SFS 2018:1691 Lag om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar / SFS 2018:1691 Lag om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar
SFS2018-1691.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:188) om patent- och

marknadsdomstolar

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 4 § lagen (2016:188) om
patent- och marknadsdomstolar ska ha följande lydelse.

1 kap.
4 §
2 Patent- och marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligt
det som föreskrivs i

1. lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar, patentlagen

(1967:837), lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar, lagen (1978:152)
om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m.
och växtförädlarrättslagen (1997:306),

2. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,

mönsterskyddslagen (1970:485), lagen (1992:1685) om skydd för krets-
mönster för halvledarprodukter, varumärkeslagen (2010:1877), lagen
(2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister, lagen (2018:1653) om
företagsnamn och lagen (2018:1654) om skydd för beteckningar på jord-
bruksprodukter och livsmedel,

3. konkurrenslagen (2008:579), marknadsföringslagen (2008:486), lagen

(1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare, lagen (1994:1512) om
avtalsvillkor i konsumentförhållanden, lagen (2000:1175) om talerätt för
vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer,
försäkringsavtalslagen (2005:104), lagen (2005:590) om insyn i vissa
finansiella förbindelser m.m., lagen (2006:484) om franchisegivares
informationsskyldighet, lagen (2010:510) om lufttransporter, lagen
(2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och
konkurrensförhållanden, lagen (2014:836) om näringsförbud, lagen
(2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och
busspassagerarförordningar, konkurrensskadelagen (2016:964) och lagen
(2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt, och

4. annan lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Senaste lydelse 2017:324.

SFS

2018:1691

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

SFS

2018:1691

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.