SFS 2015:485 Lag om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen

150485.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om erkännande och uppföljning av beslut om
övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen;

utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens innehåll och tillämplighet

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av rådets rambe-

slut 2009/829/RIF om tillämpning mellan Europeiska unionens medlemssta-
ter av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgär-
der som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande.

2 §

Om Europeiska unionen genom ett särskilt beslut har avbrutit tillämp-

ningen av rådets rambeslut 2009/829/RIF i förhållande till en medlemsstat
eller om en medlemsstat har upphört att tillämpa rambeslutet eller den natio-
nella lagstiftning som genomför rambeslutet, gäller inte denna lag i förhål-
lande till den staten.

Ett svenskt beslut om övervakningsåtgärder

3 §

Med ett svenskt beslut om övervakningsåtgärder avses i denna lag ett

beslut om att en person som är misstänkt för brott

1. förbjuds att utan tillstånd lämna anvisad vistelseort i en annan medlems-

stat, eller

2. föreläggs att på vissa tider anmäla sig hos myndighet i en annan med-

lemsstat.

Ett förbud enligt första stycket 1 får förenas med ett föreläggande enligt

första stycket 2.

Ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder

4 §

Med ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder avses i denna lag ett

verkställbart beslut, meddelat av en behörig myndighet i en annan medlems-
stat i samband med ett straffrättsligt förfarande, som innebär att en person
som är misstänkt för brott ska omfattas av en eller flera övervakningsåtgärder.

1 Prop. 2014/15:116, bet. 2014/15:JuU22, rskr. 2014/15:259.

SFS 2015:485

Utkom från trycket
den 7 juli 2015

background image

2

SFS 2015:485

Föreskrifter om verkställigheten av denna lag

5 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om verkstäl-
ligheten av denna lag.

2 kap. Ett svenskt beslut om övervakningsåtgärder som ska
erkännas och följas upp i en annan medlemsstat

Förutsättningar för att meddela ett svenskt beslut om
övervakningsåtgärder

1 §

Om någon är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa

och det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande
eller någon annan omständighet finns risk för att han eller hon avviker eller på
något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff men det i övrigt inte finns
anledning att anhålla eller häkta den misstänkte, får han eller hon, om det är
tillräckligt, i stället meddelas ett beslut om övervakningsåtgärder enligt 1 kap.
3 §.

Ett beslut om övervakningsåtgärder får även meddelas om det finns skäl att

anhålla eller häkta någon enligt 24 kap. 1 § första stycket 2 eller 3 rättegångs-
balken men det kan antas att syftet med ett sådant frihetsberövande kan tillgo-
doses genom ett beslut om övervakningsåtgärder.

Ett beslut om övervakningsåtgärder får meddelas endast om
1. den misstänkte är stadigvarande bosatt i eller har annan stark anknytning

till en annan medlemsstat,

2. den misstänkte samtycker till att beslutet följs upp i den andra medlems-

staten,

3. skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden

innebär för den misstänkte eller något annat motstående intresse, och

4. det inte är olämpligt med hänsyn till utredningen och lagföringen av

brottet.

Särskilda villkor i samband med ett beslut om övervakningsåtgärder

2 §

Ett beslut om övervakningsåtgärder får förenas med villkor att den miss-

tänkte ska vara tillgänglig i sin bostad eller på sin arbetsplats på vissa tider.
Det får också ställas upp andra särskilda villkor som behövs för övervak-
ningen av den misstänkte.

Meddelande av ett beslut om övervakningsåtgärder

3 §

Åklagare eller allmän domstol prövar om ett beslut om övervaknings-

åtgärder ska meddelas.

Vid en prövning enligt första stycket och i fråga om förfarandet efter det att

ett beslut om övervakningsåtgärder har meddelats tillämpas det som före-
skrivs i rättegångsbalken om reseförbud, om inte något annat följer av denna
lag.

background image

3

SFS 2015:485

Tid för väckande av åtal

4 §

När ett beslut om övervakningsåtgärder har meddelats enligt 3 § ska åtal

väckas inom en månad efter det att den misstänktes skyldighet enligt 6 § för-
sta stycket inträtt, om åtal inte redan har väckts.

Rätten får medge förlängning av tiden, om framställning om det görs före

tidens utgång. Den förlängda tiden får inte vara längre än vad som är nödvän-
digt.

Översändande av beslutet

5 §

Åklagaren ska sända över ett beslut om övervakningsåtgärder till en be-

hörig myndighet i den medlemsstat där beslutet ska erkännas och följas upp.

Skyldighet att följa ett beslut om övervakningsåtgärder

6 §

Den misstänktes skyldighet att följa ett beslut om övervakningsåtgärder

och särskilda villkor som meddelats enligt 2 § inträder först när han eller hon
har delgetts underrättelse om att behörig myndighet i den andra staten beslutat
att erkänna beslutet om övervakningsåtgärder.

Åklagaren ska ansvara för att underrättelsen delges den misstänkte.

Tillfälliga undantag från ett beslut om övervakningsåtgärder

7 §

Rätten får besluta om tillfälliga undantag från ett beslut om övervak-

ningsåtgärder eller från de särskilda villkor som har meddelats med stöd av
2 §.

Även åklagaren får besluta om tillfälliga undantag, om inte beslutet om

övervakningsåtgärder har meddelats eller fastställts av rätten och åtal har
väckts. Rätten får dock överlåta till åklagaren att besluta om tillfälliga undan-
tag även i sådana fall.

Ändring av ett beslut om övervakningsåtgärder

8 §

Ett beslut om övervakningsåtgärder eller de särskilda villkor som har

meddelats med stöd av 2 § får ändras av rätten. Även åklagaren får besluta om
ändring, om inte beslutet om övervakningsåtgärder har meddelats eller fast-
ställts av rätten och åtal har väckts.

För den misstänktes skyldighet att följa ett beslut enligt första stycket till-

lämpas 6 §.

Upphävande av ett beslut om övervakningsåtgärder

9 §

Ett beslut om övervakningsåtgärder ska omedelbart upphävas om

1. åtal inte har väckts i rätt tid eller förlängning av tiden inte har begärts,
2. beslutet inte erkänns eller följs upp av den andra staten, eller
3. beslutet av något annat skäl inte längre bör gälla.
Ett beslut om övervakningsåtgärder upphävs av rätten. Även åklagaren får

upphäva beslutet, om inte beslutet har meddelats eller fastställts av rätten och
åtal har väckts.

background image

4

SFS 2015:485

Överträdelse av ett beslut om övervakningsåtgärder

10 §

Om den misstänkte överträder ett beslut om övervakningsåtgärder eller

inte följer ett särskilt villkor enligt 2 §, ska han eller hon omedelbart anhållas
eller häktas, om det inte är uppenbart att det saknas skäl för detta.

Beslut i samband med dom

11 §

Om den som har meddelats ett beslut om övervakningsåtgärder döms

för brottet, ska rätten pröva om beslutet ska gälla till dess domen fått laga
kraft.

3 kap. Ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder som ska
erkännas och följas upp i Sverige

Skyldighet att erkänna och följa upp ett utländskt beslut om
övervakningsåtgärder

1 §

Ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder som sänds över från en

annan medlemsstat ska erkännas och följas upp i Sverige om förutsättning-
arna i 2 och 3 §§ är uppfyllda och inte annat följer av denna lag.

Allmänna förutsättningar för erkännande och uppföljning

2 §

För att ett beslut om övervakningsåtgärder ska få erkännas och följas

upp enligt 1 § krävs att den misstänkte

1. är stadigvarande bosatt i Sverige, eller
2. har annan stark anknytning till Sverige och det i övrigt framstår som

lämpligt.

3 §

För att ett beslut om övervakningsåtgärder ska få erkännas och följas

upp enligt 1 § krävs det även att beslutet gäller för en viss tid och innebär en
skyldighet för den misstänkte

1. att anmäla byte av bosättning till en myndighet i Sverige,
2. att inte besöka vissa ställen, orter eller fastställda områden i Sverige eller

i den medlemsstat där beslutet om övervakningsåtgärder har meddelats,

3. att stanna kvar på anvisad ort, i tillämpliga fall under angivna tider,
4. att följa beslutade begränsningar av möjligheten att lämna svenskt terri-

torium,

5. att vid bestämda tidpunkter anmäla sig hos en viss myndighet, eller
6. att undvika kontakt med vissa särskilt angivna personer som har anknyt-

ning till det påstådda brottet.

Hinder mot erkännande och uppföljning

4 §

Ett beslut om övervakningsåtgärder får inte erkännas och följas upp i

Sverige om

1. den gärning som beslutet avser inte motsvarar brott enligt svensk lag och

det inte är fråga om en sådan gärning som finns angiven i bilagan till denna
lag och för vilken det i den andra statens lagstiftning är föreskrivet en frihets-
berövande påföljd i tre år eller mer,

background image

5

SFS 2015:485

2. det för samma gärning som beslutet avser har meddelats en dom i Sve-

rige eller i en annan stat och domen fått laga kraft och påföljden vid en fäl-
lande dom har avtjänats, är under verkställighet eller inte längre kan verkstäl-
las enligt lagen i den stat som meddelat domen,

3. det skulle strida mot bestämmelser om immunitet och privilegier, eller
4. den gärning som beslutet avser har ägt rum innan den misstänkte fyllt

15 år.

5 §

Om det med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden och

omständigheterna i övrigt finns särskilda skäl, får ett utländskt beslut om
övervakningsåtgärder, trots hinder enligt 4 §, erkännas och följas upp i
Sverige.

Hur förfarandet inleds

6 §

Ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder ska sändas skriftligen till

behörig åklagare. Beslutet ska åtföljas av ett intyg som är upprättat i enlighet
med bilaga 1 till rådets rambeslut 2009/829/RIF.

Beslutet och intyget ska sändas över genom post, bud eller telefax eller,

efter överenskommelse i det enskilda fallet, på annat sätt.

Intyget ska vara skrivet på svenska, danska, norska eller engelska eller

åtföljas av en översättning till något av dessa språk.

7 §

Om intyget saknas eller till form eller innehåll är så bristfälligt att det

inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för prövning av frågan om
erkännande och uppföljning, ska åklagaren ge den behöriga myndigheten i
den andra medlemsstaten möjlighet att inom en viss tid komma in med kom-
plettering. Detsamma gäller om beslutet om övervakningsåtgärder saknas.

Om de brister som anges i första stycket kvarstår efter den tid som angetts,

får beslut fattas om att inte erkänna och följa upp beslutet om övervaknings-
åtgärder.

Beslut i fråga om erkännande och uppföljning

8 §

Åklagare prövar om ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder ska

erkännas och följas upp i Sverige.

9 §

Om det utländska beslutet om övervakningsåtgärder kan erkännas och

följas upp i Sverige, ska beslut meddelas om att uppföljning ska ske (uppfölj-
ningsförklaring).

Uppföljningsförklaringen ska innehålla uppgift om
1. vilka övervakningsåtgärder enligt 3 § som ska följas upp och, i förekom-

mande fall, om anpassning har skett med stöd av 12 §, och

2. den tid som uppföljningen ska pågå.

10 §

Åklagarens beslut i fråga om erkännande och uppföljning ska medde-

las senast inom fyra veckor efter det att åklagaren enligt 6 § tagit emot det
utländska beslutet. Om åklagaren har begärt in komplettering enligt 7 §, ska
fristen på fyra veckor börja löpa efter det att kompletteringen kommit in till
åklagaren.

background image

6

SFS 2015:485

Åklagaren får, om det finns särskilda skäl, meddela sitt beslut vid en senare

tidpunkt än vad som anges i första stycket.

11 §

Åklagarens beslut i fråga om erkännande och uppföljning ska innehålla

de skäl som har bestämt utgången och en upplysning om hur den misstänkte
kan överklaga beslutet. Beslutet ska delges den misstänkte.

Åklagaren ska vid behov översätta beslutet och andra handlingar i ärendet

till ett språk som den misstänkte förstår.

Anpassning av en övervakningsåtgärd

12 §

En övervakningsåtgärd i ett utländskt beslut ska anpassas om åtgärden,

helt eller delvis, är oförenlig med

1. sådana förbud, förelägganden eller villkor som kan meddelas enligt

25 kap. rättegångsbalken, eller

2. förbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud eller lagen (2005:321)

om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.

En helt oförenlig övervakningsåtgärd ska anpassas genom att den ersätts

med en åtgärd som motsvarar ett förbud, föreläggande eller villkor som anges
i första stycket 1. I övriga fall ska övervakningsåtgärden anpassas till en åt-
gärd som motsvarar ett förbud, föreläggande eller villkor som anges i första
stycket 1 eller 2.

En åtgärd som har anpassats ska så långt det är möjligt motsvara övervak-

ningsåtgärden i det utländska beslutet och får inte vara strängare än denna.

Uppföljning i Sverige

13 §

En uppföljningsförklaring som beslutats enligt 9 § gäller omedelbart.

Uppföljningen får påbörjas först när den misstänkte har delgetts förklaringen
enligt 11 § första stycket och den behöriga myndigheten i den andra med-
lemsstaten har underrättats om förklaringen. Om anpassning har skett med
stöd av 12 §, får uppföljningen påbörjas tidigast tio dagar efter en sådan
underrättelse.

Åklagaren ansvarar för uppföljningen. Vid uppföljningen får åklagaren

anlita biträde av Polismyndigheten.

Uppföljning får inte ske genom elektronisk övervakning.

Överklagande

14 §

Åklagarens beslut i fråga om erkännande och uppföljning får överkla-

gas till tingsrätten av den misstänkte.

Överklagandet ska göras skriftligen och ges in till åklagaren inom tre

veckor från den dag då den misstänkte fick del av beslutet. Ett överklagande
som inte har kommit in i rätt tid ska avvisas av åklagaren. Om överklagandet
har kommit in till tingsrätten inom tiden för överklagande, ska den omstän-
digheten att överklagandet har kommit in till åklagaren först därefter inte för-
anleda att det avvisas. Om överklagandet inte avvisas, ska åklagaren sända
det och övriga handlingar i ärendet till tingsrätten.

Behörig tingsrätt är den tingsrätt inom vars domkrets det överklagade be-

slutet har fattats.

background image

7

SFS 2015:485

15 §

Rättens handläggning ska ske skyndsamt. Åklagare är motpart till den

misstänkte sedan handlingarna i ärendet har överlämnats till tingsrätten.

Om rätten överväger att upphäva den uppföljningsförklaring som beslutats

enligt 9 §, ska åklagaren ges tillfälle att yttra sig.

Rättens slutliga beslut i fråga om erkännande och uppföljning ska delges

den misstänkte.

Vid rättens prövning gäller i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Förlängning av tiden för uppföljning

16 §

Om den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten begär det,

ska tiden för uppföljning förlängas. Beslut i fråga om förlängning meddelas
av åklagaren. Beslutet ska delges den misstänkte.

Om den tid som angetts i uppföljningsförklaringen eller i ett beslut enligt

första stycket är på väg att löpa ut, ska åklagaren begära besked från den be-
höriga myndigheten i den andra medlemsstaten om huruvida uppföljningen
ska fortsätta.

Ändring av en uppföljningsförklaring

17 §

Om den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten ändrar på

beslutet om övervakningsåtgärder, ska uppföljningsförklaringen ändras i
enlighet med den andra statens beslut, om förutsättningarna i 3 § är uppfyllda.
Vid ändring av uppföljningsförklaringen ska 10–13 §§ tillämpas. Ett beslut
om att ändra uppföljningsförklaringen ska innehålla uppgift om den ändring
som har gjorts och, i förekommande fall, huruvida anpassning har skett med
stöd av 12 §.

Beslut i fråga om ändring av en uppföljningsförklaring meddelas av åkla-

garen.

Åklagarens beslut i fråga om ändring av uppföljningsförklaringen får över-

klagas av den misstänkte. Vid överklagandet ska 14 och 15 §§ tillämpas.

Upphävande av en uppföljningsförklaring

18 §

En uppföljningsförklaring ska upphävas om

1. det framkommer omständigheter som medför att beslutet om övervak-

ningsåtgärder inte får följas upp i Sverige,

2. beslutet om övervakningsåtgärder och intyget återkallas,
3. den misstänkte inte kan påträffas i Sverige,
4. åklagaren till den andra medlemsstatens behöriga myndighet vid flera

tillfällen har rapporterat om överträdelser av beslutet om övervakningsåt-
gärder i enlighet med bilaga 2 till rådets rambeslut 2009/829/RIF och myn-
digheten i den andra staten, trots begäran om detta, inte fattar något beslut
eller vidtar någon annan åtgärd med anledning av rapporteringen, eller

5. det inte längre finns förutsättningar att följa upp ett beslut om övervak-

ningsåtgärder till följd av att det i ett straffrättsligt eller något annat förfa-
rande har vidtagits tvångsåtgärder mot den misstänkte eller till följd av att den
misstänkte har påbörjat verkställigheten av en påföljd.

Beslut om upphävande av uppföljningsförklaringen meddelas av åklagaren.

Beslutet ska delges den misstänkte.

background image

8

SFS 2015:485

Ett beslut om upphävande enligt första stycket 1 får överklagas av den

misstänkte. Vid överklagandet ska 14 och 15 §§ tillämpas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.
2. Lagen tillämpas inte i förhållande till en annan medlemsstat inom Euro-

peiska unionen som inte har genomfört rådets rambeslut 2009/829/RIF om
tillämpning mellan Europeiska unionens medlemsstater av principen om
ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ
till tillfälligt frihetsberövande.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTRÖM

ANDERS YGEMAN
(Justitiedepartementet)

background image

9

SFS 2015:485

Bilaga

Gärningar som avses i 3 kap. 4 § första stycket 1 i lagen.
1.

Deltagande i en kriminell organisation

2.

Terrorism

3.

Människohandel

4.

Sexuellt utnyttjande av barn samt barnpornografi

5.

Olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen

6.

Olaglig handel med vapen, ammunition och sprängämnen

7.

Korruption

8.

Bedrägeri, inbegripet bedrägeri som riktar sig mot Europeiska gemenska-
pernas ekonomiska intressen enligt konventionen av den 26 juli 1995 om
skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen

9.

Tvätt av vinning av brott

10. Penningförfalskning, inklusive förfalskning av euron
11. IT-brottslighet
12. Miljöbrott, inbegripet olaglig handel med hotade djurarter och hotade

växtarter och växtsorter

13. Hjälp till olovlig inresa och olovlig vistelse
14. Mord och grov misshandel
15. Olaglig handel med mänskliga organ och vävnader
16. Människorov, olaga frihetsberövande och tagande av gisslan
17. Rasism och främlingsfientlighet
18. Organiserad stöld eller väpnat rån
19. Olaglig handel med kulturföremål, inbegripet antikviteter och konstverk
20. Svindleri
21. Beskyddarverksamhet och utpressning
22. Förfalskning och piratkopiering
23. Förfalskning av administrativa dokument och handel med sådana för-

falskningar

24. Förfalskning av betalningsmedel
25. Olaglig handel med hormonpreparat och andra tillväxtsubstanser
26. Olaglig handel med nukleära eller radioaktiva ämnen
27. Handel med stulna fordon
28. Våldtäkt
29. Mordbrand
30. Brott som omfattas av den internationella brottmålsdomstolens behörig-

het

31. Kapning av flygplan eller fartyg
32. Sabotage

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.