SFS 2006:1021 Lag om ändring i lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister

061021.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:379) om
försöksverksamhet avseende medverkan av
Konsumentombudsmannen i vissa tvister;

utfärdad den 29 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1997:379) om för-

söksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa
tvister

dels

att 2 § skall ha följande lydelse,

dels

att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

2

skall ha följande

lydelse.

2 §

I en tvist mellan en konsument och en näringsidkare får Konsument-

ombudsmannen biträda konsumenten såsom ombud vid allmän domstol och
Kronofogdemyndigheten om tvisten är av betydelse för rättstillämpningen
eller om det annars finns ett allmänt konsumentintresse av att tvisten prövas.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997 och gäller till utgången av

december månad 2011.

Lagen tillämpas även på ärenden i vilka Konsumentombudsmannen be-

slutat om sitt biträde före utgången av december månad 2011.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 2005/06:105, bet. 2005/06:LU33, rskr. 2005/06:377.

2

Lagens giltighetstid senast förlängd 2004:1314.

SFS 2006:1021

Utkom från trycket
den 11 juli 2006

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:379) om
försöksverksamhet avseende medverkan av
Konsumentombudsmannen i vissa tvister;

utfärdad den 29 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1997:379) om för-

söksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa
tvister

dels

att 2 § skall ha följande lydelse,

dels

att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

2

skall ha följande

lydelse.

2 §

I en tvist mellan en konsument och en näringsidkare får Konsument-

ombudsmannen biträda konsumenten såsom ombud vid allmän domstol och
Kronofogdemyndigheten om tvisten är av betydelse för rättstillämpningen
eller om det annars finns ett allmänt konsumentintresse av att tvisten prövas.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997 och gäller till utgången av

december månad 2011.

Lagen tillämpas även på ärenden i vilka Konsumentombudsmannen be-

slutat om sitt biträde före utgången av december månad 2011.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 2005/06:105, bet. 2005/06:LU33, rskr. 2005/06:377.

2

Lagens giltighetstid senast förlängd 2004:1314.

SFS 2006:1021

Utkom från trycket
den 11 juli 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.