SFS 1973:879

730879.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973: 879 Lag

utkom fr ån trycket

äedriiig 1 lageE (1970: 417) om marknads-

den II dec. 1973

domstoI m« m .j

utfärdad den 7 december 1973.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ i fråga om lagen (1970: 417)

om marknadsdomstol m. m.^

dels att i 1, 13, 15 och 20 §§ orden "lagen (1971: 112) om förbud

mot otillbörliga avtalsvillkor" skall bytas ut mot "lagen (1971: 112) om
förbud mot oskäliga avtalsvillkor",

dels att i 3, 4, 9 och 11 §§ samt rubriken närmast före 13 § orden

"otillbörliga avtalsvillkor" skall bytas ut mot "oskäliga avtalsvillkor".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

CARL GUSTAF

BERTIL LÖFBERG

(Handelsdepartementet)

1 Prop. 1973: 138, LU 36, rskr 347.

" Senaste lydelse av

lagens rubrik 1972: 7 32

1 § 1972: 732

3 § 1972:732

4§ 1971:113

9 § 1972: 732

11 § 1971: 113

13 § 1971: 113

15 § 1971: 113

20 § 1972: 732

1738

rubriken närmast före 13 § 1971: 113

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.