SFS 2014:931 Lag om ändring i lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen / SFS 2014:931 Lag om ändring i lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen
140931.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:450) med
kompletterande bestämmelser till
Bryssel II-förordningen;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (2008:450) med

kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen ska ha följande
lydelse.

2 §

En ansökan om erkännande enligt artikel 21.3 eller om verkställbarhets-

förklaring enligt artikel 29.1 görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

En ansökan enligt artikel 33 om ändring av ett beslut med anledning av en

ansökan som avses i första stycket görs till den tingsrätt som har meddelat
beslutet. En ansökan om ändring som avses i artikel 33.4 ska ha kommit in till
tingsrätten inom fyra veckor från den dag då beslutet meddelades.

3 §

Vid handläggning i domstol av ett ärende om erkännande eller verkställ-

barhet tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte något
annat följer av förordningen.

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
2. �ldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta

domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.

SFS 2014:931

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom processrätt

Viktiga lagar inom processrätt

JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.

Populära lagar

Populära lagar

Rättegångsbalken