SFS 2001:394 Bryssel II-förordningen

010394.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med kompletterande bestämmelser till
Bryssel II-förordningen;

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Denna lag kompletterar rådets förordning (EG) nr 1347/2000 av den

29 maj 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet
av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars gemen-
samma barn

2

(Bryssel II-förordningen).

2 §

Vid den handläggning som avses i artiklarna 22–24 skall hovrätten be-

stå av en lagfaren domare.

För det förfarande som avses i artikel 26 gäller rättegångsbalkens regler

om överklagande av tingsrätts beslut i tillämpliga delar, om inte förord-
ningen föreskriver något annat. En sådan ansökan om ändring som avses i
artikel 26.4 skall göras skriftligen. Den skall ha kommit in till hovrätten
inom fyra veckor från den dag då beslutet meddelades.

En domare som har handlagt ett mål enligt artiklarna 22–24 är jävig att

handlägga mål om samma sak enligt artikel 26.

3 §

För det förfarande som avses i artikel 27 gäller rättegångsbalkens reg-

ler om överklagande av hovrätts beslut i tillämpliga delar, om inte förord-
ningen föreskriver något annat. Talan får inte komma under Högsta domsto-
lens prövning utan att Högsta domstolen har meddelat sökanden prövnings-
tillstånd enligt 54 kap. 10 § rättegångsbalken.

4 §

Om en ansökan om verkställbarhetsförklaring bifalls, får det utländska

avgörandet verkställas enligt 21 kap. föräldrabalken. Ett avgörande om rätte-
gångskostnader verkställs dock enligt utsökningsbalken.

Verkställigheten får ske först när den frist för att ansöka om ändring som

avses i artikel 26.5 har löpt ut eller när ett beslut har meddelats med anled-
ning av att ändring har sökts.

För verkställigheten gäller vad som är föreskrivet om verkställighet av

svensk domstols avgörande i motsvarande fall.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

1

Prop. 2000/01:98, bet. 2000/01:LU22, rskr. 2000/01:217.

2

EGT L 160, 30.6.2000, s. 19 (Celex 32000R1347).

SFS 2001:394

Utkom från trycket
den 15 juni 2001

background image

2

SFS 2001:394

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

På regeringens vägnar

LENA-HJELM WALLÉN

BRITTA LEJON
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.