SFS 1989:837

890837.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:837

om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen utkom från trycket

handling)

november 1989

utfärdad den 23 november 1989.

Enligt riksda gens beslut' föreskrivs att 1 och 9 §§ lagen (1927:85) om

dödande av förkommen handling^ skall ha följande lydelse.

1 §' Löpande skuldebrev, växlar, konossement eller andra handlin'gar

vilkas företeende utgör villkor för rätt att kräva betalning, att påkalla

fullgörande av någon annan förpliktelse eller att antecknas som innehavare
av en rättighet på ett konto som avses i aktiekontolagen (1989:827) får, om
det kan antas att handlingen har förstörts eller kommit bort, dödas på

begäran av den som har förlorat handlingen. Detsamma gäller i fråga om

aktiebrev, pantbrev och företagshypoteksbrev, liksom beträffande inteck­

nade fordringshandlingar som är ställda till viss man.

Denna lag tillämpas inte på banksedlar. Den tillämpas inte heller på

obligationer eller förlagsbevis utom i fråga om

1. obligationer och förlagsbevis som har ställts till viss man eller till viss

man eller order och som har utfärdats genom Värdepapperscentralen VPC
Aktiebolags försorg, eller

2. obligationer med en löptid på högst ett år som har ställts till innehava­

ren och som utges av bankinstitut.

9 § Varder handlingen dödad, må den omständigheten att den ej kan

företes icke utgöra h inder för sökanden att göra gällande den rätt, som på
handlingen kunnat grundas; och har den, som är förpliktad att fullgöra vad
i handlingen blivit utfäst, eller, i fråga om intecknad fordringshandling,

den intecknade egendomens ägare att utfärda ny handling, som mot den
dödade svarar. Ny handling skall inte utfärdas, om dödandet gällde en

handling vars företeende endast utgjorde ett villkor för att någon skall

antecknas som innehavare av en rättighet på ett konto som avses i aktie ­

kontolagen (1989; 827).

Ny handling, som enligt första stycket utfärdats i stället för dödad

' Prop. 1988/89-. 152. 1989/90:LU5, rskr. 22.

^ Lagen omtryckt 1981:770.

' Senaste lydelse 1984:658.

1537

Atr't

j.i n...

¬

background image

v

% V.H

SFS 2989:837

inteckningshandling, gälle ej såsom inteckningshandling förrän anteckning

skett jämlikt 10 § tredje stycket.

I fråga om växel och konossement gälle tillika vad därom är särskilt

stadgat.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.