SFS 1984:294

840294.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:294

Utkom från trycket

den 29 maj 1984

Lag

om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol

m. m.;

utfärdad den 17 maj 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1, 3, 4, 9, 11, 13, 15 och 20 §§

lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.^ skall ha nedan angivna
lydelse.

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med den

dag då denna lag träder i kraft .

Inledande bestämmelser

1 § Marknadsdomstolen handlägger ärenden enligt konkurrenslagen

(1982:729), marknadsföringslagen (1975:1418), lagen (1971:112 ) om av­

talsvillkor i konsu mentförhållanden och lagen (1984:292) om avtalsvillkor

mellan näringsidkare. Lag (1984:294).

2 § Mot marknadsdomstolens beslut i ärende som avse s i 1 § fa r talan ej

föras. Detsamma gäller doms tolens beslut i övrigt enligt den na lag. Lag

(1972:732).

Marknadsdomstolens sammansättning m. m.

3 § Marknadsdomstolen består av en ordförande, en vice ordförande

samt tio andra ledamöter, av vilka fyra är särskilda le damöter, tre för

ärenden om konkurrensbegränsning och ärenden om avtalsvillkor mellan

näringsidkare samt en för ärenden om marknadsföring och ärenden om

avtalsvillkor i konsumen tförhållanden. Lag (1984:294).

4 § Ordföranden, vice ordföranden och en av de särskilda ledamöterna

för ärenden om konkurrensbegränsning och avtalsvillkor mellan näringsid-

812

' Prop. 1983/84:92, LU 30, rskr 25 9.

' Lagen omtryckt 1982: 1225.

Senaste lydelse av lagens ru brik 1972:732.

¬

background image

f

%

käre skall vara lagkunniga och erfarna i domarvärv. De två övriga ledamö-

SFS 1984; 294

tema för sådana ärenden skall ha särskild insikt i näringslivets förhållan­
den. Ledamoten för ärenden om marknadsföring och avtalsvillkor i konsu­

mentförhållanden skall ha särskild insikt i konsumentfrågor. Ordföranden,
vice ordföranden och de särskilda ledamöterna får ej utses bland personer

som kan anses företräda företagarintressen eller konsument- och löntagar-

intressen.

För vice ordföranden och var och en av de särskilda ledamöterna finns

en eller flera ersättare. Bestämmelserna om vice ordförande och särskild
ledamot gäller även ersättare. Lag (1984:294).

5 § Av övriga le damöter utses tre bland företrädare för företagarintres­

sen och tre bland företrädare för konsument- och löntagarintressen.

För ledamot som avses i f örsta stycket finns en eller flera ersättare.

Bestämmelserna om ledamot gäller även ersättare.

6 § Regeringen utser ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och
ersättare i mar knadsdomstolen. Ledamot och ersättare utses för viss tid.

Lag (1976:37).

7 § Ledamot och ersättare i marknadsdomstolen skall vara myndig

svensk medborgare.

Innan ledamot eller ersättare böljar tjänstgöra i domstolen, skall han ha

avlagt domared. Lag (1972:732).

8 § Bestämmelserna i 4 k ap. rättegångsbalken om jäv mot domare äger

motsvarande tillämpning på ledamot i marknadsdomstolen. Lag

(1972:732).

9 § Marknadsdomstolen är beslutsför, när ordföranden och fyra andra

ledamöter är närvarande. I beslut skall lika antal ledamöter som företräder

företagarintressen samt konsument- och löntagarintressen deltaga.

Av de särs kilda ledamöterna deltager vid handläggning av ä renden om

konkurrensbegränsning eller avtalsvillkor mellan näringsidkare endast de

som har ut setts för sådana ärenden och vid handläggning av är enden om

marknadsföring eller avtalsvillkor i konsumentförhållanden endast den

som har utsetts för sådana ärenden.

Om förhandling som avses i 4 eller 5 § konkurrenslagen (1982; 729) finns

särskilda föreskrifter i 14 §.

Ordföranden kan ensam på domstol ens vägnar företaga förberedande

åtgärd och pröva frå ga om avskrivning av ärende. Lag (1984:294).

10 § Som marknadsdomstolens beslut gäller den mening varom de flesta

ledamöter förenar sig eller, vid lika r östetal, den mening som ordföranden
biträder. Lag (1972:732).

Näringsfrihetsombudsman och konsu mentombudsman

11 § För konkurrensbegränsningsfrågor finns en näringsfrihetsombuds­

man och för frågor om marknadsföring och frågor om avtalsvillkor i konsu­
mentförhållanden en ko nsumentombudsman.

813

¬

background image

SFS 1984; 294

Ombudsman utses av regeringen för v iss tid och skall vara lagkunnig.

Lag (1984:294).

12 § har upphört att gälla genom lag (1982:731).

814

Förfarandet

13 § Ansökan som avses i 17 § konkurrenslagen (1982:7 29) görs skriftli­
gen. Detsamma gäller an sökan om förbud eller åläggande enligt 2-4 §§
marknadsföringslagen (1975:1418), 1 § lagen (1971:112) om avtalsvillkor i
konsumentförhållanden eller 1 § lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan
näringsidkare. A v ansökningen skall framgå de skäl på vilka ansökningen

grundas och den utredning sökanden åberopar. Lag (1984:294).

14 § Sökanden och hans motpart skall beredas tillfälle att vid samma n­

träde inför marknadsdomstolen lägga fram sina synpunkter och förebringa
den utredning de vill åberopa. Till sådant sammanträde skall ombudsman­

nen för frågor av den art som ärendet rör kallas, även om han ej är

sökande.

Före sammanträde kan muntlig eller skriftlig förberedelse äga rum i den

utsträckning domstolen bestämmer.

Förhandling som avses i 4 el ler 5 § konkurrenslagen (1982:729) skall äga

rum vid sammanträde med partema inför domstolen eller dess ordförande.

Domstolen eller ordföranden får även överlägga e nskilt med part. För­

handlingen skall dock alltid avslutas vid sammanträde med parterna inför

domstolen. Lag (1982:731).

15 § Ärende får avgöras och beslut med anledning av särskild prövning
enligt 15 a § meddelas utan sammanträde enligt 14 § första stycket, om

tillfredsställande utredning föreligger och part inte begär sammanträde.
Ansökan som u ppenbart ej förtjänar avseende får avslås utan sådant sam­

manträde.

Fråga om fö rbud, åläggande eller tillstånd enligt 18 § konkurrens lagen

(1982:729), förbud enligt 21 § samma lag eller förbud eller åläggande enligt
13 § marknadsföringslagen (1975: 1418) eller 5 § lagen (1971:112) om av­
talsvillkor i konsumentförhållanden kan prövas utan sammanträde enligt
14 § första stycket.

Förbud eller åläggande, som avses i andra sty cket, eller återkallelse av

tillstånd, som avses där, får inte beslutas utan att den som förbudet,
åläggandet eller återkallelsen avser fått tillfälle att yttra sig i frågan, såvida
det inte finns anledning a nta, att han avvikit eller eljest håller sig undan.

Lag (1984:294).

15 a § 1 ärende som avser prövning enligt 2 S konkurrenslagen

(1982:729) kan marknadsdomstolen ta upp till särskild prövning frågan

huruvida näringsidkare föranleder skadlig verkan av en konkurrensbe­

gränsning. Lag (1982:731).

16 8 Bestämmelserna i 5 kap. rättegångsbalken om offentlighet vi d dom­

stol äger motsvarande tillämpning vid marknadsdom stolen.

¬

background image

Utöver vad som följer av första stycket kan domstolen förordna att

SFS 1984:294

sammanträde för handläggning av konkurrensbegränsningsärende skall
hållas inom stängda dörrar, o m det kan antagas att förhandlingsarbetet I
ärendet skulle försvåras till följd av offentli gheten. Lag (1972:732).

17 § Vid marknadsdomstolens sammanträden föres protokoll. Lag

(1972:732).

18 § Marknadsdomstolen kan vid vite förelägga part eller annan, som

kan ant agas ha upplysning att lämna som är av betydelse i är endet, att
inställa sig personligen inför domstolen. Domstolen kan besluta att den
som ej är part skall höras som vittne. Därvid äger 36 kap. 3, 5 och 6 §§,
10 § andra stycket, 11 §, 13 § första stycket och 14 § rättegångsbalken
motsvarande tillämpning. Vägrar vittne utan giltigt skäl att avlägga ed eller

att avge vittnesmål eller besvara fråga, får domstolen vid vite förelägga

vittnet att fullgöra sin skyldighet.

Part kan även föreläggas vid vite att tillhandahålla domstolen handling,

varuprov och liknande som kan ha betydelse i ärendet. Detta innebär dock

ej skyldighet att röja yrkeshemlighet av teknisk natur.

I fråga om vite som av ses i denna paragraf äger 9 kap. 8 § rättegångsbal­

ken mots varande tillämpning. I stället för de där angivna beloppen 5000

och 10000 kronor skall dock gälla 50000 och 100000 kronor.

Den som ej är part och som efter kallelse av marknadsdomstolen inställt

sig inför domstolen har rätt till ersättning enligt vad i rättegångsbalken är

föreskrivet om ersättning till vit tne eller sakkunnig. 1 ärende vari ombuds­

man för talan tillämpas bestämmelserna för mål om allmänt åtal och i annat

ärende bestämmelserna för mål vari förlikning är tillåte n. Skall ersättning

utges av parterna en för båda och båda för en, skall domstolen slutligt

fördela kostnaden mellan dem med h älften å vardera. Lag (1976:37).

19 § I marknadsdomstolens beslut varigenom ärende eller sådan fråga

som avses i 15 a § avg örs anges de skäl på vilka beslutet grundas. Beslutet
sänds till partema samma dag som det meddelas. Lag (1982:731).

20 § Skall inlaga, k allelse, föreläggande, beslut eller annan handling till­
ställas part eller annan, sker det genom delgivning.

Delgivning av beslut av marknadsdomstolen, vilket innefattar vitesföre­

läggande enligt konkurrenslagen (1982:729), marknadsföringstagen

(1975:1418), lagen (1971:112) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

eller lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare, får inte ske
enligt 12 § delgivningslagen (1970:428), om det inte Finns anledning att anta
att den sökte har avvikit eller på annat sätt håller sig undan. Lag

(1984:294).

Övriga bestämmelser
21 § Den som obehörigen yppar vad som enligt marknadsdomstolens

beslut icke får uppenbaras, domes till böter eller fängelse i högs t ett år, om

ej gärningen är belagd med straff i brottsbal ken. Lag (1972:732).

815

¬

background image

SFS 1984:294

22 § Fråga om ut dömande av vite enligt 18 § prövas av marknadsdom­

stolen. Lag (1972:732).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 19 84.

På regeringens vägnar

BO HOLMBERG

Staffan Sandström

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.