SFS 2009:1312 Lag om ändring i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden / SFS 2009:1312 Lag om ändring i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden
091312.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2006:74) med kompletterande <br/>best�mmelser om domstols beh�righet och om <br/>erk�nnande och internationell verkst�llighet av <br/>vissa avg�randen;</b></p> <p style="position:absolute;top:423px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 november 2009. </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2006:74) med</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">kompletterande best�mmelser om domstols beh�righet och om erk�nnande<br/>och internationell verkst�llighet av vissa avg�randen </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 1 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att rubriken n�rmast efter 2 � ska lyda Erk�nnande och verkst�llig-</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">het enligt best�mmelserna i Bryssel I-f�rordningen, Brysselkonventionen el-<br/>ler Luganokonventionerna.</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:597px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag inneh�ller best�mmelser som kompletterar </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. r�dets f�rordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om dom-</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">stols beh�righet och om erk�nnande och verkst�llighet av domar p� privat-<br/>r�ttens omr�de</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft13">3 (Bryssel I-f�rordningen), </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. konventionen den 27 september 1968 om domstols beh�righet och om</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">verkst�llighet av domar p� privatr�ttens omr�de j�mte tilltr�deskonven-<br/>tioner</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft13">4 (Brysselkonventionen), </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. konventionen den 16 september 1988 om domstols beh�righet och om</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">verkst�llighet av domar p� privatr�ttens omr�de</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:467px;white-space:nowrap" class="ft13">5 (1988 �rs Luganokon-</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">vention) samt konventionen den 30 oktober 2007 om domstols beh�righet<br/>och om erk�nnande och verkst�llighet av domar p� privatr�ttens omr�de</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:610px;white-space:nowrap" class="ft13">6</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(2007 �rs Luganokonvention),</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 805/2004 av den</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">21 april 2004 om inf�rande av en europeisk exekutionstitel f�r obestridda<br/>fordringar</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft13">7 (f�rordningen om den europeiska exekutionstiteln), och </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. avtalet den 19 oktober 2005 mellan Europeiska gemenskapen och Kon-</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ungariket Danmark om domstols beh�righet och om erk�nnande och verk-<br/>st�llighet av domar p� privatr�ttens omr�de</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:423px;white-space:nowrap" class="ft13">8.</p> <p style="position:absolute;top:946px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2008/09:205, bet. 2009/10:CU2, rskr. 2009/10:64.</p> <p style="position:absolute;top:959px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2007:446. </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 EGT L 12, 16.1.2001, s. 1 (Celex 32001R0044).</p> <p style="position:absolute;top:985px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">4 EGT C 27, 26.1.1998, s. 1 (Celex 41998A0126).</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">5 EGT L 319, 25.11.1988, s. 9 (Celex 41988A0592).</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">6 EUT L 339, 21.12.2007, s. 3 (Celex 22007A1221).</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">7 EUT L 143, 30.4.2004, s. 15 (Celex 32004R0805).</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">8 EUT L 299, 16.11.2005, s. 62 (Celex 22005A1116).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2009:1312</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 december 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2009:1312</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Tobias Eriksson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2006:74) med kompletterande
best�mmelser om domstols beh�righet och om
erk�nnande och internationell verkst�llighet av
vissa avg�randen;

utf�rdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2006:74) med

kompletterande best�mmelser om domstols beh�righet och om erk�nnande
och internationell verkst�llighet av vissa avg�randen

dels att 1 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att rubriken n�rmast efter 2 � ska lyda Erk�nnande och verkst�llig-

het enligt best�mmelserna i Bryssel I-f�rordningen, Brysselkonventionen el-
ler Luganokonventionerna.

1 �

2

Denna lag inneh�ller best�mmelser som kompletterar

1. r�dets f�rordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om dom-

stols beh�righet och om erk�nnande och verkst�llighet av domar p� privat-
r�ttens omr�de

3 (Bryssel I-f�rordningen),

2. konventionen den 27 september 1968 om domstols beh�righet och om

verkst�llighet av domar p� privatr�ttens omr�de j�mte tilltr�deskonven-
tioner

4 (Brysselkonventionen),

3. konventionen den 16 september 1988 om domstols beh�righet och om

verkst�llighet av domar p� privatr�ttens omr�de

5 (1988 �rs Luganokon-

vention) samt konventionen den 30 oktober 2007 om domstols beh�righet
och om erk�nnande och verkst�llighet av domar p� privatr�ttens omr�de

6

(2007 �rs Luganokonvention),

4. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 805/2004 av den

21 april 2004 om inf�rande av en europeisk exekutionstitel f�r obestridda
fordringar

7 (f�rordningen om den europeiska exekutionstiteln), och

5. avtalet den 19 oktober 2005 mellan Europeiska gemenskapen och Kon-

ungariket Danmark om domstols beh�righet och om erk�nnande och verk-
st�llighet av domar p� privatr�ttens omr�de

8.

1 Prop. 2008/09:205, bet. 2009/10:CU2, rskr. 2009/10:64.

2 Senaste lydelse 2007:446.

3 EGT L 12, 16.1.2001, s. 1 (Celex 32001R0044).

4 EGT C 27, 26.1.1998, s. 1 (Celex 41998A0126).

5 EGT L 319, 25.11.1988, s. 9 (Celex 41988A0592).

6 EUT L 339, 21.12.2007, s. 3 (Celex 22007A1221).

7 EUT L 143, 30.4.2004, s. 15 (Celex 32004R0805).

8 EUT L 299, 16.11.2005, s. 62 (Celex 22005A1116).

SFS 2009:1312

Utkom fr�n trycket
den 8 december 2009

background image

2

SFS 2009:1312

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.