SFS 1976:37

760037.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976: 37

om ändring i lagen (1970: 417) om marknadsdomstol

utkom f rån tr ycket

m. m.;

den 9 mars 1 976

utfärdad den 26 februari 1976.

Enligt riksdagens beslu t^ föreskrives i frå ga om lagen (1970: 417) om

marknadsdomstol m. m.^

dels att i 1 och 20 §§ orden "lagen (1970: 412) om otillbörlig mark-

nadsföring" skall bytas ut mot "marknadsföringslagen (1975: 1418)",

dels att i 3, 4, 9 och 11 §§ samt rubriken närmast före 13 § orden

"otillbörlig marknadsföring" skall bytas ut mot "marknadsföring",

dels att i 6 och 11 §§ ordet "Konungen" skall bytas ut mot "rege­

ringen",

dels att 13, 15 och 18 §§ skall ha nedan angivna lydelse.
Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med

den dag då denna lag träder i k raft.

T?
51

Inledande bestämmelser

1

Marknadsdomstolen handlägger ärenden enligt lagen (1953: 603)

om motverkande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom näringslivet,

marknadsföringslagen (1975: 1418) och lagen (1971: 112) om förbud
mot oskäliga avtalsvillkor.

1 Prop, 1975/76: 34; NU 20 ; rskr 1 45.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1972: 732.

3 Senaste lydelse 1973: 879.

67

¬

background image

SFS 1976: 37

2 § Mot marknadsdomstolens beslut i ärende som avses i 1 § får ta­

lan ej föras. Detsamma gäller domstolens beslut i övrigt enligt denna lag.

Marknadsdomstolens sammansättning m. m.

3

Marknadsdomstolen består av ordförande och vice ordförande

samt åtta andra ledamöter, av vilka två är särskilda ledamöter, en för
ärenden om konkurrensbegränsning och en för ärenden om marknads­

föring och ärenden om oskäliga avtalsvillkor.

4 §•'• Ordföranden och vice ordföranden skall vara lagkunniga och er­

farna i domarvärv. Ledamoten för ärenden om konkurrensbegränsning

skall ha särskild insikt i näringslivets förhållanden och ledamoten för
ärenden om marknadsföring och oskäliga avtalsvillkor särskild insikt i

konsumentfrågor. Ordföranden, vice ordföranden och de särskilda leda­

möterna får ej utses bland personer som kan anses företräda företagar­

intressen eller konsument- och löntagarintressen.

För vice ordföranden och var och en av de särskilda ledamöterna

finns en eller flera ersättare. Bestämmelserna om vice ordförande och

särskild ledamot gäller även ersättare.

5 § Av övriga ledamöter utses tre bland företrädare för företagar­

intressen och tre bland företrädare för konsument- och löntagarintres­

sen.

För ledamot som avses i första stycket finns en eller flera ersättare.

Bestämmelserna om ledamot gäller även ersättare.

6 §" Regeringen utser ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter

och ersättare i marknadsdomstolen. Ledamot och ersättare utses för viss

tid.

68

7 § Ledamot och ersättare i marknadsdomstolen skall vara myndig

svensk medborgare.

Innan ledamot eller ersättare börjar tjänstgöra i domstolen, skall han

ha avlagt domared.

8 § Bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare

äger motsvarande tillämpning på ledamot i m arknadsdomstolen.

9 §" Marknadsdomstolen är beslutför, när ordföranden och fyra

andra ledamöter är närvarande. I beslut skall lika antal ledamöter som

företräder företagarintressen samt konsument- och löntagarintressen del­

taga.

4 Senaste lydelse 1973: 879,

^ Senaste lydelse 1973: 879.

ö Senaste lydelse 1972: 732.

7 Senaste lydelse 1973: 879.

¬

background image

Av de särskilda ledamöterna deltager vid handläggning av ärende om

konkurrensbegränsning endast den som utsetts för sådana ärenden och
vid handläggning av ärende om marknadsföring eller oskäliga avtalsvill­
kor endast den som utsetts f ör sådana ärenden.

Ordföranden kan ensam på domstolens vägnar företaga förberedande

åtgärd och pröva fråga om avskrivning av ärende.

SFS 1976:37

10 § Som marknadsdomstolens beslut gäller den mening varom de

flesta ledamöter förenar sig eller, vid lika röstetal, den mening som ord­

föranden biträder.

Näringsfrihetsombudsman och konsumentombudsraan

11 §® För konkurrensbegränsningsfrågor finns en näringsfrihetsom­

budsman och f ör frågor om marknadsföring och frågor om oskäliga av­

talsvillkor en konsume ntombudsman.

Ombudsman utses av regeringen för viss tid och skal! vara lagkun-

nig.

Förfarandet i konkurrensbegränsningsärenden

12 § Särskilda bestämmelser om förfarandet i konkurrensbegräns­

ningsärenden finns i lagen (1953: 603) om motverkande i vissa fall av

konkurrensbegränsning inom näringslivet.

Förfarandet i ärenden om mar knadsföring och oskäliga avtalsvillkor®

13 §1® Ansökan om förbud eller åläggande enligt 2—4 § marknads­

föringslagen (1975: 1418) eller 1 § lagen(1971: 112) om förbud mot oskä­

liga avtalsvillkor göres skriftligen. Av ansökningen skall framgå de skäl
på vilka ansökningen grundas och den utredning sökanden åberopar.

14 § Sökanden och hans motpart skall beredas tillfälle att vid sam­

manträde inför marknadsdomstolen lägga fram sina synpunkter och fö­
rebringa den utredning de vill åberopa. Till sådant sammanträde skall

konsumentombudsmannen kallas, även om han ej är sökande.

Före sämmanträde kan muntlig eller skriftlig förberedelse äga rum i

den utsträckning domstolen bestämmer.

15 §11 Ärende får avgöras utan sammanträde enligt 14 § första styc­
ket, om tillfredsställande utredning föreligger och part ej begär sam­

manträde. Ansökan som uppenbart ej förtjänar avseende får avslås utan

sådant sammanträde.

8 Senaste lydelse 1973: 879.

0 Senaste lydelse 1973: 879.

10 Senaste lydelse 1973: 879.

11 Senaste lydelse 1973: 879.

69

¬

background image

SFS 1976:37

Fråga om förbud eller åläggande enligt 13 § marknadsföringslagen

(1975: 1418) eller 5 § lagen (1971: 112) om förbud mot oskäliga avtals­
villkor k an prövas utan sammanträde enligt 14 § första stycket. Sådant

förbud eller åläggande får dock ej meddelas utan att den som förbudet
eller åläggandet avser fått tillfälle a tt yttra sig i frågan, såvida det icke

finns anledning antaga att han avvikit eller eljest håller sig undan.

Allmänna bestämmelser om förfara ndet

16 § Bestämmelserna i 5 kap. rättegångsbalken om offentlighet vid

domstol äger motsvarande tillämpning vid marknadsdomstolen.

Utöver vad som följer av första stycket kan domstolen förordna att

sammanträde för handläggning av konkurrensbegränsningsärende skall

hållas inom stängda dörrar, om det kan antagas att förhandlingsarbetet i

ärendet skulle försvåras till följd av offentligheten.

17 § Vid marknadsdomstolens sammanträden föres protokoll.

18 §12 Marknadsdomstolen kan vid vite förelägga part eller annan,

som kan antagas ha upplysning att lämna som ä r av betydelse i ärendet,

att inställa sig personligen inför domstolen. Domstolen kan besluta att

den som ej är part skall hö ras som vittne. Därvid äger 36 kap. 3, 5 och

6 §§, 10 § andra stycket, 11 §, 13 § första stycket och 14 § rättegångs­
balken motsvarande tillämpning. Vägrar vittne utan giltigt skäl att av­
lägga ed eller a tt avge vittnesmål eller besvara frå ga, får domstolen vid
vite förelägga vittnet att fullgöra sin skyldighet.

Part kan även föreläggas vid vite att tillhandahålla domstolen hand­

ling, varuprov och liknande som kan ha betydelse i ärendet. Detta in­

nebär dock ej skyldighet att rö ja yrkeshemlighet av teknisk nat ur.

I fråga om vite som avses i den na paragraf äger 9 kap. 8 § rättegångs­

balken motsvarande tillämpning. I stället för de där angivna beloppen

5 000 och 10 000 kronor skall dock gälla 50 000 och 100 00 0 kronor.

Den som ej är part och som efter kallelse av marknadsdomstolen in­

ställt sig inför domstolen har rätt till ersättning enligt vad i rättegångs­

balken är föreskrivit om ersättning till vittne eller sakkunnig. I ärende
vari ombudsman för talan tillämpas bestämmelserna fö r mål om allmänt
åtal och i annat ärende bestämmelserna för mål vari förlikning är till­
låten. Skall ersättning utges av parterna en för båda och båda för en,
skall domstolen slutligt fördela kostnaden mellan dem med hälften å
vardera.

19 § 1 marknadsdomstolens beslut varigenom ärende avgöres anges

de skäl på vilka beslutet grundas. Beslutet sändes till parterna samma
dag som det meddelas,

70

20

Skall inlaga, kallelse, föreläggande, beslut eller annan handling

tillställas part eller annan, ske r det genom delgivning .

12 Senaste lydelse 1972: 732.

Senaste lydelse 1973: 879.

¬

background image

Delgivning av beslut av marknadsdomstolen, vilket innefattar vites-

SFS 1976; 37

föreläggande enligt'lagen (1953:603) om motverkande i vissa fall av

konkurrensbegränsning inom näringslivet, marknadsföringslagen (1975:

1418) eller lagen (1971: 112) om förbud mot oskäliga avtalsvillkor, får
ej ske enligt 12 §, delgivning slagen (1970: 428), med mindre anledning
förekommer att den sökte avvikit eller eljest håller sig unda n.

Övriga bestämm elser

21 § Den som obehörigen yppar vad som enligt marknadsdomsto­

lens beslut icke får uppenbaras, domes till böter eller fängelse i högst

ett år, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

22 § Fråga om utdömande av vite enligt 18 § prövas av marknads­

domstolen.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Sten-Erik Bergstrand

(Handelsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.