SFS 1989:650

890650.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

^ Lag

om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 14 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

dels att nuvarande 27 kap. 16 § skall upphöra att gälla,
dels att 24 kap. 1 och 3 §§, 25 kap. 1 §, 26 kap. 1 §, 27 kap. 1 och 7 § §, 28

kap. 13 §, 51 kap. 13 § samt rubriken till 27 kap. skall ha följande lydelse,

delsatl i balken skall införas åt ta nya paragrafer, 27 kap. 18-24 §§ samt

28 kap. 3 a §, av följande lydelse.

SFS 1989:650

Utkom från trycket

den 29 juni 1 989

24 kap.

1

Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott, för vilket ä r

föreskrivet fängelse ett år eller däröver, får häktas, om det med hänsyn till
brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan om­

ständighet finns risk för att han

1. avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff,
2. genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens

utredning eller

3. fortsätter sin brottsliga verksamhet.
Är för brottet inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, skall

häktning ske, om det inte är uppenbart, att skäl till häktning saknas.

Häktning får ske endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång

eller men i Övrigt som åtgärden innebär for den misstänkte eller för något
annat motstående intresse.

Kan det antas att den misstänkte kommer att dömas endast till böter, får

häktning inte ske.

3

Även den som endast är skäligen misstänkt för brott får, med den

begränsning som följer av 19 §, häktas, om

1. förutsättningarna för häktning i övrigt är uppfyllda enligt vad som

sägs i 1 § första, tredje och Qärde styckena eller 2 § och

2. det är av synnerlig vikt att han tas i förvar i avv aktan på ytterligare

utredning om brottet.

25 kap.

1 §" Är någon skäligen misstänkt för ett brott, på vilket fängelse kan

följa, och finns det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes

förhållande eller någon annan omständighet risk för att han avviker eller
på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff, men finns det i

Övrigt inte anledning att anhålla eller häkta honom, får, om det är tillräck­
ligt, i stället förbud meddelas honom att utan tillstånd lämna honom
anvisad vistelseort (reseförbud) eller föreskrivas att han på vissa tide r skall

' Prop. 1988/89; 124, JuU25,rskr. 313.

^ Senaste lydelse 1987:1211.

^ Senaste lydelse 1987; 1211.

'' Senaste lydelse 1987: 1211.

1107

¬

background image

SFS 1989:650

anmäla sig hos anvisad polismyndighet (anmälningsskyldighet). Oberoen­
de av brottets beskaffenhet få r också reseförbud eller anmälningsskyldig­

het beslutas, om det finns risk för att den misstänkte genom a tt bege sig

från riket undandrar sig lagföring eller straff.

Föreligger mot någon skäl till häktning eller anhållande men kan det

antas att syftet därmed kan tillgodoses genom reseförbud eller anmälnings­
skyldighet, får beslut härom meddelas även i andra fall än som avses i

första stycket.

Reseförbud eller anmälningsskyldighet får åläggas endast om skälen för

åtgärden uppväger det intrång eller men i Övrig t som den innebär för den

misstänkte eller något annat motstående intresse.

26 kap.

1

Är någon skäligen misstänkt för brott och kan det skäligen befaras,

att han genom att avvika eller genom att undanskaffa egendom eller
annorledes undandrager sig att betala böter, värdet av förverkad egendom,
fbretagsbot eller annan ersättning till det allmänna eller skadestånd eller

annan ersättning till målsägande, som kan antagas komma att på grund av

brottet ådömas honom, får förordnas om kvarstad på så mycket av hans

egendom att fordringen kan antas bli täckt vid utmätning.

Kvarstad får beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det in­

trång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller
något annat motstående intresse.

i 27 kap. O m beslag, hemlig teleavlyssning m.m.

1 § Föremål, som skäligen kan a ntagas äga betydelse för utredning om

brott eller vara genom brott någon avh änt eller på grund av brott förver­
kat, må tagas i beslag.

Vad i de tta kapitel stadgas om föremål gälle ock, i den mån ej annat är

föreskrivet, om skriftlig handling.

Tvångsmedel enligt detta kapitel får beslutas endast om skälen för

åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för
den misstänkte eller för något annat motstående intresse.

7

Då rätten förordnar om beslag eller fastställer verkställt beslag,

skall, om ej åtal redan väckts, rätten utsätta den tid, inom vilken åtal skall

väckas. Denna må ej bestämmas längre, än som finnes oundgängligen

erforderligt.

I annat fall än som avses i första stycket skall åtal väckas inom en månad

från det att beslaget verkställdes, om inte den beslagtagna egendomens

värde understiger en tiondel av det basbelopp enligt lagen (1962; 381) om

allmän försäkring som gällde då beslaget verkställdes.

Finnes tid, som avses i första eller andra stycket, otillräcklig, må rätten

om framställning därom göres före tidens utgång, medgiva förlängning av

tiden.

1108

^ Senaste ly delse 1986: 120.

^ Senaste lyd else 1986; 1010.

¬

background image

18 § Hemlig teleavlyssning innebär att samtal eller andra telemeddelan-

SFS 1989:650

den, som befordras av televerket till eller från en viss telefonapparat eller
annan teleanläggning, i hemlighet avlyssnas eller upptas genom ett tekniskt

hjälpmedel för återgivning av innehållet i med delandet.

Hemlig teleavlyssning får användas vid förundersökning angående

1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år

eller

2. försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, om sådan gärning

är belagd m ed straff.

19 § Hemlig teleöve rvakning innebär att uppgifter i hemlighet lämnas
av televerket om samtal eller andra telemeddelanden som har expedierats
eller best ällts till eller från en viss telefon apparat eller annan tele anlägg­

ning eller att en sådan anläggning avstängs för samtal eller meddelanden.

Hemlig teleövervakning får användas vid förundersökning angående
1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex

månader,

2. brott enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64) eller sådant brott enligt

1 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling som avser narkotika eller

3. försök, förberedelse eller stämpling till brott för vilket inte är föreskri­

vet lindrigare straff än fän gelse i två år, om såd an gärning är belagd med

straff.

20 § Hemlig teleavlyssning och hemlig teleöv ervakning får ske endast
om nå gon är skäligen misstänkt för brottet och åtgärd en är av synnerlig
vikt för utredningen. Åtgärden får enda st avse tel efonapparat eller annan
teleanläggning som innehas eller annars kan antas komma att användas av
den misstänkte.

21 § Frågor om hemli g telea vlyssning och hem lig teleövervakning prö­

vas av rätten på ansökan av åklagaren.

Tillstånd skall meddelas att gälla för viss tid och anläggning. Tiden får

inte bestämmas längre än nödvändigt och får inte överstiga en månad från
dagen för beslutet.

22 § Hemlig teleavlyssning får ej ske a v telefonsamtal eller andra tele-

meddelanden mellan den misstänkte och hans försv arare. Om det fram­
kommer under avlyssningen att det är fråga om ett sådant samtal eller
meddelande, skall avlyssningen avbrytas.

Upptagningar och uppteckningar skall, i den mån de omfattas av förbu­

det, omedelbart förstöras.

23 § Om det inte längre finns skäl för ett beslut om hemlig teleavlyssning

eller hemlig teleövervakning, skall åklagaren eller rätten omedelbart häva

beslutet.

24 § En upptagning eller uppteckning som gjorts vid hem lig teleavlyss­
ning skall granskas snarast möjligt. I f råga om sådan granskning tillämpas

12 § första stycket.

Upptagningar och uppteckningar skall, i de delar de är av betydelse från

1109

¬

background image

SFS 1989:650

utredningssynpunkt, bevaras till dess förundersökningen nedlagts eller

avslutats eller, om åtal väckts, målet avgjorts slutligt. De skall därefter

förstöras.

28 kap.

3 a § Husrannsakan får beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger
det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller
för något annat motstående intresse.

13

Beträffande kroppsvisitation och kroppsbesiktning skall i tillämp­

liga delar gälla vad i 3 a, 4, 8 och 9 §§ är föreskrivet om husrannsakan. Är
fara i dröjsmål, får kroppsvisitation och kroppsbesiktning beslutas av

polisman.

Förrättning, som är av mera väsentlig omfattning, skall verkställas

inomhus och i avskilt rum. Verkställes den av annan än läkare, skall såvitt
möjligt ett av förrättningsmannen anmodat trovärdigt vittne närvara.

Blodprov må e j tagas av annan än läkare eller legitimerad sjuksköterska.

Annan mera ingående undersökning må utföras endast av läkare.

Beträffande kvinnor får kroppsvisitation inte verkställas eller bevittnas

av annan än kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska. Detsamma
gäller kroppsbesiktning och annan undersökning vid kroppsbesiktning än

tagande av blodprov.

51 kap.

13 §® Så snart målets beredande avslutats, skall hovrätten bestämma tid

för huvudförhandlingen. För behandling av rättegångsfrågor eller sådana

delar av saken som får avgöras särskilt får huvudförhandling sättas ut,

trots att målet i övrigt inte är färdigt för huvudförhandling.

Är den tilltalade häktad, skall huvudförhandling hållas inom fyra veckor

efter utgången av den tid som anges i 2 §, om det in te till följd av åtgärder

som avses i 11 § eller andra omständigheter är nödvändigt med längre

uppskov. Har den tilltalade häktats efter utgången av den tid som anges i

2 §, skall tiden räknas från den dag han häktades.

Denna lag träder i kraft den I septem ber 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

1110

' Senaste lydelse 1981:1294.

® Senaste lydelse 1987:1211.

: 'ilnni

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.