SFS 1971:113

710113.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:113 Lag

Utkom från t rycket 001 ändring i lagen (1970: 417) om marknadsråd m. m.;

den 11 maj 1971

gjyen Stpckhojms slptt den 30 april 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Kpnung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dagen^ funnit gott fpfordna, att 1, 3, 4, 9, 11, 13, 15 och 20 §§ samt
rubriken närmast före 13 § lagen (1970:417) om marknadsråd m. m.

skall ha nedan angivna lydelse.

1 § Marknadsrådet handlägger ärenden enligt lagen (1953: 603) om

motverkande i vi^^a fall av konkurrensbegränsning inom näringslivet,

lagen (1970:412) pm otillbörlig marknadsföring och lagen (1971: 112)

om förbud mot otillbörliga avtalsvillkor.

3 § Marknadsrådet består av ordförande och vice ordförande samt åtta

andra ledamöter, av vilka två är särskilda ledamöter, en för ärenden om
konkurrensbegränsning och en för ärenden om otillbörlig marknadsfö­

ring och ärenden om otillbörliga avtalsvillkor.

4 § Ordföranden och vice ordföranden skall vara lagkunniga och er­
farna i domarvärv. Ledamoten för ärenden om konkurrensbegränsning

158

' Prop. 1971; 15, NU 7 , rskr 90 .

¬

background image

skall ha särskild insikt i näringslivets förhållanden och ledamoten för
ärenden om otillbörlig marknadsföring och otillbörliga avtalsvillkor sär­
skild insikt i konsumentfrågor. Ordföranden, vice ordföranden och de
särskilda ledamöterna får ej utses bland personer som kan anses före­

träda företagarintressen eller konsument- och löntagarintressen.

För vice ordföranden och var och en av de särskilda ledamöterna

finns en eller flera ersättare. Bestämmelserna om vice ordförande och
särskild ledamot gäller även ersättare.

9 § Marknadsrådet är beslutfört, när ordföranden och fyra andra le­

damöter är närvarande. I beslut skall lika antal ledamöter som företrä­
der företagarintressen samt konsument- och löntagarintressen deltaga.

Av de särskilda ledamöterna deltager vid handläggning av ärende om

konkurrensbegränsning endast den som utsetts för sådana ärenden och
vid han dläggning av ärende om otillbörlig marknadsföring eller otillbör­
liga avtalsvillkor endast den som utsetts för sådana ärenden.

Ordföranden kan ensam på rådets vägnar företaga förberedande åt­

gärd och pröva fråga om avskrivning av ärende.

11 § För konkurrensbegränsningsfrågor finns en näringsfrihetsom­

budsman och för frågor om otillbörlig marknadsföring och frågor om

otillbörliga avtalsvillkor en konsumentombudsman.

Ombudsman utses av Konungen för viss tid och skall vara lagkunnig.

ISFS 1 971:113

Förfarandet i ärenden om otillbörlig marknadsf öring och otillbörliga

avtalsvillkor

13 § Ansökan om förbud enligt 1 § lagen (1970; 412) om otillbörlig

marknadsföring eller 1 § lagen (1971: 112) om förbud mot otillbörliga
avtalsvillkor göres skriftligen. Av ansökningen skall framgå de skäl på
vilka ansökningen grundas och den utredning sökanden åberopar.

15 § Ärende får avgöras utan sammanträde enligt 14 § första stycket,

om tillfredsställande utredning föreligger och part ej begär samman­

träde. Ansökan som uppenbart ej förtjänar avseende får avslås utan

sådant sammanträde.

Fråga om förbud enligt 8 § lagen (1970: 412) om otillbörlig mark­

nadsföring eller 5 § lagen (1971: 112) om förbud mot otillbörliga av­

talsvillkor kan prövas utan sammanträde enligt 14 § första stycket. Så­

dant förbud får dock ej meddelas utan att den som förbudet avser fått

tillfälle att yttra sig i frågan, såvida det icke finns anledning antaga att'
han avvikit eller eljest håller sig undan.

20 § Skall inlaga, kallelse, föreläggande, beslut eller annan handling

tillställas part eller annan, sker det genom delgivning.

Delgivning av beslut, som innefattar vitesföreläggande enligt lagen

(1953: 603) om motverkande i vissa f all av konkurrensbegränsning inom

näringslivet, lagen (1970: 412) om otillbörlig marknadsföring eller lagen

(1971: 112) om förbud mot otillbörliga avtalsvillkor, får ej ske enligt

12 § delgivningslagen (1970: 428), med mindre anledning förekommer

att den sökte avvikit eller eljest håller sig undan.

159

¬

background image

SES 1971; 113

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligcn alt cfterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 april 1971.

GUSTAF ADOLF

KJELL-OLOF F ELDT

(L. S.)

(Handelsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.