SFS 1970:417

700417.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 417

Lag

om marknadsråd m. m.;

given Stoc kholms slott den 29 juni 197 0.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott förordna som följer.

Inledande bestämmelser

Marknadsrådet handlägger ärenden enligt lagen (1953: 603) om motver­

kande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom näringslivet och lagen

(1970: 412) om otillbörlig marknadsföring.

Mot marknadsrädets beslut i ärende som avses i 1 § får talan ej föras.

Detsamma gäller rådets beslut i övrigt enligt denna lag.

' Prop, 1970: 57, 3LU 45, rskr 260.

¬

background image

1970 . Nr 417

979

Marlmadsrådets sammansätfiiiiig m. m.

Marknadsrådet består av ordförande ocb vice ordförande samt åtta andra

ledamöter, av vilka två är särskilda ledamöter, en för ärenden om konkur-

öinflii

rensbegränsning ocb en för ärenden om otillbörlig marknadsföring.

Orföranden och vice ordföranden skall vara lagkunniga och erfarna i

domarvärv. Ledamoten för ärenden om konkurrensbegränsning skall ha sär­

skild insikt i näringslivets förhållanden och ledamoten för ärenden om otill­

börlig marknadsföring särskild insikt i konsumentfrågor. Ordföranden, vice

ordföranden och de särskilda ledamöterna får ej utses hland personer som

kan anses företräda företagarintressen eller konsument- och löntagarin-

tressen.

För vice ordföranden och var och en av de särskilda ledamöterna finns en

eller flera ersättare. Bestämmelserna om vice ordförande och särskild leda­

mot gäller även ersättare.

Av övriga ledamöter utses tre bland företrädare för företagarintressen och

tre bland företrädare för konsument- och löntagarintressen.

För ledamot som avses i första stycket finns en eller flera ersättare. Be­

stämmelserna om ledamot gäller även ersättare.

Konungen utser ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och ersät­

tare i marknadsrådet. Ledamot och ersättare utses för viss tid.

Ledamot och ersättare i marknadsrådet skall vara myndig svensk med­

borgare.

Innan ledamot eller ersättare börjar tjänstgöra i rådet, skall han ha avlagt

domared.

Bestämmelserna i 4 kap. rättegångsballcen om jäv mot domare äger mot­

svarande tillämpning på ledamot i marknadsrådet.

Mai'knadsrådet är beslutfört, när ordföranden och fyra andra ledamöter

är närvarande. I beslut skall lika antal ledamöter som företräder företagar­

intressen samt konsument- och löntagarintressen deltaga.

Av de särskilda ledamöterna deltager vid handläggning av ärende om kon­

kurrensbegränsning endast den som utsetts för sådana ärenden och vid

handläggning av ärende om otillbörlig marknadsföring endast den som ut­

setts för sådana ärenden.

Ordföranden kan ensam på rådets vägnar företaga förberedande åtgärd

och pröva fråga om avskrivning av ärende.

10 §

Som marknadsrådets beslut gäller den mening varom de flesta ledamöter

förenar sig eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

\

¬

background image

980

1970 • Nr 41

NäriiigsfrilietsomLudsman och Iconsuraentombudsman

11 §

För konkurrensbegränsiiingsfrågor finns en näringsfrihetsombudsman

och för frågor om otillbörlig marknadsföring en konsumentombudsman.

Ombudsman utses av Konungen för viss tid och skall vara lagkunnig.

Förfarandet i konkurrensbegränsningsärenden

12 §

Särskilda bestämmelser om förfarandet i konkurrensbegränsningsärenden

finns i lagen (1953: 608) om motverkande i vissa fall av konkurrensbegräns­

ning inom näringslivet.

Förfarandet i ärenden om otillbörlig marlmadsföring

13 §

Ansökan om förbud enligt 1 § lagen (1970: 412) om otillbörlig marlmads­

föring göres skriftligen. Av ansökningen skall framgå de skäl på vilka an­

sökningen grundas och den utredning sökanden åberopar.

14 §

Sökanden och hans motpart skall beredas tillfälle att vid sammanträde

inför marknadsrådet lägga fram sina synpunkter och förebringa den utred­

ning de vill åberopa. Till sådant sammanträde skall konsumentombudsman­

nen kallas, även om han ej är sökande.

Före sammanträde kan muntlig eller slcriftlig förberedelse äga rum i den

utsträclming rådet bestämmer.

15 §

Ärende får avgöras utan sammanträde enligt 14 § första stycket, om till­

fredsställande utredning föreligger och part ej begär sammanträde. Ansökan

som uppenbart ej förtjänar avseende får avslås utan sådant sammanträde.

Fråga om förbud enligt 8 § lagen (1970:412) om otillbörlig marknads­

föring kan prövas utan sammanträde enligt 14 § första stycket. Sådant för­

bud får dock ej meddelas utan att den som förbudet avser fått tillfälle att

yttra sig i frågan, såvida det icke finns anledning antaga att han a^^kit eller

eljest håller sig undan.

Aibaaänna bestämmelser om förfarandet

16 §

Bestämmelserna i 5 kap. rättegångsbalken om offentlighet vid domstol

äger motsvarande tillämpning vid marknadsrådet.

Utöver vad som följer av första stycket kan rådet förordna att samman­

träde för handläggning av konkurrensbegränsningsärende skall hållas inom

stängda dörrar, om det kan antagas att förhandlingsarbetet i ärendet skulle

försvåras till följd av offentligheten.

17 §

Vid marknadsrådets sammanträden föres protokoll.

¬

background image

1970 . Nr 417

981

18 §

Marknadsrådet kan vid vite förelägga part eller annan, som kan antagas

Iia upplysning att lämna som är av betydelse i ärendet, att inställa sig per­

sonligen inför rådet.

Part kan även föreläggas vid vite att tillhandahålla rådet handelsböcker,

korrespondens och övriga handlingar som kan ha betydelse i ärendet. Detta

innebär dock ej skyldighet att röja yrkeshemlighet av teknisk natur.

Den som ej är part och som efter kallelse av marknadsrådet inställt sig

inför rådet har rätt till ersättning enligt vad i rättegångsbalken är före­

skrivet om ersättning till vittne eller sakkunnig. I ärende vari ombudsman

för talan tillämpas bestämmelserna för mål om allmänt åtal och i annat

ärende bestämmelserna för mål vari fÖrhkning är tillåten. Skall ersätt­

ningen utges av parterna en för båda och båda för en, skall rådet slutligt

fördela kostnaden mellan dem med hälften å vardera.

19 §

I marknadsrådets beslut varigenom ärende avgöres anges de skäl på vilka

beslutet grundas. Beslutet sändes till parterna samma dag som det meddelas.

20 §

Skall inlaga, kallelse, föreläggande, beslut eller annan handling tillställas

part eller annan, sker det genom delgivning.

Delgivning av beslut, som innefattar vitesföreläggande enligt lagen (1953:

603) om motverkande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom närings­

livet eller lagen (1970: 412) om otillbörlig marknadsföring, får ej ske enligt

12 § delgivningslagen (1970:428), med mindre anledning förekommer att

den sökte avvikit eller eljest håller sig undan.

Övriga bestämmelser

21 §

Den som obehörigen yppar vad som enligt marknadsrådets beslut icke får

uppenbaras, dömes till böter eller fängelse i högst ett år, om ej gärningen är

belagd med straff i brottsbalken.

22 §

Fråga om utdömande av vite enligt 18 § prövas av marknadsrådet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

%isso ha va Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 29 juni 1970.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

(Justitiedepartementet)

LENXXART GE IJER

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.