SFS 1981:1295

811295.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:9px;font-family:ORUMNN+Arial;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:BEBSLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:XWQBAU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:21px;font-family:XWQBAU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:XWQBAU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:22px;font-family:XWQBAU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:58px;left:19px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>N </b></p> <p style="position:absolute;top:58px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>" &#34;t/" - . </b></p> <p style="position:absolute;top:73px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>�in �ndring i lagen (1981:828) om �ndring </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>i r�tteg�ngsbalken; </b></p> <p style="position:absolute;top:147px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 10 december 1981. </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 25 kap. 1 och 3 �� r�tteg�ngsbal�</p> <p style="position:absolute;top:214px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft15">ken, i den lydelse paragraferna har erh�llit genom lagen (1981:828) om <br/>�ndring i n�mnda balk, skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:659px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>SFS 1981:1295 </b></p> <p style="position:absolute;top:85px;left:661px;white-space:nowrap" class="ft12">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:105px;left:659px;white-space:nowrap" class="ft12">den 28 december 1981 </p> <p style="position:absolute;top:307px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft13">25 kap. </p> <p style="position:absolute;top:347px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft12">1 � �r n�gon sk�ligen misst�nkt f�r brott, p� vilket f�ngelse kan f�lja, </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft16">och kan det med h�nsyn till brottets beskaffenhet, den misst�nktes f�rh�l�<br/>lande eller annan omst�ndighet sk�ligen befaras, att han avviker eller an-<br/>norledes undandrar sig lagf�ring eller straff, men finns det i �vrigt inte an�<br/>ledning att anh�lla eller h�kta honom, f�r, om det �r tillr�ckligt, i st�llet </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft16">f�rbud meddelas honom att utan tillst�nd l�mna honom anvisad vistelseort <br/>(resef�rbud) eller f�reskrivas att han p� vissa tider skall anm�la sig hos an�</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft12">visad polismyndighet (anm�lningsskyldighet). Oberoende av brottets be�</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft12">skaffenhet f� r ocks� resef�rbud eller anm�lningsskyldighet beslutas, om </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft12">det sk�ligen kan befaras att den misst�nkte genom att bege sig fr�n riket </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft12">undandrar sig lagf�ring eller straff. </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft12">F�religger mot n�gon sk�l till h�ktning eller anh�llande men kan det an�</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft12">tas att syftet d�rmed kan tillgodoses genom resef�rbud eller anm�lnings�</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft12">skyldighet, f�r beslut h�rom meddelas �ven i andra fall �n som avses i </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft12">f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft12">3 � Resef�rbud meddelas av �klagaren eller r�tten. </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft12">Fr�ga om resef�rbud f�r tas upp av r�tten p� yrkande av �klagaren eller </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft16">d� r�tten har att besluta om den misst�nktes h�ktning eller hans kvarh�l-<br/>lande i h�kte. Efter �talet f�r r�tten �ven p� yrkande av m�ls�ganden eller <br/>sj�lvmant ta upp fr�gan. </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft12">V�ckes vid r�t ten fr�ga om resef�rbud, skall, s� snart ske kan, f�rhand�</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft16">ling d�rom � ga rum inf�r r�tten. Om s�dan f�rhandling g�lle i till�mpliga <br/>delar vad i 24 kap. 17 � �r stadgat. �r fara i dr�jsm�l, m� r�tten omedelbart <br/>meddela resef�rbud att g�lla, till dess annorlunda f�rordnas. </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft12">CARL AXEL PETRI </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:367px;white-space:nowrap" class="ft12">Peter L�fmarck </p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft12">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft12">'Prop. 1980/81:201, JuU 1981/82:13, rskr 54. </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:773px;white-space:nowrap" class="ft12">2501 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> </div>
background image

N

" "t/" - .

�in �ndring i lagen (1981:828) om �ndring

i r�tteg�ngsbalken;

utf�rdad den 10 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 25 kap. 1 och 3 �� r�tteg�ngsbal�

ken, i den lydelse paragraferna har erh�llit genom lagen (1981:828) om
�ndring i n�mnda balk, skall ha nedan angivna lydelse.

SFS 1981:1295

Utkom fr�n trycket

den 28 december 1981

25 kap.

1 � �r n�gon sk�ligen misst�nkt f�r brott, p� vilket f�ngelse kan f�lja,

och kan det med h�nsyn till brottets beskaffenhet, den misst�nktes f�rh�l�
lande eller annan omst�ndighet sk�ligen befaras, att han avviker eller an-
norledes undandrar sig lagf�ring eller straff, men finns det i �vrigt inte an�
ledning att anh�lla eller h�kta honom, f�r, om det �r tillr�ckligt, i st�llet

f�rbud meddelas honom att utan tillst�nd l�mna honom anvisad vistelseort
(resef�rbud) eller f�reskrivas att han p� vissa tider skall anm�la sig hos an�

visad polismyndighet (anm�lningsskyldighet). Oberoende av brottets be�

skaffenhet f� r ocks� resef�rbud eller anm�lningsskyldighet beslutas, om

det sk�ligen kan befaras att den misst�nkte genom att bege sig fr�n riket

undandrar sig lagf�ring eller straff.

F�religger mot n�gon sk�l till h�ktning eller anh�llande men kan det an�

tas att syftet d�rmed kan tillgodoses genom resef�rbud eller anm�lnings�

skyldighet, f�r beslut h�rom meddelas �ven i andra fall �n som avses i

f�rsta stycket.

3 � Resef�rbud meddelas av �klagaren eller r�tten.

Fr�ga om resef�rbud f�r tas upp av r�tten p� yrkande av �klagaren eller

d� r�tten har att besluta om den misst�nktes h�ktning eller hans kvarh�l-
lande i h�kte. Efter �talet f�r r�tten �ven p� yrkande av m�ls�ganden eller
sj�lvmant ta upp fr�gan.

V�ckes vid r�t ten fr�ga om resef�rbud, skall, s� snart ske kan, f�rhand�

ling d�rom � ga rum inf�r r�tten. Om s�dan f�rhandling g�lle i till�mpliga
delar vad i 24 kap. 17 � �r stadgat. �r fara i dr�jsm�l, m� r�tten omedelbart
meddela resef�rbud att g�lla, till dess annorlunda f�rordnas.

P� regeringens v�gnar

CARL AXEL PETRI

Peter L�fmarck

(Justitiedepartementet)

'Prop. 1980/81:201, JuU 1981/82:13, rskr 54.

2501

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.