SFS 2010:1933 Lag om auktorisation av delgivningsföretag

101933.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om auktorisation av delgivningsföretag;

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Med ett delgivningsföretag avses i denna lag ett företag som yrkes-

mässigt utför delgivning enligt delgivningslagen (2010:1932).

Auktorisation

2 §

Auktorisation får beviljas endast om det med hänsyn till organisation,

ledning och ägande kan antas att företagets verksamhet kommer att bedrivas
i överensstämmelse med lag och på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt.

Rikspolisstyrelsen ska ges tillfälle att yttra sig innan auktorisation beviljas.

Godkännande av personal

3 §

All personal hos ett auktoriserat delgivningsföretag ska vara godkänd

med avseende på laglydnad och lämplighet i övrigt för en anställning i ett
sådant företag. Detsamma gäller den som leder verksamheten samt leda-
möter och suppleanter i delgivningsföretagets styrelse.

Utbildning av personal

4 §

Ett auktoriserat delgivningsföretag ska se till att personalen får nöd-

vändig utbildning.

Tillsynsmyndighet

5 §

Ett auktoriserat delgivningsföretag står under tillsyn av en länsstyrelse.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som är tillsynsmyn-
digheter och om deras tillsynsområden.

6 §

Tillsynsmyndigheten prövar frågor om auktorisation och godkännande

samt återkallelse av auktorisation och godkännande enligt denna lag.

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

SFS 2010:1933

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:1933

Tillsyn

7 §

Ett auktoriserat delgivningsföretag ska lämna tillsynsmyndigheten de

upplysningar om verksamheten som den begär för sin tillsyn. Ett sådant
företag ska årligen före mars månads utgång till tillsynsmyndigheten ge in
en redogörelse för verksamheten under föregående år.

8 §

Tillsynsmyndigheten har rätt att inspektera ett auktoriserat delgiv-

ningsföretag och att ta del av samtliga handlingar som rör företagets verk-
samhet avseende stämningsmannadelgivning.

9 §

Tillsynsmyndigheten får meddela ett auktoriserat delgivningsföretag

de förelägganden som behövs för att denna lag ska efterlevas. Ett sådant
föreläggande får förenas med vite.

Återkallelse av auktorisation och godkännande

10 §

Auktorisation och godkännande enligt denna lag kan återkallas när

det inte längre finns förutsättningar för auktorisation respektive godkännan-
de eller när det i övrigt finns särskild anledning till återkallelse.

Ett godkännande ska återkallas när den som godkännandet avser har läm-

nat sin anställning eller sitt uppdrag hos ett auktoriserat delgivningsföretag
och inte inom tre månader därefter har visat att han eller hon har fått en ny
anställning eller ett nytt uppdrag hos ett sådant företag.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet.

Tystnadsplikt

11 §

Den som är eller har varit verksam i ett auktoriserat delgivnings-

företag eller som har eller haft uppdrag för ett sådant företag får inte obehö-
rigen avslöja eller utnyttja vad han eller hon i samband med anställningen
eller uppdraget har fått veta om enskildas personliga eller ekonomiska för-
hållanden.

Avgifter

12 §

Avgift får tas ut för tillsyn och för prövning av ansökningar om auk-

torisation och godkännande av personal.

Överklagande

13 §

Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltnings-

domstol.

Rikspolisstyrelsen får överklaga beslut att bevilja auktorisation.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Bemyndiganden

14 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela ytterligare föreskrifter om auktorisation och godkännande samt om

background image

3

SFS 2010:1933

utbildning av personal. Regeringen får meddela föreskrifter om storleken på
de avgifter som får tas ut enligt 12 §.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.