SFS 2006:74 Lag med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden / SFS 2006:74 Lag med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden
060074.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med kompletterande bestämmelser om domstols
behörighet och om erkännande och internationell
verkställighet av vissa avgöranden;

utfärdad den 23 februari 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till vissa gemen-
skapsrättsakter och internationella instrument som reglerar domstols behö-
righet eller erkännande och internationell verkställighet av avgöranden på
privaträttens område.

De gemenskapsrättsakter och internationella instrument som avses är
1. rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om dom-

stols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privat-
rättens område

2 (Bryssel I-förordningen),

2. konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om

verkställighet av domar på privaträttens område jämte tillträdeskonventio-
ner

3 (Brysselkonventionen),

3. konventionen den 16 september 1988 om domstols behörighet och om

verkställighet av domar på privaträttens område

4 (Luganokonventionen),

och

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den

21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda
fordringar

5 (förordningen om den europeiska exekutionstiteln).

Reservforum

2 § Om det finns svensk domsrätt enligt en gemenskapsrättsakt eller ett in-
ternationellt instrument som avses i 1 § och annan behörig domstol saknas,
är Stockholms tingsrätt behörig. En ansökan enligt lagen (1990:746) om be-

1 Prop. 2005/06:48, bet. 2005/06:LU16, rskr. 2005/06:158.

2 EGT L 12, 16.1.2001, s. 1 (Celex 32001R0044).

3 EGT C 27, 26.1.1998, s. 1 (Celex 41998A0126).

4 EGT L 319, 25.11.1988, s. 9 (Celex 41988A0592).

5 EUT L 143, 30.4.2004, s. 15 (Celex 32004R0805).

SFS 2006:74

Utkom från trycket
den 7 mars 2006

background image

2

SFS 2006:74

talningsföreläggande och handräckning skall, om annan behörig kronofog-
demyndighet saknas, göras hos Kronofogdemyndigheten i Stockholm.

Erkännande och verkställighet enligt Bryssel I-förordningen,
Brysselkonventionen eller Luganokonventionen

Särskild vägransgrund

3 § Om en ansökan görs enligt en gemenskapsrättsakt eller ett internatio-
nellt instrument som avses i 1 § andra stycket 1�3 skall ett avgörande som
rör ett civilrättsligt anspråk inte erkännas eller verkställas i Sverige, om det
har meddelats i en annan stat inom ramen för ett brottmål som avser ett icke
uppsåtligt brott mot någon som

1. varken har hemvist eller är medborgare i den staten,
2. inte har följt ett föreläggande om personlig inställelse, och
3. inte har haft tillfälle att svara i målet.

Exekvaturförfarande

4 § Vid beslut med anledning av en ansökan enligt en gemenskapsrättsakt
eller ett internationellt instrument som avses i 1 § andra stycket 1�3 om att
ett utländskt avgörande skall erkännas eller förklaras vara verkställbart i
Sverige skall Svea hovrätt bestå av en lagfaren domare.

5 § Vid handläggningen i Svea hovrätt av en ansökan om ändring av ett
beslut enligt 4 § tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överkla-
gande av tingsrätts beslut, om inte annat följer av en gemenskapsrättsakt
eller ett internationellt instrument som avses i 1 § andra stycket 1�3.

En ansökan om ändring skall, om den görs av den som har gjort ansökan

enligt 4 §, ha kommit in till Svea hovrätt inom fyra veckor från den dag då
beslutet meddelades.

En domare som har prövat en ansökan enligt 4 § får inte delta i pröv-

ningen av en ansökan om ändring av beslutet.

6 § Vid handläggningen i Högsta domstolen av ett överklagande av ett be-
slut i en fråga som avses i 4 § tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken
om överklagande av hovrätts beslut, om inte annat följer av en gemenskaps-
rättsakt eller ett internationellt instrument som avses i 1 § andra stycket 1�3.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande.

Verkställighet

7 § Har en ansökan enligt en gemenskapsrättsakt eller ett internationellt in-
strument som avses i 1 § andra stycket 1�3 om att ett utländskt avgörande
skall förklaras vara verkställbart bifallits, skall avgörandet verkställas enligt
utsökningsbalkens bestämmelser på samma sätt som en svensk dom som har
vunnit laga kraft, om inte annat följer av gemenskapsrättsakten eller det in-
ternationella instrumentet.

background image

3

SFS 2006:74

Vid verkställighet av ett utländskt avgörande som rör en säkerhetsåtgärd

skall i stället bestämmelserna om verkställighet av beslut om kvarstad eller
annan säkerhetsåtgärd tillämpas.

8 § Om hovrätten vid det förfarande som avses i 4 § bifaller en ansökan
om att ett utländskt avgörande skall förklaras vara verkställbart, skall hovrät-
tens beslut anses innefatta ett beslut om kvarstad eller om någon annan åt-
gärd som avses i 15 kap. rättegångsbalken.

Erkännande och verkställighet enligt förordningen om den
europeiska exekutionstiteln

Rättelse av intyg

9 § Om ett intyg om en europeisk exekutionstitel inte stämmer överens
med den bakomliggande domen eller officiella handlingen eller det bakom-
liggande utslaget på grund av ett skrivfel eller liknande, skall intyget rättas
av den domstol eller myndighet som har utfärdat intyget.

Ett beslut i fråga om rättelse får inte överklagas.

�&terkallelse av intyg

10 § Om ett intyg om en europeisk exekutionstitel har utfärdats i strid mot
de krav som finns i förordningen om den europeiska exekutionstiteln, skall
intyget återkallas av den domstol eller myndighet som har utfärdat intyget.

Innan intyget återkallas, skall parterna få tillfälle att yttra sig, om det inte

är obehövligt.

Ett beslut i fråga om återkallelse får inte överklagas.

Verkställighet

11 § Har ett utländskt avgörande intygats vara en europeisk exekutions-
titel, skall avgörandet verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser på
samma sätt som en svensk dom som har vunnit laga kraft, om inte annat föl-
jer av artikel 21 eller 23 i förordningen om den europeiska exekutionstiteln.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2006, då lagen (2002:460) med kom-

pletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och
verkställighet av vissa utländska avgöranden skall upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

THOMAS BODSTR�M
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.