SFS 2015:428 Lag om ändring i lagen (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden / SFS 2015:428 Lag om ändring i lagen (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden
150428.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:912) med kompletterande
bestämmelser om domstols behörighet och om
erkännande och internationell verkställighet av
vissa avgöranden;

utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2014:912) med kom-

pletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och in-
ternationell verkställighet av vissa avgöranden

dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 17�19 §§, och närmast före

17 och 19 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast efter 16 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ⬝Verk-

ställbarhet och verkställighet enligt 2005 års Haagkonvention⬝.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den

12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkstäl-
lighet av domar på privaträttens område (2012 års Bryssel I-förordning),

2. rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om dom-

stols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträt-
tens område (2000 års Bryssel I-förordning),

3. konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om

verkställighet av domar på privaträttens område jämte tillträdeskonventioner
(Brysselkonventionen),

4. konventionen den 30 oktober 2007 om domstols behörighet och om er-

kännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Luganokon-
ventionen),

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den

21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda
fordringar (förordningen om den europeiska exekutionstiteln), och

6. Haagkonventionen av den 30 juni 2005 om avtal om val av domstol

(2005 års Haagkonvention).

Genom första stycket 1 och 2 kompletterar lagens bestämmelser även avta-

let den 19 oktober 2005 mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket
Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av
domar på privaträttens område (Danmarksavtalet), eftersom 2012 års Bryssel

1 Prop. 2014/15:93, bet. 2014/15:CU18, rskr. 2014/15:262.

SFS 2015:428

Utkom från trycket
den 7 juli 2015

background image

2

SFS 2015:428

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

I-förordning och 2000 års Bryssel I-förordning tillämpas i förhållandet mellan
EU och Danmark till följd av detta avtal.

Förfarande för verkställbarhet

17 §

En ansökan om att ett avgörande ska förklaras verkställbart i Sverige

enligt 2005 års Haagkonvention görs till den tingsrätt som regeringen före-
skriver.

18 §

I artikel 13.1 och 13.2 i 2005 års Haagkonvention finns bestämmelser

om vilka handlingar som ska bifogas en ansökan som avses i 17 § och om
komplettering i vissa fall. Vid handläggning i domstol tillämpas i övrigt lagen
(1996:242) om domstolsärenden.

Verkställighet

19 §

Om ett avgörande förklaras verkställbart enligt 2005 års Haagkonven-

tion, verkställs avgörandet enligt utsökningsbalken på samma sätt som en
svensk dom som har fått laga kraft.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.