SFS 2010:1399 Lag om ändring i lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol / SFS 2010:1399 Lag om ändring i lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol
101399.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:966) om
Försvarsunderrättelsedomstol;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2009:966) om Försvars-

underrättelsedomstol ska ha följande lydelse.

2 §

Försvarsunderrättelsedomstolen består av en ordförande, en eller högst

två vice ordförande samt minst två och högst sex särskilda ledamöter.

Ledamöterna ska vara svenska medborgare och får inte vara underåriga

eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
Innan en ledamot börjar tjänstgöra i domstolen, ska han eller hon ha avlagt
domared.

I lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare finns bestämmel-

ser om utnämning av ordförande i domstolen. Vice ordförande och särskilda
ledamöter förordnas av regeringen för fyra år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

SFS 2010:1399

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.