SFS 1988:1606

881606.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol

ni» m»:

utfärdad den 22 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1, 3,4, 9, 11, 13, 15, 15 a, 19 och

20§§ lagen (1970:417)^ om marknadsdomstol m.m. skall ha följande

lydelse.

1 § Marknadsdomstolen handlägger ärenden enligt konkurrenslagen

(1982:729), marknadsföringslagen (1975:1418), lagen (1 971:112) om av­

talsvillkor i konsumentförhållanden, lagen (1984:292) om avtalsvillkor
mellan näringsidkare och produktsäkerhetslagen (1988:1604).

3 § Marknadsdomstolen består av en ordförande, en vice ordförande
samt tio andra ledamöter, av vilka fyra är särskilda ledamöter, tre för

ärenden om konkurrensbegränsning och ärenden om avtalsvillkor mellan

näringsidkare samt en för ärenden om marknadsföring, ärenden om av­
talsvillkor i konsumentfö rhållanden och ärenden om produktsäkerhet.

4 § Ordföranden, vice ordföranden och en av de särskilda ledamöterna

för ärenden om konkurrensbegränsning och avtalsvillkor mellan närings­

idkare skall vara lagkunniga och erfarna i domarvärv. De två övriga
ledamöterna för sådana ärenden skall ha särskild insikt i näringslivets
förhållanden. Ledamoten för ärenden om marknadsföring, avtalsvillkor i

konsumentförhållanden och produktsäkerhet skall ha särskild insikt i kon­

sumentfrågor. Ordföranden, vice ordföranden och de särskilda ledamöter­

na får ej utses bland personer som kan anses företräda företagarintressen

eller konsument- och löntagarintressen.

För vice ordföranden och var och en av de särskilda ledamöterna finns

en eller flera ersättare. Bestämmelserna om vice ordförande och särskild

ledamot gäller även ersättare.

9 § Marknadsdomstolen är beslutför, när ordföranden och fyra andra

ledamöter är närvarande. I beslut skall lika antal ledamöter som företräder
företagarintressen samt konsument- och löntagarintressen deltaga.

Av de särskilda led amöterna deltager vid handläggning av ärenden om

konkurrensbegränsning eller avtalsvillkor mellan näringsidkare endast de
som har utsetts för sådana ärenden och vid handläggning av ärenden om

marknadsföring, avtalsvillkor i konsumentförhållanden eller produktsä­
kerhet endast den som har utsetts för sådana ärenden.

Om förhandling som avses i 4 eller 5 § konkurrenslagen (1982:729) finns

särskilda föreskrifter i 14 §.

Ordföranden kan ensam på domstolens vägnar företaga förberedande

åtgärd och pröva fråga om avskrivning av ärende.

SFS 1988:1606

Utkom från trycket

den 3 januari 1989

' Prop. 1988/89:23, LU13, rskr. 61.

'Lagen omtryckt 1984:294.

3539

¬

background image

SFS 1988:1606

11 § För konkurrensbegränsningsfrågor finns en näringsfri hetsombuds­

man och för frågor om marknadsföring, frågor om avtalsvillk or i konsu­
mentförhållanden och frågo r om produktsäkerh et en konsumentombuds­

man.

Ombudsman utses av regeringen för viss tid och skall vara lagkunnig.

13 § Ansökan som avses i 17 § konkurrenslagen (1982; 729) görs skriftli­

gen. Detsamma gäller ansökan om förbud eller åläggande enligt 2 —4§§

marknadsföringslagen (1975:1418), 1 § lagen (1971:112) om avtalsvillkor

i konsumentförhållanden, 1 § lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan

näringsidkare eller 5-9 §§ eller 12 § tredje stycket produktsäkerhetslagen

(1988:1604). Av ansöknin gen skall fram gå de skäl på vilka ansö kningen
grundas och den utredning sökanden åberopar.

15 §' Ärende får avgöras och beslut med anledning av särskild prövning

enligt 15 a § meddelas utan sammanträde enligt 14 § första stycket, om

tillfredsställande utredning föreligger och part inte begär sammanträde.
Ansökan som uppenbart ej förtjänar avseende får avslås utan sådant
sammanträde.

Fråga om förbud, åläggande eller tillstånd enlig t 18 § konkurrenslagen

(1982:729), förbud enligt 21 § samma lag eller förbud eller åläggande
enligt 13 § marknadsföringslagen (1975:1418), 5 § lagen (1971:112) om

avtalsvillkor i konsumentförhållanden eller 21 § produktsäkerhetslagen
(1988:1604) kan prövas utan sammanträde enligt 14 § första stycket.

Förbud eller ålä ggande, som avse s i a ndra stycket, eller återkallelse av

tillstånd, som avses där, får inte beslutas utan att den som förbudet,
åläggandet eller återkallelsen avser fått tillfälle att yttra sig i frågan, såvida

det inte finns anledning anta, att han avvikit eller eljest håller sig undan. I
ett ärende om åläggande eller förbud enligt 5-9 § eller 12 § tredje stycket

produktsäkerhetslagen får marknadsdomstolen dock även i annat fall ome­

delbart meddela bes lut enligt 21 § samma lag, om synne rliga skäl förelig­
ger.

15 a § Marknadsdomstolen kan ti ll särskild prövning ta upp

1. i ärende som avser prövning enligt 2 § ko nkurrenslagen (1982:729)

frågan huruvida näringsidkare föranleder skadlig verkan av en konkur­

rensbegränsning,

2. i ärende som avser prövning enligt 6 —9 § eller 12 § tredje stycket

produktsäkerhetslagen (1988:1604) frågan huruvida en vara eller en tjänst
medför särskild risk för skada på per son eller egendom.

19 §' I marknadsdom stolens beslut varigen om ärende eller så dan fråg a
som avses i 15 a § a vgörs anges de skäl på vilk a beslutet grund as. Beslut

som nu nämnts och beslut som avses i 15 § andra stycket sänds till

parterna, till den som medverkar enligt 13 a § oc h till sådan myndighet

som avses i 4 § produktsäkerhetslagen (1988:160 4) samma dag som det

meddelas.

3540

' Senaste lydelse 1985:927.

Senaste lydelse 1985:927.

¬

background image

20

Skall ansökan, kallelse eller föreläggande tillställas part eller annan,

SFS 1988:1606

sker det genom delgivning. Detsamma gäller beslut som sänds enligt 19 §.
Annan handlin g får tillställas part eller annan genom delgivning, om det
anses erforderligt.

Delgivning av beslut av marknadsdomstolen, vilket innefattar vitesföre­

läggande enligt konkurrenslagen (1982:729), marknadsföringslagen
(1975:1418), lagen (1971:112) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,
lagen (1984:2 92) om avtalsvillkor mellan näringsidkare eller produktsä­
kerhetslagen (1988:1604), får inte ske enligt 12 § delgivningslagen

(1970:428), om det inte finns anledning att anta att den sökte har avvikit
eller på annat sätt håller sig undan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

BENGT K.Å. JOHANSSON

Thomas Utterström
(Finansdepartementet)

' Senaste lydelse 1985:927.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.