SFS 1975:1296

751296.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:1296

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvalt-

utkom från trycket

ningsdomstolar;

den 23 dec. 1975

utfärdad den 15 december 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 15 § lagen (1971:289) om

allmänna förvaltningsdomstolar skall ha nedan angivna lydelse.

15 § Ledamot och föredragande i allmän förvaltningsdomstol skall

vara svensk medborgare. Den som är omyndig eller i konkurstillstånd
får ej utöva befattning som ledamot eller föredragande.

' Prop. 1975/76: 64, JuU 18. rskr 12 4.

2359

¬

background image

SFS 1975; 1296

Ledamot och föredragande i allmän förvaltningsdomstol skall ha

avlagt domared.

De som står i såd ant förhållande till va randra som sägs i 4 kap. 12 t}

rättegångsbalken får ej samtidigt tjänstgöra som ledamöter i allmän

förvaltningsdomstol.

Denna lag träder i kraft den 1 januar i 1976.

På reg eringens vägnar

LENNARTGEIJER

Trygve Hellners

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.