SFS 2006:726 Lag om ändring i lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2011:1211) om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister / SFS 2006:726 Lag om ändring i lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister
060726.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:379) om
försöksverksamhet avseende medverkan av
Konsumentombudsmannen i vissa tvister;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 2 § lagen (1997:379) om försöks-

verksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvis-
ter ordet ⬝kronofogdemyndighet⬝ skall bytas ut mot ⬝Kronofogdemyndig-
heten⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

SFS 2006:726

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.