SFS 1976:562

760562.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976:562

Lag

Utkom från trycket

den 13 juli 1976

i '

> '

il !i'

fp'

II

'1 ' • 4

it •

l!

i'^

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings­

domstolar;

utfärdad den 10 juni 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråg a om lagen (1971:289) om all­

männa förvaltningsdomstolar

dels att 12, 13 och 15 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lag en skall införas en ny paragraf, 12 a §, av nedan angivna ly­

delse.

12

Kammarrätt är domför med tre lagfarna ledamöter. Fler än fyra lag­

farna ledamöter får ej sitta i r ätten.

När det är särskilt föreskrivet att nämndemän skall ingå i rätten, är kam­

marrätt domför med tre lagfarna ledamöter och två nämndemän. Fler än

fyra lagfarna ledamöter och tre nämndemän får i sådant fall ej sitta i rätt en.

Kammarrätt är dock domför utan nämndemän

1. vid prövning av besvär över beslut som ej innebär att målet avgöres,

2. vid förordnande rörande saken i av vaktan på målets avgörande samt

vid annan åtgärd som avser endast måls beredande,

3. vid beslut varigenom domstolen skiljer sig från målet utan att detta

prövats i sa k.

Handlägges mål som avses i a ndra stycket gemensamt med annat mål,

får nämndemän deltaga vid handläggningen även av det senare målet.

Om domförhet vid behandling av mål om fastighetstaxering finns be­

stämmelser i tax eringslagen (1956:623).

Regeringen bestämmer i vilken omfattning åtgärd som avser endast måls

beredande får vidtagas av lagfaren ledamot i kammarrätten eller annan
tjänsteman vid denna.

12 a § I ka mmarrätts domkrets skall för kammarrätten finnas nämndemän
till det antal, som föreskrives av regeringen. Regeringen fastställer för var­

je län inom domkretsen det antal nämndemän som skall utses. Kammarrät­

ten fördelar tjänstgöringen mellan nämndemännen efter samråd med dem.

Nämndeman i k ammarrätt utses genom val. 1 fråga om val av samt val­

barhet, rätt till avsägelse, mandatperiod och behörighet för nämndeman i

kammarrätt äger vad som föreskrivits om nämndeman i lä nsskatterätt och
länsrätt motsvarande tillämpning.

Regeringen får för visst län förordna att nämndemän i k ammarrätt skall

väljas bland dem som för samma mandatperiod har utsetts till nämndemän
i hovrätt. Nämndeman i hovrätt får även i a nnat fall. om han är behörig

därtill, tjänstgöra som nämndeman i den kammarrätt inom vars domkrets

han är kyrkobokförd.

1150

13 § 1 fråga om omröstning i allmän förvaltningsdomstol gäller bestämmel­
serna i 16 och 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i ho vrätt i tillämpli­

ga delar.

'Prop. 1975/76; 153. JuU 44. rskr 396.

••^Senaste lydelse 1974:577.

¬

background image

15 §•'' Leda mot och före dragande i allmän förvalt ningsdomstol ska ll vara

SFS 1976:562

svensk medbo rgare. Den som är omyndig eller i konk urstillstånd får ej ut­

öva befattning som ledamot eller föredragande. I fråga om nämndeman i

kammarrätt gäller vad som är särskilt föreskrivet.

Ledamot och föredragande i allmän förvaltningsdomstol skall ha avlagt

domared.

De som står i sådant förhållande till varandra som sägs i 4 kap. 12 § rätte­

gångsbalken får ej samtidigt tjänstgöra som ledamöter i allmän förvalt­
ningsdomstol.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977. I må l som i kamm arrätt före­

tagits till avgöran de före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Nyval av nämndemän för tiden från och med år 1977 skall med tillämp­

ning av de nya bestämmelserna äga rum under år 1976. Valet förrättas av
landsting och i förekomman de fall kommunfullmäktige, som nyvalts u nder
år 1976. Härvid skall halva antalet nämndemän utses för en tid av tre år
och återstoden för en tid av sex å r.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

^Senaste lydelse 1975:1296.

Trygve Hellners
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.