SFS 1993:22 Lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

SFS 1993_22 Lag om ändring i lagen (1970_417) om marknadsdomstol m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:22
Utkom från trycket
den 26 januari 1993

50

Lag
om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol
m.m.;

utfärdad den 14 januari 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1970:417) om

marknadsdomstol m. m.2

dels att 5 § skall upphöra att gälla,
dels att 1 - 4 , 9 , 13, 13 a, 14, 15, 15 a, 16 och 1 8 - 2 0 §§ skall ha följande

lydelse.

1

Prop. 1992/93:56, bet. 1992/93:NU17, rskr. 1992/93:144.

2

Lagen omtryckt 1984:294. Senaste lydelse av lagens rubrik 1972: 732.

background image

SFS 1993:22

1 §3 Marknadsdomstolen handlägger mål enligt

1. konkurrenslagen (1993:20),

2. marknadsföringslagen (1975:1418),
3. lagen (1971:112) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,
4. lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare,

5. produktsäkerhetslagen (1988:1604).

Bestämmelserna i 14, 15 och 16 — 22 §§ tillämpas inte i mål enligt

konkurrenslagen (1993:20). I stället gäller vad som föreskrivs i den lagen.

2 §4 Mot Marknadsdomstolens dom eller beslut i mål enligt denna lag
får talan inte föras. Detsamma gäller domstolens beslut i övrigt enligt
denna lag.

3 §5 Marknadsdomstolen består av en ordförande, en vice ordförande
samt fem särskilda ledamöter.

4 §6 Ordföranden, vice ordföranden och en av de särskilda ledamöterna
skall vara jurister och ha erfarenhet som domare. De andra särskilda
ledamöterna skall vara ekonomiska experter.

För vice ordföranden och var och en av de särskilda ledamöterna finns

en eller flera ersättare. Bestämmelserna om vice ordförande och särskild
ledamot gäller även ersättare.

9 §7 Marknadsdomstolen är beslutför, när ordföranden och tre andra
ledamöter är närvarande.

Ordföranden får ensam på domstolens vägnar vidta förberedande åtgär-

der och pröva frågor om avskrivning av mål.

Ordföranden får förordna sekreterare hos domstolen att ensam på dom-

stolens vägnar vidta förberedande åtgärder.

13 §8 Ansökan om förbud eller åläggande enligt 2 — 4 §§ marknadsfö-

ringslagen (1975:1418), 1 § lagen (1971:112) om avtalsvillkor i konsu-
mentförhållanden, 1 § lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan närings-
idkare eller 5 — 9 §§ eller 12 § tredje stycket produktsäkerhetslagen

(1988:1604) görs skriftligen. Av ansökningen skall de skäl framgå på vilka
ansökningen grundas och den utredning som sökanden åberopar.

13 a §9 I fråga om rätt för sammanslutningar av näringsidkare att med-

verka i mål som avses i 13 § gäller följande särskilda regler.

Om en sammanslutning av näringsidkare gör sannolikt att utgången av

målet kan ha betydande intresse för medlemmarna i sammanslutningen,
får Marknadsdomstolen på ansökan av sammanslutningen tillåta att den-
na, vid sidan av en enskild part, medverkar i förfarandet och därvid
åberopar bevisning.

3

Senaste lydelse 1992:139.

4

Senaste lydelse 1992:139.

5

Senaste lydelse 1992:139.

6

Senaste lydelse 1988:1606.

7

Senaste lydelse 1988:1606.

8

Senaste lydelse 1992:139.

9

Senaste lydelse 1985:927.

51

background image

SFS 1993:22

Ansökningen om medverkan skall vara skriftlig och innehålla de skäl

som den grundas på.

Parterna skall beredas tillfälle att yttra sig över ansökningen. Denna får

inte bifallas, om parten på den sida som ansökningen om medverkan avser
motsätter sig detta.

14 §10 Sökanden och hans motpart skall beredas tillfälle att vid samman-

träde inför Marknadsdomstolen lägga fram sina synpunkter och förebringa
den utredning de vill åberopa.

I mål enligt marknadsföringslagen (1975:1418), lagen (1971:112) om

avtalsvillkor i konsumentförhållanden och produktsäkerhetslagen
(1988:1604) skall konsumentombudsmannen kallas till sammanträde,
även om han inte är sökande. Vidare skall den som medverkar enligt 13 a §
kallas till sammanträde.

Före sammanträde kan muntlig eller skriftlig förberedelse äga rum i den

utsträckning domstolen bestämmer.

15 §11 Mål får avgöras och dom med anledning av särskild prövning

enligt 15 a § meddelas utan sammanträde enligt 14 § första stycket, om
tillfredsställande utredning föreligger och part inte begär sammanträde.
Ansökan som uppenbart inte förtjänar avseende får avslås utan sådant
sammanträde.

Fråga om förbud eller åläggande enligt 13 § marknadsföringslagen

(1975:1418), 5 § lagen (1971:112) om avtalsvillkor i konsumentförhållan-
den eller 21 § produktsäkerhetslagen (1988:1604) får prövas utan sam-
manträde enligt 14 § första stycket.

Förbud eller åläggande som avses i andra stycket får inte beslutas utan

att den som förbudet eller åläggandet avser fått tillfälle att yttra sig i
frågan, såvida det inte finns anledning anta, att han avvikit eller eljest
håller sig undan. I ett mål om åläggande eller förbud enligt 5 — 9 § eller 12 §
tredje stycket produktsäkerhetslagen får Marknadsdomstolen dock även i
annat fall omedelbart meddela beslut enligt 21 § samma lag, om synnerliga
skäl föreligger.

15 a §12 Marknadsdomstolen får till särskild prövning i mål som avser

prövning enligt 6 — 9 § eller 12 § tredje stycket produktsäkerhetslagen
(1988:1604) ta upp frågan huruvida en vara eller en tjänst medför särskild
risk för skada på person eller egendom.

16 §13 Bestämmelserna i 5 kap. rättegångsbalken om offentlighet vid

domstol äger motsvarande tillämpning vid Marknadsdomstolen.

18 §14 Marknadsdomstolen får vid vite förelägga part eller annan, som

kan antas ha sådana upplysningar att lämna som är av betydelse i målet,
att inställa sig personligen inför domstolen. Domstolen kan besluta att den
som inte är part skall höras som vittne. Därvid tillämpas 36 kap. 3, 5 och

10

Senaste lydelse 1992:1519.

11

Senaste lydelse 1988:1606.

12

Senaste lydelse 1988:1606.

13

Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

14

Senaste lydelse 1992:1519.

52

background image

SFS 1993:22

6 §§, 10 § andra stycket, 11 §, 13 § första stycket och 14 § rättegångsbalken.
Vägrar vittne utan giltigt skäl att avlägga ed eller att avge vittnesmål eller
besvara fråga, får domstolen vid vite förelägga vittnet att fullgöra sin
skyldighet.

Part eller den som medverkar enligt 13 a § får även föreläggas vid vite att

tillhandahålla domstolen handling, varuprov och liknande som kan ha
betydelse i målet. Detta innebär dock inte någon skyldighet att röja före-
tagshemligheter av teknisk natur.

I fråga om vite som avses i denna paragraf gäller 9 kap. 8 § rättegångsbal-

ken.

Den som inte är part och inte heller medverkar enligt 13 a § och som

efter kallelse av Marknadsdomstolen inställt sig inför domstolen har rätt
till ersättning enligt vad i rättegångsbalken är föreskrivet om ersättning till
vittne eller sakkunnig. I mål där Konsumentombudsmannen för talan
tillämpas bestämmelserna för mål om allmänt åtal. I andra mål tillämpas
bestämmelserna för mål vari förlikning är tillåten. Skall ersättning utges av
parterna en för båda och båda för en, skall domstolen slutligt fördela
kostnaden mellan dem med hälften på vardera.

19 §15 I Marknadsdomstolens dom varigenom mål eller sådan fråga som

avses i 15 a § avgörs skall de skäl anges på vilka domen grundas. Domen
och ett sådant beslut som avses i 15 § andra stycket skall sändas till
parterna, till den som medverkar enligt 13 a § och till sådan myndighet
som avses i 4 § produktsäkerhetslagen (1988:1604) samma dag som do-
men eller beslutet meddelas.

20 §16 Skall ansökan, kallelse eller föreläggande tillställas en part eller
någon annan, sker det genom delgivning. Detsamma gäller dom eller
beslut som sänds enligt 19 §. För andra handlingar får delgivning användas
om det anses erforderligt.

Delgivning av sådana domar eller beslut av Marknadsdomstolen, som

innefattar vitesföreläggande enligt marknadsföringslagen (1975:1418),
lagen (1971:112) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, lagen
(1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare eller produktsäkerhets-
lagen (1988: 1604), får inte ske enligt 12 § delgivningslagen (1970:428), om

det inte finns anledning att anta att den sökte har avvikit eller på annat sätt
håller sig undan.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

2. Föreskrifterna i 13, 14, 15, 15 a, 16 och 1 8 - 2 0 §§ i deras äldre

lydelser skall fortfarande tillämpas vid handläggningen av ärenden om
företagsförvärv enligt punkten 7 i övergångsbestämmelserna till konkur-
renslagen (1993:20).

15

Senaste lydelse 1988:1606.

16

Senaste lydelse 1988:1606.

53

background image

SFS 1993:22

På regeringens vägnar

PER WESTERBERG

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

54

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.