SFS 2021:446 Lag om ändring i lagen (2015:485) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen

SFS2021-446.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2015:485) om erkännande och

uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom

Europeiska unionen

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 12 § lagen (2015:485) om
erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom
Europeiska unionen ska ha följande lydelse.

3 kap.
12 §
En övervakningsåtgärd i ett utländskt beslut ska anpassas om åtgärden,
helt eller delvis, är oförenlig med

1. sådana förbud, förelägganden eller villkor som kan meddelas enligt

25 kap. rättegångsbalken, eller

2. förbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud, lagen (2005:321) om

tillträdesförbud vid idrottsarrangemang eller lagen (2021:34) om tillträdes-
förbud till butik.

En helt oförenlig övervakningsåtgärd ska anpassas genom att den ersätts

med en åtgärd som motsvarar ett förbud, föreläggande eller villkor som
anges i första stycket 1. I övriga fall ska övervakningsåtgärden anpassas till
en åtgärd som motsvarar ett förbud, föreläggande eller villkor som anges i
första stycket 1 eller 2.

En åtgärd som har anpassats ska så långt det är möjligt motsvara över-

vakningsåtgärden i det utländska beslutet och får inte vara strängare än
denna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:142, bet. 2020/21:JuU34, rskr. 2020/21:313.

SFS

2021:446

Publicerad
den

4 juni 2021

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.