SFS 2011:860 Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister

110860.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om medling i vissa privaträttsliga tvister;

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller medling i privaträttsliga tvister där förlikning om

saken är tillåten.

Lagen gäller dock inte sådan medling eller förlikningsverksamhet som

sker i Sverige inom ramen för ett mål eller ärende hos domstol, annan
myndighet eller skiljenämnd. Lagen gäller inte heller förlikningsverksamhet
i utländsk domstol.

2 §

Har en medlingsöverenskommelse ingåtts utomlands gäller 7–12 §§

endast om vid den tidpunkt medlingen inleddes

1. samtliga parter hade sin hemvist eller vanliga vistelseort i Sverige, eller
2. en av parterna hade sin hemvist eller vanliga vistelseort i en annan med-

lemsstat i Europeiska unionen än någon av de andra parterna och ingen av
parterna hade sin hemvist eller vanliga vistelseort i Danmark.

Hemvist enligt första stycket fastställs i enlighet med artiklarna 59 och 60

i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols
behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens
område

3.

Definitioner

3 §

I denna lag avses med

medling: ett strukturerat förfarande genom vilket två eller flera parter med

hjälp av en tredje man (en medlare) frivilligt söker lösa en uppkommen tvist,

medlingsöverenskommelse: en skriftlig överenskommelse som är resulta-

tet av medling och som innefattar en förpliktelse för någon eller några av
dem som ingått överenskommelsen.

1 Prop. 2010/11:128, bet. 2010/11:JuU23, rskr. 2010/11:300.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa
aspekter på medling på privaträttens område (EUT L 136, 24.5.2008, s. 3, Celex
32008L0052).

3 EUT L 12, 16.1.2001, s. 1–23, Celex 32001R0044.

SFS 2011:860

Utkom från trycket
den 30 juni 2011

background image

2

SFS 2011:860

4 §

Medling ska vid tillämpning av denna lag anses inledd när

1. parterna har enats om medling sedan en tvist uppkommit,
2. skyldighet att delta i medling har uppkommit enligt lag eller annan

författning, eller

3. utländsk domstol har beslutat om medling eller uppmanat parterna att

delta i medling.

Tystnadsplikt

5 §

En medlare och ett biträde till medlaren får inte obehörigen röja eller

använda vad han eller hon har fått kännedom om i samband med medling.

Medlingens inverkan på talefrister och preskriptionstider

6 §

En talefrist eller en preskriptionstid som löper vid den tidpunkt med-

lingen inleddes och som gäller för den sak som medlingen avser löper ut tidi-
gast en månad efter avslutad medling, om inte annat följer av Sveriges inter-
nationella åtaganden.

Verkställbarhetsförklaring

7 §

En ansökan om att en domstol ska förklara en medlingsöverens-

kommelse verkställbar (verkställbarhetsförklaring) görs av de parter som
ingått överenskommelsen eller av någon eller några av dem med övriga
parters samtycke.

8 §

En ansökan om verkställbarhetsförklaring görs hos den tingsrätt inom

vars domkrets någon av parterna har sin hemvist.

Om det inte finns någon behörig domstol enligt första stycket, är Värm-

lands tingsrätt behörig domstol.

9 §

En ansökan om verkställbarhetsförklaring ska vara skriftlig och inne-

hålla

1. uppgift om sökandens namn och adress samt motsvarande uppgifter för

övriga parter i medlingsöverenskommelsen,

2. uppgift om ombuds namn och adress,
3. uppgift som visar att domstolen är behörig,
4. uppgift om parternas hemvist eller vanliga vistelseort vid den tidpunkt

medlingen inleddes, om medlingsöverenskommelsen har ingåtts utomlands,
samt

5. en beskrivning av de tvistefrågor som medlingsöverenskommelsen

avser och den medling som har lett till överenskommelsen.

Till ansökan ska bifogas
1. medlingsöverenskommelsen i original eller bestyrkt kopia,
2. intyg från medlaren att han eller hon har medlat mellan parterna och att

medlingsöverenskommelsen är resultatet av denna medling, samt

3. intyg från de parter i medlingsöverenskommelsen som inte är sökande

att de samtycker till att ansökan görs.

background image

3

SFS 2011:860

Ansökan och de handlingar som ska fogas till ansökan ska vara skrivna på

svenska eller ges in tillsammans med en översättning till svenska, om inte
tingsrätten anser att det är obehövligt.

Sökanden ska betala föreskriven ansökningsavgift.

10 §

En verkställbarhetsförklaring ska meddelas, om medlingsöverens-

kommelsen innehåller en förpliktelse av sådant slag att den kan medföra
verkställighet i Sverige.

11 §

Domstolen ska underrätta parterna i medlingsöverenskommelsen om

beslut som innebär att ärendet om verkställbarhetsförklaring avgörs.

12 §

Vid domstols handläggning av ärenden om verkställbarhetsförklaring

gäller i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.
2. Bestämmelserna i 7–12 §§ tillämpas inte på medlingsöverens-

kommelser som har ingåtts före den 21 maj 2011.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

TOBIAS BILLSTRÖM
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.