SFS 1981:1295

811295.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

N

⬢ "t/⬢ - .

öin ändring i lagen (1981:828) om ändring

i rättegångsbalken;

utfärdad den 10 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 25 kap. 1 och 3 §§ rättegångsbal­

ken, i den lydelse paragraferna har erhållit genom lagen (1981:828) om
ändring i nämnda balk, skall ha nedan angivna lydelse.

SFS 1981:1295

Utkom från trycket

den 28 december 1981

25 kap.

1 § �r någon skäligen misstänkt för brott, på vilket fängelse kan följa,

och kan det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhål­
lande eller annan omständighet skäligen befaras, att han avviker eller an-
norledes undandrar sig lagföring eller straff, men finns det i övrigt inte an­
ledning att anhålla eller häkta honom, får, om det är tillräckligt, i stället

förbud meddelas honom att utan tillstånd lämna honom anvisad vistelseort
(reseförbud) eller föreskrivas att han på vissa tider skall anmäla sig hos an­

visad polismyndighet (anmälningsskyldighet). Oberoende av brottets be­

skaffenhet få r också reseförbud eller anmälningsskyldighet beslutas, om

det skäligen kan befaras att den misstänkte genom att bege sig från riket

undandrar sig lagföring eller straff.

Föreligger mot någon skäl till häktning eller anhållande men kan det an­

tas att syftet därmed kan tillgodoses genom reseförbud eller anmälnings­

skyldighet, får beslut härom meddelas även i andra fall än som avses i

första stycket.

3 § Reseförbud meddelas av åklagaren eller rätten.

Fråga om reseförbud får tas upp av rätten på yrkande av åklagaren eller

då rätten har att besluta om den misstänktes häktning eller hans kvarhål-
lande i häkte. Efter åtalet får rätten även på yrkande av målsäganden eller
självmant ta upp frågan.

Väckes vid rät ten fråga om reseförbud, skall, så snart ske kan, förhand­

ling därom ä ga rum inför rätten. Om sådan förhandling gälle i tillämpliga
delar vad i 24 kap. 17 § är stadgat. �r fara i dröjsmål, må rätten omedelbart
meddela reseförbud att gälla, till dess annorlunda förordnas.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

'Prop. 1980/81:201, JuU 1981/82:13, rskr 54.

2501

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.