SFS 2007:446 Lag om ändring i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

070446.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:74) med kompletterande
bestämmelser om domstols behörighet och om
erkännande och internationell verkställighet av
vissa avgöranden;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2006:74) med kom-

pletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och
internationell verkställighet av vissa avgöranden

dels

att 1 och 3–7 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast efter 2 § skall lyda ”Erkännande och verkställig-

het enligt bestämmelserna i Bryssel I-förordningen, Brysselkonventionen
eller Luganokonventionen”.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar

1. rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om dom-

stols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privat-
rättens område

2

(Bryssel I-förordningen),

2. konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om

verkställighet av domar på privaträttens område jämte tillträdeskonventio-
ner

3

(Brysselkonventionen),

3. konventionen den 16 september 1988 om domstols behörighet och om

verkställighet av domar på privaträttens område

4

(Luganokonventionen),

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den

21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda
fordringar

5

(förordningen om den europeiska exekutionstiteln), och

5. avtalet den 19 oktober 2005 mellan Europeiska gemenskapen och

Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och
verkställighet av domar på privaträttens område.

6

3 §

Om en ansökan görs enligt en gemenskapsrättsakt eller ett internatio-

nellt instrument som avses i 1 § 1–3 eller 5 skall ett avgörande som rör ett
civilrättsligt anspråk inte erkännas eller verkställas i Sverige, om det har

1

Prop. 2006/07:106, bet. 2006/07:CU26, rskr. 2006/07:160.

2

EGT L 12, 16.1.2001, s. 1, (Celex 32001R0044).

3

EGT C 27, 26.1.1998, s. 1, (Celex 41998A0126).

4

EGT L 319, 25.11.1988, s. 9, (Celex 41988A0592).

5

EUT L 143, 30.4.2004, s. 15, (Celex 32004R0805).

6

EUT L 299, 16.11.2005, s. 62, (Celex 22005A1116).

SFS 2007:446

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:446

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

meddelats i en annan stat inom ramen för ett brottmål som avser ett icke
uppsåtligt brott mot någon som

1. varken har hemvist eller är medborgare i den staten,
2. inte har följt ett föreläggande om personlig inställelse, och
3. inte har haft tillfälle att svara i målet.

4 §

Vid beslut med anledning av en ansökan enligt en gemenskapsrättsakt

eller ett internationellt instrument som avses i 1 § 1–3 eller 5 om att ett ut-
ländskt avgörande skall erkännas eller förklaras vara verkställbart i Sverige
skall Svea hovrätt bestå av en lagfaren domare.

5 §

Vid handläggningen i Svea hovrätt av en ansökan om ändring av ett be-

slut enligt 4 § tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överkla-
gande av tingsrätts beslut, om inte annat följer av en gemenskapsrättsakt
eller ett internationellt instrument som avses i 1 § 1–3 eller 5.

En ansökan om ändring skall, om den görs av den som har gjort ansökan

enligt 4 §, ha kommit in till Svea hovrätt inom fyra veckor från den dag då
beslutet meddelades.

En domare som har prövat en ansökan enligt 4 § får inte delta i pröv-

ningen av en ansökan om ändring av beslutet.

6 §

Vid handläggningen i Högsta domstolen av ett överklagande av ett be-

slut i en fråga som avses i 4 § tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken
om överklagande av hovrätts beslut, om inte annat följer av en gemenskaps-
rättsakt eller ett internationellt instrument som avses i 1 § 1–3 eller 5. Pröv-
ningstillstånd krävs vid överklagande.

7 §

Har en ansökan enligt en gemenskapsrättsakt eller ett internationellt in-

strument som avses i 1 § 1–3 eller 5 om att ett utländskt avgörande skall för-
klaras vara verkställbart bifallits, skall avgörandet verkställas enligt utsök-
ningsbalkens bestämmelser på samma sätt som en svensk dom som har vun-
nit laga kraft, om inte annat följer av gemenskapsrättsakten eller det interna-
tionella instrumentet.

Vid verkställighet av ett utländskt avgörande som rör en säkerhetsåtgärd

skall i stället bestämmelserna om verkställighet av beslut om kvarstad eller
annan säkerhetsåtgärd tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.