SFS 1988:1287

881287.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1287

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna fdrvalt-

Utkom från trycket

ningsdomstolar;

den 16 december 1988

utfärdad den 1 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 28 § lagen (1971:289) om allmän­

na förvaltningsdomstolar' skall ha följande lydelse.

28 §' Ledamöter och föredragande i allmän förvaltningsdomstol skall

vara svenska medborgare. Den som är underårig eller i konkurstillstånd

eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § f öräldrabalken får inte utöva

befattning som ledamot eller föredragande. I fråga om nämndemän i
kammarrätterna och länsrätterna gäller 20 och 21 §§ .

Ledamöter och föredragande i allm än förvaltningsdomstol skall ha av­

lagt domared.

De som står i så dant förhållande till varandra som anges i 4 kap. 12 §

rättegångsbalken får inte samtidigt tjänstgöra som ledamöter i allmän

förvaltningsdomstol.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1987/88; 124, 1988/89: LU9, rskr. 10.

' Lagen omtryckt 1981:1323.

' Senaste lydelse 1986:1285.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.