Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar

SFS nr:    

2010:921
Departement/myndighet:    Justitiedepartementet DOM 
   Utfärdad:    2010-07-01 
   Ändrad:    t.o.m. SFS

2018:502
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 1 kap. Inledande bestämmelser

1 §   Denna lag gäller handläggningen av mål och ärenden i mark- och miljödomstol och Mark- och miljööverdomstolen samt sådan handläggning i Högsta domstolen som följer av bestämmelser i denna lag.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka tingsrätter som ska vara mark- och miljödomstolar samt om mark- och miljödomstolarnas domsområden.

Mark- och miljööverdomstol är Svea hovrätt.

2 §   En mark- och miljödomstols domar och beslut får överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, om inte annat är föreskrivet.

Mark- och miljööverdomstolens domar och beslut får överklagas till Högsta domstolen, om inte annat är föreskrivet.

3 §   En mark- och miljödomstol handlägger mål och ärenden enligt det som föreskrivs i miljöbalken, fastighetsbildningslagen (1970:988), plan- och bygglagen (2010:900) och annan lag.

Ett mål eller ärende vid en mark- och miljödomstol inleds genom
   1. en ansökan om stämning eller en annan ansökan till mark- och miljödomstolen, eller
   2. att en förvaltningsmyndighets eller en kommuns beslut överklagas till mark- och miljödomstolen.


2 kap. Domstolarna och deras sammansättning

1 §   I mark- och miljödomstol och Mark- och  miljööverdomstolen ska det finnas lagfarna domare och  tekniska råd.

I mark- och miljödomstolen dömer också särskilda ledamöter.

Rättens ordförande ska alltid vara en lagfaren domare. När  rätten består av fler än en lagfaren domare tillämpas  bestämmelserna i 1 kap. 3 f § rättegångsbalken i en mark- och  miljödomstol och bestämmelserna i 2 kap. 4 b §  rättegångsbalken i Mark- och miljööverdomstolen.
Lag (2018:421).

2 §   Ett tekniskt råd ska ha teknisk eller naturvetenskaplig  utbildning och erfarenhet av sådana sakfrågor som domstolen  prövar.

En särskild ledamot ska ha erfarenhet av sådana sakfrågor som  faller inom Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens,  Boverkets eller Lantmäteriets verksamhetsområde, av  industriell, kommunal eller areell verksamhet eller av  vatten- och avloppsfrågor. Lag (2015:686).

3 §   I lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare  finns bestämmelser om utnämning av tekniska råd.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer  anställer vikarier för tekniska råd och förordnar de  särskilda ledamöterna i mark- och miljödomstol. Den som ska  tjänstgöra som särskild ledamot ska vara svensk medborgare  och får inte vara underårig, i konkurs eller ha förvaltare  enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer utser  vilka av de lagfarna domarna i tingsrätt och Svea hovrätt som  ska tjänstgöra i mark- och miljödomstol respektive Mark- och  miljööverdomstolen. Lag (2018:421).

4 §   I ett mål eller ärende där mark- och miljödomstolen  är första instans ska rätten vid huvudförhandling eller  sammanträde bestå av en lagfaren domare och av ett tekniskt  råd och två särskilda ledamöter. En av de särskilda  ledamöterna ska ha erfarenhet av sådana sakfrågor som faller  inom Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens,  Boverkets eller Lantmäteriets verksamhetsområde eller av  vatten- och avloppsfrågor. Den andra särskilda ledamoten ska  ha erfarenhet av industriell, kommunal eller areell  verksamhet, av sådana sakfrågor som faller inom nämnda  förvaltningsmyndigheters verksamhetsområden eller av vatten-  och avloppsfrågor. I stället för en av de särskilda  ledamöterna får ytterligare en lagfaren domare eller ett  tekniskt råd ingå i rätten, om målets eller ärendets  beskaffenhet motiverar det.

Första stycket gäller också när ett mål eller ärende avgörs i  sak utan huvudförhandling eller sammanträde om det inte med  hänsyn till målets omfattning och svårighetsgrad är  tillräckligt att rätten består av ordföranden och ett  tekniskt råd.

Utöver det som sägs i första stycket får ytterligare en eller  två ledamöter ingå i rätten. Om rätten utökas med två  ledamöter ska den ena ledamoten vara lagfaren domare och den  andra tekniskt råd eller särskild ledamot. Lag (2018:421).

5 §   I mål och ärenden där mark- och miljödomstolen är första instans får rätten vid annan handläggning än som avses i 4 § samt vid sammanträde för muntlig förberedelse bestå av en lagfaren domare. Detsamma gäller vid huvudförhandling i fall som avses i 1 kap. 3 a § andra och tredje styckena rättegångsbalken.
Om det finns skäl för det får rättens sammansättning utökas med en lagfaren ledamot eller ett tekniskt råd.

Det som föreskrivs i första stycket första meningen gäller också i mål om utdömande av vite på särskild talan av myndighet.
Lag (2010:1886).

6 §   I ett mål som har överklagats till mark- och  miljödomstolen ska, om inte annat följer av andra eller  tredje stycket eller 7 §, rätten vid avgörande i sak bestå av  en lagfaren domare och ett tekniskt råd.

I stället för det tekniska rådet får ytterligare en lagfaren  domare ingå i rätten, om målets beskaffenhet föranleder det.  Om målets svårighetsgrad eller omfattning föranleder det, får  rätten ha den sammansättning som enligt 4 § gäller vid  huvudförhandling.

Vid avgörande i sak av en tillståndsfråga enligt miljöbalken  ska rätten ha den sammansättning som enligt 4 § gäller vid  huvudförhandling, om målet inte är av enkel beskaffenhet.
Lag (2018:421).

7 §   I mål som har överklagats till mark- och miljödomstolen får rätten vid annan handläggning än som avses i 6 § bestå av en lagfaren domare. Detsamma gäller vid avgörande i sak av sådana mål som är av enkel beskaffenhet, utom i de fall som avses i 6 § tredje stycket.

8 §   Om det i rätten ska ingå andra än lagfarna domare, bestämmer rättens ordförande med hänsyn till de frågor som prövas i målet och med iakttagande av vad som föreskrivs i 4 § första stycket om de särskilda ledamöterna vilka som ska ingå i rätten.

9 §   Om mark- och miljödomstolen består av fler än två ledamöter och en av ledamöterna får förhinder sedan huvudförhandling eller motsvarande handläggning har påbörjats, är rätten ändå domför om en av de kvarvarande ledamöterna är lagfaren domare.

10 §   I ett mål eller ärende som har överklagats till  Mark- och miljööverdomstolen ska rätten bestå av minst fyra  ledamöter, av vilka minst tre ska vara lagfarna domare. Minst  fyra lagfarna domare ska dock alltid delta i rätten, om tre  lagfarna domare har ingått i rätten i mark- och  miljödomstolen. Om en av de lagfarna domarna får förhinder  sedan en huvudförhandling eller någon annan handläggning har  påbörjats, är rätten ändå domför. Fler än fem ledamöter får  inte delta. Tekniskt råd ska alltid ingå i rätten, om det  inte är uppenbart obehövligt.

Vid behandling av frågor om prövningstillstånd eller vid  prövning av en ansökan om resning eller återställande av  försutten tid eller en klagan över domvilla ska Mark- och  miljööverdomstolen bestå av tre lagfarna domare. Ett tekniskt  råd får dock ingå i rätten i stället för en av de lagfarna  domarna.

Om det i rätten ska ingå andra än lagfarna domare bestämmer  rättens ordförande med hänsyn till de frågor som prövas i  målet vilka som ska ingå.

Vid avskrivning efter återkallelse får rätten bestå av en  lagfaren domare. Lag (2018:421).

11 §   I fråga om åtgärder som avser endast beredningen av ett mål eller ärende tillämpas 1 kap. 3 e § rättegångsbalken i en mark- och miljödomstol och 2 kap. 4 § femte och sjätte styckena rättegångsbalken i Mark- och miljööverdomstolen.


3 kap. Allmänna bestämmelser

1 §   Mål om utövande av miljöfarlig verksamhet,  vattenverksamhet, vattenanläggningar och ersättning vid  vattenverksamhet samt om utdömande av vite enligt miljöbalken  efter särskild ansökan av myndighet prövas av den mark- och  miljödomstol inom vars område verksamheten i huvudsak  bedrivs, har bedrivits eller kommer att bedrivas. Mål om  utövande av verksamhet vid anläggningar som ingår i ett  sammanhängande system för hantering, bearbetning, lagring och  slutförvaring av använt kärnbränsle eller kärnavfall prövas  av den mark- och miljödomstol inom vars område någon av  anläggningarna ligger eller är avsedd att ligga.

Mål om ersättning vid skada eller intrång enligt 28 kap.  2-5 §§ miljöbalken och vid ingripande av det allmänna enligt  miljöbalken prövas av den mark- och miljödomstol inom vars  område skadan eller intrånget i huvudsak har inträffat eller  kommer att inträffa.

Mål om ersättning för miljöskador enligt 32 kap. miljöbalken  prövas av den mark- och miljödomstol inom vars område den  skadegörande verksamheten i huvudsak bedrivs eller har  bedrivits. Den som bedriver eller avser att bedriva en  verksamhet som kan medföra en sådan skada som avses i 32 kap.  3 § miljöbalken kan begära prövning av ersättningsfrågan vid  den mark- och miljödomstol inom vars område verksamheten i  huvudsak bedrivs eller kommer att bedrivas.

Mål om utdömande av vite enligt plan- och bygglagen  (2010:900) efter särskild ansökan av myndighet prövas av den  mark- och miljödomstol inom vars område myndigheten ligger.

Mål som har överklagats till mark- och miljödomstol prövas av  den mark- och miljödomstol inom vars område  förvaltningsmyndigheten eller kommunen som först har prövat  ärendet ligger, om inte annat följer av bestämmelser som  avses i sjunde stycket.

Mål enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster eller  motsvarande äldre lagstiftning där mark- och miljödomstol är  första instans prövas av den mark- och miljödomstol inom vars  område den allmänna eller allmänförklarade va-anläggningen i  huvudsak är belägen eller är avsedd att vara belägen.

Särskilda bestämmelser om vilken mark- och miljödomstol som  är behörig finns i annan lag  Lag (2015:686).

1 a §   Ett mål eller ärende som enligt 4 eller 5 kap. ska  handläggas enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden får  handläggas gemensamt med ett annat sådant mål eller ärende,  om det är lämpligt med hänsyn till utredningen och övriga  omständigheter.

Mål och ärenden som handläggs gemensamt får särskiljas när  det finns skäl för det. Lag (2017:315).

2 §   En mark- och miljödomstol får för gemensam handläggning lämna över ett mål eller ärende till en annan mark- och miljödomstol, om det vid den andra mark- och miljödomstolen finns ett mål eller ärende som har nära samband med det förstnämnda målet eller ärendet och ett överlämnande kan ske utan avsevärd olägenhet för någon part. En mark- och miljödomstol får också överlämna ett mål eller ärende till en annan mark- och miljödomstol, om den andra mark- och miljödomstolen tidigare har prövat ett ansökningsmål som avsåg samma verksamhet som det förstnämnda målet eller ärendet.

Överlämnande av ett mål eller ärende mellan mark- och miljödomstolar får också ske om det annars finns särskilda skäl och det kan ske utan avsevärd olägenhet för någon part.

Överlämnande får inte ske om ett sådant beslut har fattats som avses i 5 kap. 2 § expropriationslagen (1972:719).

Ett mål eller ärende får inte överlämnas enligt första eller andra stycket, om den andra domstolen motsätter sig överlämnandet.

3 §   Frågor om mark- och miljödomstolarnas inbördes behörighet får inte självmant tas upp av högre rätt.

4 §   Om det är lämpligt får rätten uppdra åt en eller flera ledamöter att göra en undersökning på platsen. Parterna ska ges tillfälle att vara närvarande vid en sådan undersökning.
Vid undersökningen ska protokoll föras.

En undersökning som gäller en fråga av teknisk art får inte läggas till grund för dom eller beslut utan att parterna har getts tillfälle att yttra sig över undersökningen. Detta gäller dock inte om undersökningen i endast oväsentlig utsträckning avviker från vad som har framkommit tidigare i målet.

5 §   Mark- och miljödomstolen ska hålla syn på stället, om det behövs.

6 §   Vid omröstning ska först de lagfarna domarna säga sin mening, därefter de tekniska råden och sist de särskilda ledamöterna. I fråga om omröstning gäller i övrigt 16 kap.
rättegångsbalken.

7 §   Statliga myndigheter och kommuner är skyldiga att utan ersättning till domstolarna låna ut de lokaler som domstolarna behöver för sina sammanträden, förutsatt att lokalerna inte är upptagna för sina huvudsakliga ändamål.
Upplåtaren har dock rätt till ersättning för de särskilda kostnader som sammanträdet medför.


4 kap. Handläggningen av mål och ärenden där mark- och miljödomstol är första instans

1 §   I mål där mark- och miljödomstol är första instans tillämpas vad som är föreskrivet om tvistemål i allmän domstol, om inte annat föreskrivs i denna lag eller annan lag.

Vid handläggningen av ärenden i första instans tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden.

2 §   I mål om viten tillämpas, i stället för 1 § första stycket, bestämmelserna i 5 kap. 1-4 §§.


5 kap. Handläggningen av mål som har överklagats till mark-

och miljödomstol

1 §   I mål som har överklagats till mark- och miljödomstol tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte annat föreskrivs i denna lag eller annan lag.

Följande bestämmelser i lagen om domstolsärenden ska inte tillämpas:
   - 11 § om förvaltningsmyndighet som motpart,
   - 26 § första stycket om säkerhetsåtgärder,
   - 32 § om rättegångskostnadsansvar, och
   - 34 och 35 §§ om omprövning.

2 §   Om en enskild överklagar en förvaltningsmyndighets avgörande är den förvaltningsmyndighet som först beslutat i saken motpart till den enskilde sedan handlingarna i målet överlämnats till mark- och miljödomstolen, om inte annat är särskilt föreskrivet.

I mål om planer enligt plan- och bygglagen (2010:900) är kommunen den enskildes motpart.

Det som föreskrivs i första stycket gäller inte när det är en lantmäterimyndighets beslut som har överklagats eller när en ideell förening eller en annan juridisk person som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken har överklagat.

3 §   Vid tillämpning av 15 och 18 §§ lagen (1996:242) om domstolsärenden ska sakägare och annan mot vilken åtgärd ifrågasätts anses som motparter.

4 §   Ett avgörande av saken i målet sker genom dom. Domen  ska skrivas under av de lagfarna domare som har deltagit i  avgörandet.

Om en dom skrivs under elektroniskt, ska det göras med en  sådan elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av  den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda  tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden  och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga  lydelsen. Lag (2018:502).

5 §   Domar och beslut av Mark- och miljööverdomstolen i mål som har överklagats till mark- och miljödomstol får inte överklagas. Mark- och miljööverdomstolen får dock tillåta att en dom eller ett beslut i annat mål än mål enligt miljöbalken överklagas till Högsta domstolen, om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen.


6 kap. Särskilda rättsmedel

1 §   Mark- och miljööverdomstolen prövar en ansökan om resning  eller återställande av försutten tid eller en klagan över  domvilla när det gäller 
   1. en dom eller ett beslut av en mark- och miljödomstol,
   2. ett beslut av en förvaltningsmyndighet om beslutet skulle  ha överklagats till en mark- och miljödomstol, eller 
   3. ett kommunalt beslut om beslutet skulle ha överklagats  till en mark- och miljödomstol, direkt eller efter prövning  av en förvaltningsmyndighet.

Vid handläggningen tillämpas lagen (1996:242) om  domstolsärenden. Rättegångsbalken tillämpas dock om frågan  gäller ett avgörande av en mark- och miljödomstol som vid sin  handläggning har tillämpat vad som gäller för tvistemål i  allmän domstol. Lag (2017:315).
Viktiga lagar inom processrätt

Viktiga lagar inom processrätt