SFS 1997:379 Lag om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister

SFS 1997_379 Lag om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:379

Utkom från trycket
den 16 juni 1997

Lag
om försöksverksamhet avseende medverkan av
Konsumentombudsmannen i vissa tvister;

utfärdad den 5 juni 1997.

Enlig riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1

Prop. 1996/97:104, bet. 1996/97:LU21, rskr. 1996/97:259.

632

background image

633

SFS 1997:379

1 § I denna lag finns bestämmelser om Konsumentombudsmannens med-

verkan i vissa tvister mellan konsumenter och näringsidkare och om rätte-
gången i sådana fall.

2 § I en tvist mellan en konsument och en näringsidkare, som gäller en fi-
nansiell tjänst, får Konsumentombudsmannen biträda konsumenten såsom
ombud vid allmän domstol och kronofogdemyndighet om tvisten är av bety-
delse för rättstillämpningen eller om det annars finns särskilda skäl för det.

3 § Under den tid som Konsumentombudsmannen är ombud enligt denna
lag skall konsumenten få de förmåner som avses i 16-20 §§ rättshjälpslagen
(1996:1619). Kostnaderna för dessa förmåner skall stanna på staten.

Konsumentombudsmannen beslutar om sådan utredning som avses i 17 §

rättshjälpslagen samt om ersättning till den som medverkat vid utredningen.

4 § Om Konsumentombudsmannen enligt denna lag biträder en konsument
vid talan i allmän domstol skall bestämmelserna om tvistemål om mindre
värden i 1 kap. 3 d §, 10 kap. 8 a § och 18 kap. 8 a § rättegångsbalken inte
tillämpas.

5 § Om konsumenten enligt bestämmelserna i 18 kap. rättegångsbalken är
skyldig att ersätta näringsidkaren dennes rättegångskostnader skall staten i
stället för konsumenten förpliktas betala dessa kostnader. Staten svarar dock
inte för näringsidkarens kostnader som uppstått efter det att Konsumentom-
budsmannen upphört att vara ombud och näringsidkaren underrättats om
detta.

Om näringsidkaren genom handlande som avses i 18 kap. 6 § rättegångs-

balken föranlett uppskov i målet eller på annat sätt vållat kostnad för Konsu-
mentombudsmannen är näringsidkaren skyldig att ersätta staten sådan kost-
nad.

6 § Om en konsument har beviljats rättshjälp enligt rättshjälpslagen
(1996:1619) skall rättshjälpen upphöra om Konsumentombudsmannen be-
slutar att biträda konsumenten. Konsumenten skall i sådant fall endast betala
rättshjälpsavgift.

7 § Konsumentombudsmannens beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997 och gäller till utgången av

november månad 2002.

Lagen tillämpas även på ärenden i vilka Konsumentombudsmannen beslu-

tat om sitt biträde före utgången av november månad 2002.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

LEIF BLOMBERG

(Inrikesdepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.