SFS 1981:384

810384.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:384

Lag

Utkom från trycket

'den 3 juni 1981

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 21 m aj 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i frå ga om lagen (1971:289) om all­

männa förvaltningsdomstolar^

dels att nuvarande 22-26 §§ skall betecknas 26-30 §§,

dels att 1 § och den nya 28 § skall ha nedan angivna lydelse,
dels att rubriken närmast före nuvarande 22 § skall sättas närmast före

den nya 26 §,

dels att i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 22-25 §§, samt närmast

före 22 § en ny rubrik av nedan angivna lydelse.

1 § Regeringsrätten är, i enlighe t med vad i reg eringsformen sägs, högsta

allmänna förvaltningsdomstol. Den har sitt säte i Sto ckholm.

Kammarrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar närmast under rege­

ringsrätten.

Kammarrätterna är kammarrätten i Stockholm, kammarrätten i Göte­

borg, kammarrätten i Sund svall och kammarrätten i Jön köping.

Länsrätterna och mellankommunala skatterätten är allmänna förvalt­

ningsdomstolar närmast under kammarrätterna. I varje län finns en läns­
rätt. Mellankommunala skatterätten har sitt säte i Stockholm.

Mellankommunala skatterätten

22 § Mellankommunala skatterätten prövar mål enligt skatte- och taxe­

ringsförfattningarna i de n utsträckning som är föreskrivet i dessa författ­
ningar.

646

'Prop. 1980/81:143, JuU 198 0/81: 34. rskr 1 980/81; 317,

^ L agen omtryckt 197 9:165.

¬

background image

IE:

23 § I mellankommunala skatterätten finns en eller flera ordförande vil-

SFS 1981:384

ka förordnas av regeringen för en bestämd tid. Den som förordnas till ord­

förande skall vara lagfaren.

24 § Föreskrifterna i 17 § första stycket och 18 § om domförhet skall till-
lämpas på mellankommunala sk atterätten.

25 § Nämndemännen i mellankommunala skatterätten förordnas av re­
geringen. Till nämndemän får utses endast myndiga svenska medborgare
som inte har fyllt sjuttio år.

Den som är nämndeman i mellankommunala ska tterätten får inte samti­

digt vara nämndeman i en kamm arrätt.

Föreskrifterna i 20 § andra och Qärde styckena samt 21 § första och

tredje s tyckena om behörighet och skyldighet att vara nämndeman skall
tillämpas på mellankommunala skatterätten.

28 § Ledamöter och föredragande i allmän förvaltni ngsdomstol skall va­

ra svenska medborgare. Den som är omyndig eller i konkurstillstånd får in­
te utöva befattning som ledamot eller föredragande. I fråga om nämnde­
män i k ammarrätterna och länsrätterna gäller 20 och 21 §§ och i fråga om
nämndemän i mellankommunala skatterätten 25 §.

Ledamöter och föredragande i allmän förvaltningsdomstol skall ha av­

lagt domared.

De som står i sådan t förhållande till varandra som anges i 4 kap. 12 § rät­

tegångsbalken får inte samtidigt tjänstgöra som ledamöter i allmän förvalt­
ningsdomstol.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981 .

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Hans Corell

(Justitiedepartementet)

647

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.