SFS 2015:428 Lag om ändring i lagen (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden / SFS 2015:428 Lag om ändring i lagen (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden
150428.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FJADEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FJADFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FJADFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FJADEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:FJADFO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:FJADFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:FJADEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:FJADEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FJADFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FJADEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FJADEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FJADEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:FJADFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:FJADEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:FJADFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FJADEN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2014:912) med kompletterande <br/>best�mmelser om domstols beh�righet och om <br/>erk�nnande och internationell verkst�llighet av <br/>vissa avg�randen;</b></p> <p style="position:absolute;top:303px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 25 juni 2015.</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2014:912) med kom-</p> <p style="position:absolute;top:356px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">pletterande best�mmelser om domstols beh�righet och om erk�nnande och in-<br/>ternationell verkst�llighet av vissa avg�randen</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 1 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 1719 ��, och n�rmast f�re</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">17 och 19 �� nya rubriker av f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det n�rmast efter 16 � ska inf�ras en ny rubrik som ska lyda Verk-</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">st�llbarhet och verkst�llighet enligt 2005 �rs Haagkonvention.</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:495px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag inneh�ller best�mmelser som kompletterar </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1215/2012 av den</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">12 december 2012 om domstols beh�righet och om erk�nnande och verkst�l-<br/>lighet av domar p� privatr�ttens omr�de (2012 �rs Bryssel I-f�rordning),</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. r�dets f�rordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om dom-</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">stols beh�righet och om erk�nnande och verkst�llighet av domar p� privatr�t-<br/>tens omr�de (2000 �rs Bryssel I-f�rordning),</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. konventionen den 27 september 1968 om domstols beh�righet och om</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">verkst�llighet av domar p� privatr�ttens omr�de j�mte tilltr�deskonventioner<br/>(Brysselkonventionen),</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. konventionen den 30 oktober 2007 om domstols beh�righet och om er-</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">k�nnande och verkst�llighet av domar p� privatr�ttens omr�de (Luganokon-<br/>ventionen),</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 805/2004 av den</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">21 april 2004 om inf�rande av en europeisk exekutionstitel f�r obestridda<br/>fordringar (f�rordningen om den europeiska exekutionstiteln), och</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. Haagkonventionen av den 30 juni 2005 om avtal om val av domstol</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(2005 �rs Haagkonvention).</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Genom f�rsta stycket 1 och 2 kompletterar lagens best�mmelser �ven avta-</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">let den 19 oktober 2005 mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket<br/>Danmark om domstols beh�righet och om erk�nnande och verkst�llighet av<br/>domar p� privatr�ttens omr�de (Danmarksavtalet), eftersom 2012 �rs Bryssel</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2014/15:93, bet. 2014/15:CU18, rskr. 2014/15:262.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:428</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juli 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:428</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2015</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">I-f�rordning och 2000 �rs Bryssel I-f�rordning till�mpas i f�rh�llandet mellan<br/>EU och Danmark till f�ljd av detta avtal.</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>F�rfarande f�r verkst�llbarhet</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">En ans�kan om att ett avg�rande ska f�rklaras verkst�llbart i Sverige</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">enligt 2005 �rs Haagkonvention g�rs till den tingsr�tt som regeringen f�re-<br/>skriver.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">I artikel 13.1 och 13.2 i 2005 �rs Haagkonvention finns best�mmelser</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">om vilka handlingar som ska bifogas en ans�kan som avses i 17 � och om<br/>komplettering i vissa fall. Vid handl�ggning i domstol till�mpas i �vrigt lagen<br/>(1996:242) om domstols�renden.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>Verkst�llighet</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett avg�rande f�rklaras verkst�llbart enligt 2005 �rs Haagkonven-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">tion, verkst�lls avg�randet enligt uts�kningsbalken p� samma s�tt som en<br/>svensk dom som har f�tt laga kraft.</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den dag som regeringen best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Erik Tiberg<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2014:912) med kompletterande
best�mmelser om domstols beh�righet och om
erk�nnande och internationell verkst�llighet av
vissa avg�randen;

utf�rdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2014:912) med kom-

pletterande best�mmelser om domstols beh�righet och om erk�nnande och in-
ternationell verkst�llighet av vissa avg�randen

dels att 1 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 1719 ��, och n�rmast f�re

17 och 19 �� nya rubriker av f�ljande lydelse,

dels att det n�rmast efter 16 � ska inf�ras en ny rubrik som ska lyda Verk-

st�llbarhet och verkst�llighet enligt 2005 �rs Haagkonvention.

1 �

Denna lag inneh�ller best�mmelser som kompletterar

1. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1215/2012 av den

12 december 2012 om domstols beh�righet och om erk�nnande och verkst�l-
lighet av domar p� privatr�ttens omr�de (2012 �rs Bryssel I-f�rordning),

2. r�dets f�rordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om dom-

stols beh�righet och om erk�nnande och verkst�llighet av domar p� privatr�t-
tens omr�de (2000 �rs Bryssel I-f�rordning),

3. konventionen den 27 september 1968 om domstols beh�righet och om

verkst�llighet av domar p� privatr�ttens omr�de j�mte tilltr�deskonventioner
(Brysselkonventionen),

4. konventionen den 30 oktober 2007 om domstols beh�righet och om er-

k�nnande och verkst�llighet av domar p� privatr�ttens omr�de (Luganokon-
ventionen),

5. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 805/2004 av den

21 april 2004 om inf�rande av en europeisk exekutionstitel f�r obestridda
fordringar (f�rordningen om den europeiska exekutionstiteln), och

6. Haagkonventionen av den 30 juni 2005 om avtal om val av domstol

(2005 �rs Haagkonvention).

Genom f�rsta stycket 1 och 2 kompletterar lagens best�mmelser �ven avta-

let den 19 oktober 2005 mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket
Danmark om domstols beh�righet och om erk�nnande och verkst�llighet av
domar p� privatr�ttens omr�de (Danmarksavtalet), eftersom 2012 �rs Bryssel

1 Prop. 2014/15:93, bet. 2014/15:CU18, rskr. 2014/15:262.

SFS 2015:428

Utkom fr�n trycket
den 7 juli 2015

background image

2

SFS 2015:428

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

I-f�rordning och 2000 �rs Bryssel I-f�rordning till�mpas i f�rh�llandet mellan
EU och Danmark till f�ljd av detta avtal.

F�rfarande f�r verkst�llbarhet

17 �

En ans�kan om att ett avg�rande ska f�rklaras verkst�llbart i Sverige

enligt 2005 �rs Haagkonvention g�rs till den tingsr�tt som regeringen f�re-
skriver.

18 �

I artikel 13.1 och 13.2 i 2005 �rs Haagkonvention finns best�mmelser

om vilka handlingar som ska bifogas en ans�kan som avses i 17 � och om
komplettering i vissa fall. Vid handl�ggning i domstol till�mpas i �vrigt lagen
(1996:242) om domstols�renden.

Verkst�llighet

19 �

Om ett avg�rande f�rklaras verkst�llbart enligt 2005 �rs Haagkonven-

tion, verkst�lls avg�randet enligt uts�kningsbalken p� samma s�tt som en
svensk dom som har f�tt laga kraft.

Denna lag tr�der i kraft den dag som regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.