SFS 2005:692 Lag om ändring i patentlagen (1967:837)

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar / SFS 2005:692 Lag om ändring i patentlagen (1967:837)
050692.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patentlagen (1967:837);

utfärdad den 15 september 2005.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9

kap. 67

§ patentlagen

(1967:837)

2

skall ha följande lydelse.

9 kap.

67 §

3

Hovrätten är i mål, i vars avgörande i tingsrätten tekniskt sakkunnig

ledamot deltagit, domför med tre lagfarna och två tekniskt sakkunniga leda-
möter. Har tre lagfarna ledamöter deltagit i tingsrättens avgörande, skall
dock minst fyra lagfarna ledamöter delta i hovrättens avgörande. Fler än fem
lagfarna och tre tekniskt sakkunniga ledamöter får inte sitta i rätten.

Om hovrätten finner att medverkan av tekniskt sakkunniga ledamöter up-

penbarligen inte behövs, är hovrätten domför utan sådana ledamöter.

Vid behandling av frågor om prövningstillstånd skall hovrätten bestå av

tre lagfarna ledamöter. En tekniskt sakkunnig ledamot får dock ingå i rätten i
stället för en av de lagfarna ledamöterna.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Malin Bonthron
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307.

2

Lagen omtryckt 1983:433.

3

Senaste lydelse 1986:233.

SFS 2005:692

Utkom från trycket
den 4 oktober 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.