SFS 2009:1312 Lag om ändring i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden / SFS 2009:1312 Lag om ändring i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden
091312.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:74) med kompletterande
bestämmelser om domstols behörighet och om
erkännande och internationell verkställighet av
vissa avgöranden;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2006:74) med

kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande
och internationell verkställighet av vissa avgöranden

dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast efter 2 § ska lyda ⬝Erkännande och verkställig-

het enligt bestämmelserna i Bryssel I-förordningen, Brysselkonventionen el-
ler Luganokonventionerna⬝.

1 §

2

Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar

1. rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om dom-

stols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privat-
rättens område

3 (Bryssel I-förordningen),

2. konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om

verkställighet av domar på privaträttens område jämte tillträdeskonven-
tioner

4 (Brysselkonventionen),

3. konventionen den 16 september 1988 om domstols behörighet och om

verkställighet av domar på privaträttens område

5 (1988 års Luganokon-

vention) samt konventionen den 30 oktober 2007 om domstols behörighet
och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

6

(2007 års Luganokonvention),

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den

21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda
fordringar

7 (förordningen om den europeiska exekutionstiteln), och

5. avtalet den 19 oktober 2005 mellan Europeiska gemenskapen och Kon-

ungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verk-
ställighet av domar på privaträttens område

8.

1 Prop. 2008/09:205, bet. 2009/10:CU2, rskr. 2009/10:64.

2 Senaste lydelse 2007:446.

3 EGT L 12, 16.1.2001, s. 1 (Celex 32001R0044).

4 EGT C 27, 26.1.1998, s. 1 (Celex 41998A0126).

5 EGT L 319, 25.11.1988, s. 9 (Celex 41988A0592).

6 EUT L 339, 21.12.2007, s. 3 (Celex 22007A1221).

7 EUT L 143, 30.4.2004, s. 15 (Celex 32004R0805).

8 EUT L 299, 16.11.2005, s. 62 (Celex 22005A1116).

SFS 2009:1312

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

2

SFS 2009:1312

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.