SFS 2011:1211 Lag om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister

111211.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa
tvister;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

I denna lag finns bestämmelser om Konsumentombudsmannens med-

verkan i vissa tvister mellan konsumenter och näringsidkare.

2 §

I en tvist mellan en konsument och en näringsidkare får Konsument-

ombudsmannen besluta att biträda konsumenten som ombud vid allmän
domstol och hos Kronofogdemyndigheten, om tvisten är av betydelse för
rättstillämpningen eller om det annars finns ett allmänt konsumentintresse av
att tvisten prövas.

3 §

Under den tid som Konsumentombudsmannen är ombud enligt denna

lag ska konsumenten få de förmåner som avses i 16–20 §§ rättshjälpslagen
(1996:1619). Kostnaderna för förmånerna ska stanna på staten.

Konsumentombudsmannen beslutar i fråga om en sådan utredning som

avses i 17 § rättshjälpslagen samt om ersättning till den som medverkat vid
utredningen.

4 §

Om Konsumentombudsmannen enligt denna lag biträder en konsument

vid talan i allmän domstol, ska bestämmelserna om tvistemål om mindre
värden i 1 kap. 3 d §, 10 kap. 8 a § och 18 kap. 8 a § rättegångsbalken inte
tillämpas.

5 §

Om konsumenten enligt 18 kap. rättegångsbalken är skyldig att ersätta

näringsidkaren för dennes rättegångskostnader, ska staten i stället för konsu-
menten förpliktas att betala dessa kostnader. Staten svarar dock inte för när-
ingsidkarens kostnader om dessa uppstått efter det att Konsumentombuds-
mannen upphört att vara ombud och näringsidkaren underrättats om detta.

Om näringsidkaren genom handlande som avses i 18 kap. 6 § rättegångs-

balken orsakat uppskov i målet eller på annat sätt vållat kostnad för Konsu-
mentombudsmannen, är näringsidkaren skyldig att ersätta staten för denna
kostnad.

1 Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30.

SFS 2011:1211

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1211

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

6 §

I 32 § 7 rättshjälpslagen (1996:1619) finns bestämmelser om att be-

viljad rättshjälp ska upphöra om Konsumentombudsmannen beslutar att bi-
träda konsumenten.

7 §

Konsumentombudsmannens beslut enligt denna lag får inte över-

klagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Lagen tillämpas även på ärenden enligt lagen (1997:379) om försöks-

verksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa
tvister som inletts före utgången av 2011.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BIRGITTA OHLSSON
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.