SFS 1986:1285

861285.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1285 Lag

Utkom från trycket

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

den 29 december 1986 förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 16 december 198 6.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1971:289) om

allmänna förvaltningsdomstolar^

dels att 22-25 §§ sam t rubriken närmast före 22 § skall upphöra att

gälla,

dels att 1, 20 och 28 §§ skall ha följande lydelse.

1 § Regeringsrätten är, i enlighet me d vad i reg eringsformen sägs, högsta

allmänna förvaltningsdomstol. Den har sitt säte i Stockholm.

Kammarrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar närmast under rege­

ringsrätten.

Kammarrätterna är kammarrätten i Stockh olm, kammarrätten i Göte­

borg, kammarrätten i Sundsvall och kammarrätten i Jönköping.

Länsrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar närmast under kammar­

rätterna. I varje län finns en länsr ätt.

20

Valbar till nämndeman i kammarrätt och länsrätt är myndig svensk

medborgare, som är kyrkobokförd i länet och inte har fyllt sjuttio år.

Tjänsteman vid allmän förvaltningsdomstol, länsstyrelse, länsskatte­

myndighet eller under länsstyrelse eller länsskattemyndighet lydande myn­

dighet, lagfaren domare, åklagare, polisman eller advokat eller annan som

har till yrke att föra a ndras talan inför rätta far inte vara nämndeman.

Nämndeman i länsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i kammarrätt.
Den som har fyllt sextio år eller uppger annat giltigt hinder är inte

skyldig att mottaga uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som

nämndeman är inte skyldig att mottaga nytt uppdrag förrän efter sex år.

Rätten prövar självmant den valdes behörighet.

28 § Ledamöter och föredragande i allmän förvaltningsdomstol skall

vara svenska medborgare. Den som är omyndig eller i konkursti llstånd får

inte utöva befattning som ledamot eller föredragande. I fråga om nämnd e­

män i kammarrätterna och länsrätterna gäller 20 och 21 §§.

Ledamöter och föredragande i allmän förvaltningsdomstol skall ha av­

lagt domared.

De som står i så dant förhållande till varandra som anges i 4 kap. 12 §

rättegångsbalken får inte samtidigt tjänstgöra som ledamöter i allmän fö r­

valtningsdomstol.

2274

'Prop. 1986/87:47, Sk U 11. rs kr. 95.

^ Lagen omtryckl 1981: 1323.

Senaste lydelse av 24 § 1984: 135.

' Senaste lydelse 1983:372.

¬

background image

Denna lag träder i kraft, i fråga om 20 § den 1 januari 1987 , och i övrigt

SFS 1986:1285

den 1 jul i 1988.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.