SFS 2009:966 Lag om Försvarsunderrättelsedomstol

090966.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om Försvarsunderrättelsedomstol;

utfärdad den 15 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Försvarsunderrättelsedomstolens uppgifter

1 §

Försvarsunderrättelsedomstolen ska pröva frågor om tillstånd till

signalspaning enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunder-
rättelseverksamhet.

Försvarsunderrättelsedomstolens sammansättning

2 §

Försvarsunderrättelsedomstolen består av en ordförande, en eller

högst två vice ordförande samt minst två och högst sex särskilda ledamöter.

Ledamöterna ska vara svenska medborgare och får inte vara underåriga

eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
Innan en ledamot börjar tjänstgöra i domstolen, ska han eller hon ha avlagt
domared.

Ordföranden anställs med fullmakt av regeringen som ordinarie domare i

domstolen. Vice ordförande och särskilda ledamöter förordnas av regeringen
för fyra år.

3 §

Ordföranden och vice ordförandena ska vara lagfarna och ha erfarenhet

av tjänstgöring som domare. Övriga ledamöter ska ha särskild kunskap om
förhållanden av betydelse för domstolens verksamhet.

4 §

Är ordföranden förhindrad att tjänstgöra, inträder en vice ordförande i

ordförandens ställe.

Integritetsskyddsombud

5 §

Ett integritetsskyddsombud ska bevaka enskildas integritetsintresse i

mål vid domstolen. Ombudet har rätt att ta del av det som förekommer i må-
let och att yttra sig.

1 Prop. 2008/09:201, bet. 2009/10:FöU3, rskr. 2009/10:3.

SFS 2009:966

Utkom från trycket
den 27 oktober 2009

background image

2

SFS 2009:966

6 §

Regeringen förordnar för minst fyra år i sänder personer som kan

tjänstgöra som integritetsskyddsombud. Under fyraårsperioden får vid behov
ytterligare personer förordnas för återstående del av perioden.

Ett integritetsskyddsombud ska vara svensk medborgare och ska vara eller

ha varit advokat eller ha varit ordinarie domare. Ett integritetsskyddsombud
får inte vara i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldra-
balken.

Regeringen ska inhämta förslag på lämpliga kandidater från Sveriges ad-

vokatsamfund och Domarnämnden.

Ett integritetsskyddsombud får trots att regeringens förordnande har upp-

hört slutföra pågående uppdrag.

7 §

I fråga om ersättning till integritetsskyddsombud tillämpas 21 kap.

10 § första och andra styckena rättegångsbalken.

8 §

Den som förordnats som integritetsskyddsombud i ett mål får inte obe-

hörigen röja vad han eller hon har fått kännedom om i målet.

Domförhet

9 §

Försvarsunderrättelsedomstolen är domför med ordförande och två sär-

skilda ledamöter. Fler än tre ledamöter får inte delta i ett avgörande.

10 §

Ordföranden får ensam på Försvarsunderrättelsedomstolens vägnar

1. företa förberedande åtgärder och besluta om avskrivning, och
2. pröva frågor enligt 5 a § tredje stycket lagen (2008:717) om signal-

spaning i försvarsunderrättelseverksamhet om tillstånd i pågående och till-
ståndsprövade inhämtningsuppdrag, om prövningen är av enkel beskaffenhet
och endast avser tillgång till signalbärare eller användning av sökbegrepp
som inte är direkt hänförliga till viss fysisk person.

Ordföranden får förordna en lagfaren tjänsteman vid domstolen att ensam

på domstolens vägnar vidta förberedande åtgärder.

Handläggningen i Försvarsunderrättelsedomstolen

11 §

Om inte annat följer av denna lag gäller 3–5, 8, 14, 16–26, 29–32 och

38–53 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) i tillämpliga delar vid förfa-
randet i domstolen.

12 §

När en ansökan om tillstånd till signalspaning har kommit in till dom-

stolen, ska domstolen så snart som möjligt utse ett integritetsskyddsombud i
målet och hålla ett sammanträde. Vid sammanträdet ska ansökande myndig-
het och integritetsskyddsombudet närvara. Domstolen får förordna att annan
som kan lämna upplysningar av betydelse för prövningen får närvara vid
sammanträdet.

Om ärendet är så brådskande att ett dröjsmål allvarligt skulle riskera syf-

tet med ansökan, får sammanträde hållas och beslut fattas utan att ett integri-
tetsskyddsombud har varit närvarande eller annars fått tillfälle att yttra sig.

När ett beslut enligt 10 § första stycket 2 har fattats av ordföranden på

domstolens vägnar ska det integritetsskyddsombud som varit närvarande vid

background image

3

SFS 2009:966

prövningen av det inhämtningsuppdrag till vilket beslutet är hänförligt un-
derrättas.

13 §

Det förfarande som föreskrivs i 12 § ska tillämpas även i fråga om an-

sökningar om kompletterande tillstånd enligt 5 a § tredje stycket lagen
(2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och vid an-
mälan enligt 5 b § andra stycket samma lag.

14 §

Utöver vad som följer av 16 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)

om möjlighet för rätten att förordna om begränsningar av offentligheten vid
muntlig förhandling, får rättens ordförande innan en förhandling inleds för-
ordna att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar, om det står klart att
en uppgift för vilken det hos domstolen gäller sådan sekretess som avses i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kommer att uppenbaras om för-
handlingen är offentlig.

15 §

I fråga om omröstning gäller 16 kap. rättegångsbalken i tillämpliga

delar.

16 §

Att Försvarsunderrättelsedomstolens beslut i frågor som rör signal-

spaning inte får överklagas framgår av 13 § lagen (2008:717) om signal-
spaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Inte heller domstolens beslut i
övrigt enligt denna lag får överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2009.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

STEN TOLGFORS
(Försvarsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.