SFS 2014:912 Lag med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

140912.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med kompletterande bestämmelser om domstols
behörighet och om erkännande och internationell
verkställighet av vissa avgöranden;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

Lagens innehåll

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den

12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkstäl-
lighet av domar på privaträttens område (2012 års Bryssel I-förordning),

2. rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om dom-

stols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privat-
rättens område (2000 års Bryssel I-förordning),

3. konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om

verkställighet av domar på privaträttens område jämte tillträdeskonventioner
(Brysselkonventionen),

4. konventionen den 30 oktober 2007 om domstols behörighet och om er-

kännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Luganokon-
ventionen), och

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den

21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda
fordringar (förordningen om den europeiska exekutionstiteln).

Genom första stycket 1 och 2 kompletterar lagens bestämmelser även avta-

let den 19 oktober 2005 mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket
Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av
domar på privaträttens område (Danmarksavtalet), eftersom 2012 års Bryssel
I-förordning och 2000 års Bryssel I-förordning tillämpas i förhållandet mellan
EU och Danmark till följd av detta avtal.

Reservforum

2 §

Om det finns svensk domsrätt enligt en unionsrättsakt eller ett interna-

tionellt instrument som avses i 1 § och någon annan behörig domstol saknas,
är Stockholms tingsrätt behörig.

1 Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.

SFS 2014:912

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:912

Särskild vägransgrund

3 §

Om en ansökan görs enligt en unionsrättsakt eller ett internationellt in-

strument som avses i 1 § 1–4 ska ett avgörande som rör ett civilrättsligt an-
språk inte erkännas eller verkställas i Sverige, om det har meddelats i en
annan stat i ett brottmål som gäller ett inte uppsåtligt brott mot någon som

1. varken har hemvist eller är medborgare i den staten,
2. inte har följt ett föreläggande om personlig inställelse, och
3. inte har haft tillfälle att svara i målet.

Erkännande och verkställighet enligt 2012 års
Bryssel I-förordning

Förfarande för vägran av erkännande eller verkställighet

4 §

En ansökan enligt 2012 års Bryssel I-förordning om att ett avgörande

inte ska erkännas eller verkställas i Sverige görs till den tingsrätt som reger-
ingen föreskriver.

En ansökan enligt samma förordning om en förklaring att det inte finns

grund för att vägra ett erkännande av ett avgörande görs till den tingsrätt som
regeringen föreskriver.

5 §

Vid handläggning i domstol av ärenden som avses i 4 § tillämpas lagen

(1996:242) om domstolsärenden, om inte något annat följer av 2012 års
Bryssel I-förordning.

Verkställighet

6 §

Om ett avgörande är verkställbart enligt 2012 års Bryssel I-förordning,

verkställs avgörandet enligt utsökningsbalken på samma sätt som en svensk
dom som har fått laga kraft, om inte något annat följer av förordningen.

Vid verkställighet av ett avgörande som rör en säkerhetsåtgärd tillämpas i

stället bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av beslut om
kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd.

Anpassning

7 §

Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet att handlägga sådana

frågor om anpassning som avses i artikel 54 i 2012 års Bryssel I-förordning.
Vid myndighetens handläggning tillämpas utsökningsbalken, om inte något
annat följer av förordningen.

Särskild underrättelse i utsökningsmål

8 §

Om svaranden framför en invändning till Kronofogdemyndigheten som

kan antas avse att avgörandet med tillämpning av 2012 års Bryssel I-förord-
ning antingen inte ska verkställas i Sverige eller att verkställigheten ska be-
gränsas till säkerhetsåtgärder, göras beroende av ställande av säkerhet eller
skjutas upp, ska Kronofogdemyndigheten utan dröjsmål underrätta honom
eller henne om möjligheten enligt förordningen att göra invändningen gäl-
lande genom en ansökan till domstol.

background image

3

SFS 2014:912

Erkännande, verkställbarhet och verkställighet enligt 2000 års
Bryssel I-förordning, Brysselkonventionen eller
Luganokonventionen

Förfarande för erkännande eller verkställbarhet

9 §

En ansökan om att ett avgörande ska erkännas eller förklaras verkställ-

bart i Sverige enligt en unionsrättsakt eller ett internationellt instrument som
avses i 1 § 2–4 görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

10 §

En ansökan om ändring enligt en unionsrättsakt eller ett internationellt

instrument som avses i 1 § 2–4 av ett beslut med anledning av en ansökan
enligt 9 § görs till den tingsrätt som har meddelat beslutet.

Om en sådan ansökan görs av den som har gjort ansökan enligt 9 §, ska den

ha kommit in till tingsrätten inom fyra veckor från den dag då beslutet medde-
lades.

11 §

Vid handläggning i domstol av ärenden som avses i 9 och 10 §§ tilläm-

pas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte något annat följer
av unionsrättsakten eller det internationella instrumentet.

Verkställighet

12 §

Om ett avgörande förklaras verkställbart enligt en unionsrättsakt eller

ett internationellt instrument som avses i 1 § 2–4, verkställs avgörandet enligt
utsökningsbalken på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft,
om inte något annat följer av unionsrättsakten eller det internationella instru-
mentet.

Vid verkställighet av ett avgörande som rör en säkerhetsåtgärd tillämpas i

stället bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av beslut om
kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd.

13 §

Om tingsrätten bifaller en ansökan enligt 9 § om att ett avgörande ska

förklaras verkställbart, ska tingsrättens beslut anses innefatta ett beslut om
kvarstad eller någon annan åtgärd som avses i 15 kap. rättegångsbalken.

Erkännande och verkställighet enligt förordningen om den
europeiska exekutionstiteln

Rättelse av intyg

14 §

Om ett intyg om en europeisk exekutionstitel på grund av ett skrivfel

eller liknande inte stämmer överens med den bakomliggande domen eller
officiella handlingen eller det bakomliggande utslaget, ska intyget rättas av
den domstol eller myndighet som har utfärdat intyget.

Ett beslut i fråga om rättelse får inte överklagas.

Återkallelse av intyg

15 §

Om ett intyg om en europeisk exekutionstitel har utfärdats i strid med

de krav som finns i förordningen om den europeiska exekutionstiteln, ska in-
tyget återkallas av den domstol eller myndighet som har utfärdat intyget.

background image

4

SFS 2014:912

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Innan intyget återkallas ska parterna få tillfälle att yttra sig, om det inte är

obehövligt.

Ett beslut i fråga om återkallelse får inte överklagas.

Verkställighet

16 §

Om ett avgörande intygas vara en europeisk exekutionstitel, verkställs

avgörandet enligt utsökningsbalken på samma sätt som en svensk dom som
har fått laga kraft, om inte något annat följer av artikel 21 eller 23 i förord-
ningen om den europeiska exekutionstiteln.

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015, då lagen (2006:74) med

kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande
och internationell verkställighet av vissa avgöranden ska upphöra att gälla.

2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta

domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ELISABETH SVANTESSON
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.