SFS 2009:1313 Lag om ändring i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

091313.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:74) med kompletterande
bestämmelser om domstols behörighet och om
erkännande och internationell verkställighet av
vissa avgöranden;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2006:74) med kom-

pletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och
internationell verkställighet av vissa avgöranden

dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast efter 2 § ska lyda ”Erkännande och verk-

ställighet enligt bestämmelserna i Bryssel I-förordningen, Brysselkon-
ventionen eller 2007 års Luganokonvention”.

1 §

2

Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar

1. rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om dom-

stols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privat-
rättens område

3 (Bryssel I-förordningen),

2. konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om

verkställighet av domar på privaträttens område jämte tillträdeskonven-
tioner

4 (Brysselkonventionen),

3. konventionen den 30 oktober 2007 om domstols behörighet och om er-

kännande och verkställighet av domar på privaträttens område

5 (2007 års

Luganokonvention),

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den

21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda
fordringar

6 (förordningen om den europeiska exekutionstiteln), och

5. avtalet den 19 oktober 2005 mellan Europeiska gemenskapen och Kon-

ungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verk-
ställighet av domar på privaträttens område

7.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1 Prop. 2008/09:205, bet. 2009/10:CU2, rskr. 2009/10:64.

2 Senaste lydelse 2009:1312.

3 EGT L 12, 16.1.2001, s. 1 (Celex 32001R0044).

4 EGT C 27, 26.1.1998, s. 1 (Celex 41998A0126).

5 EUT L 339, 21.12.2007, s. 3 (Celex 22007A1221).

6 EUT L 143, 30.4.2004, s. 15 (Celex 32004R0805).

7 EUT L 299, 16.11.2005, s. 62 (Celex 22005A1116).

SFS 2009:1313

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

2

SFS 2009:1313

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.