Lag (2017:1000) om en europeisk utredningsorder

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2017:1000) om en europeisk utredningsorder

SFS nr:    

2017:1000
Departement/myndighet:    Justitiedepartementet BIRS 
   Utfärdad:    2017-11-09 
   Ändrad:    t.o.m. SFS

2021:241
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens innehåll

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU av den 3  april 2014 om en europeisk utredningsorder på det  straffrättsliga området.

Lagens tillämplighet gentemot medlemsstaterna

2 §   Denna lag gäller inte i förhållande till Danmark och  Irland. 

Om Europeiska unionen genom ett särskilt beslut har avbrutit  tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv  2014/41/EU, i den ursprungliga lydelsen, i förhållande till  en medlemsstat, eller om en medlemsstat har upphört att  tillämpa direktivet eller den nationella lagstiftning som  genomför direktivet, gäller inte denna lag i förhållande till  den staten.

En europeisk utredningsorder

3 §   Med en europeisk utredningsorder avses 
   1. ett beslut i Sverige som innebär att en utredningsåtgärd  ska vidtas i en annan medlemsstat i syfte att inhämta  bevisning och som har meddelats av en åklagare eller domstol  under en förundersökning eller rättegång i brottmål, eller 
   2. ett beslut i en annan medlemsstat som innebär att en  utredningsåtgärd ska vidtas i Sverige i syfte att inhämta  bevisning och som har meddelats eller godkänts av en domare,  domstol, undersökningsdomare eller allmän åklagare i ett  straffrättsligt förfarande eller i ett annat förfarande  avseende straffbara gärningar som inleds vid en administrativ  eller rättslig myndighet, när ett beslut i ett sådant annat  förfarande kan leda till ett förfarande inför en domstol som  är behörig att handlägga brottmål.

Utredningsåtgärder som en europeisk utredningsorder ska avse  eller motsvara

4 §    /Upphör att gälla U:2021-05-01/  En utredningsåtgärd enligt denna lag ska avse eller  motsvara 
   1. förhör under förundersökning, 
   2. bevisupptagning vid domstol, 
   3. förhör genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring, 
   4. beslag, kvarhållande av försändelse enligt 27 kap. 9 §  rättegångsbalken eller en åtgärd enligt 27 kap. 15 § samma  balk,
   5. husrannsakan och andra åtgärder enligt 28 kap.  rättegångsbalken,
   6. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig  övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig  kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig  dataavläsning,
   7. tillfälligt överförande av en frihetsberövad person,
   8. rättsmedicinsk undersökning av en avliden person,
   9. kontrollerad leverans,
   10. bistånd i en brottsutredning med användning av en  skyddsidentitet,
   11. inhämtande av bevis som finns hos en myndighet, eller
   12. andra åtgärder som inte innebär användning av tvångsmedel  eller någon annan tvångsåtgärd. Lag (2020:67).

4 §    /Träder i kraft I:2021-05-01/  En utredningsåtgärd enligt denna lag ska avse eller  motsvara
   1. förhör under förundersökning,
   2. bevisupptagning vid domstol,
   3. förhör genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring,
   4. beslag, kvarhållande av försändelse enligt 27 kap. 9 §  rättegångsbalken, en åtgärd enligt 27 kap. 15 § eller ett  föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap.  16 § samma balk,
   5. husrannsakan och andra åtgärder enligt 28 kap.  rättegångsbalken, 
   6. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig  övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig  kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig  dataavläsning,
   7. tillfälligt överförande av en frihetsberövad person,
   8. rättsmedicinsk undersökning av en avliden person,
   9. kontrollerad leverans, 
   10. bistånd i en brottsutredning med användning av en  skyddsidentitet, 
   11. inhämtande av bevis som finns hos en myndighet, eller
   12. andra åtgärder som inte innebär användning av tvångsmedel  eller någon annan tvångsåtgärd. Lag (2021:241).

Undantag från lagens tillämpningsområde

5 §   Lagen gäller inte när kriminalregisteruppgifter hämtas in  eller lämnas ut med stöd av rådets rambeslut 2009/315/RIF av  den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas  utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas  innehåll. För sådant inhämtande eller utlämnande gäller i  stället lagen (1998:620) om belastningsregister och  föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Lagen gäller inte vid inrättande av en gemensam  utredningsgrupp enligt lagen (2003:1174) om vissa former av  internationellt samarbete i brottsutredningar eller vid  bevisinhämtning inom en sådan grupp som har inrättats enligt  den lagen. 

Föreskrifter om verkställigheten av denna lag

6 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer  kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare  föreskrifter om verkställigheten av denna lag.


2 kap. Utfärdande i Sverige av en europeisk utredningsorder

Allmänna bestämmelser 

Utfärdande av en utredningsorder

1 §   En utredningsorder får utfärdas av åklagare för en  utredningsåtgärd som avses i 1 kap. 4 § 1 och 3-12.

2 §   En utredningsorder får utfärdas av domstol för en  utredningsåtgärd som avses i 1 kap. 4 § 2, 3 och 7.

Förutsättningar för utfärdande av en utredningsorder

3 §   En utredningsorder får utfärdas om de förutsättningar som  gäller för att vidta utredningsåtgärden under en svensk  förundersökning eller rättegång i brottmål och enligt denna  lag är uppfyllda. 

4 §   En utredningsorder får utfärdas endast om den, med  beaktande av det men för den enskilde samt den tidsåtgång och  de kostnader som kan antas uppkomma, framstår som nödvändig  och proportionerlig med hänsyn till brottets art och  svårhetsgrad samt övriga omständigheter. 

5 §   Innan åklagaren utfärdar en utredningsorder ska åklagaren  ansöka om domstolens tillstånd till att utfärda  utredningsordern, om utrednings-åtgärden avser
   1. kvarhållande av försändelse enligt 27 kap. 9 §  rättegångsbalken,
   2. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig  övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig  kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning eller hemlig  dataavläsning, eller
   3. rättsmedicinsk undersökning enligt 16 § lagen (1995:832) om  obduktion m.m.

I avvaktan på domstolens beslut får åklagaren under de  förutsättningar som anges i 27 kap. 9 a och 21 a §§  rättegångsbalken eller 17 § lagen (2020:62) om hemlig  dataavläsning utfärda en utredningsorder för kvarhållande av  försändelse, hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation,  hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig  kameraövervakning eller hemlig dataavläsning. Åklagaren ska  utan dröjsmål anmäla till domstolen att en utredningsorder har  utfärdats.

Innan en utredningsorder för husrannsakan, kroppsvisitation  eller kroppsbesiktning utfärdas, får åklagaren enligt 28 kap.  4 § första stycket och 13 § första stycket rättegångsbalken  ansöka om domstolens tillstånd till att utfärda  utredningsordern.

För domstolens handläggning gäller vad som är föreskrivet i  rättegångsbalken eller annan författning för den åtgärd som  avses. Lag (2020:67).

Särskilda formkrav eller förfaranden

6 §   I utredningsordern ska det anges om några särskilda  formkrav eller förfaranden ska iakttas av den behöriga  myndigheten i den andra medlemsstaten vid verkställigheten av  utredningsordern. 

Översändande av en utredningsorder

7 §   Den åklagare eller domstol som har utfärdat  utredningsordern ska sända över den till behörig myndighet i  den medlemsstat där ordern ska erkännas och verkställas. 

Om det finns risk för att bevismaterial förstörs, omvandlas,  flyttas, överlämnas eller bortskaffas, får utredningsordern  sändas över enligt artikel 32 i Europaparlamentets och rådets  direktiv 2014/41/EU, i den ursprungliga lydelsen.

Uppgift om bevismaterialet ska överlämnas eller vara kvar i  den andra medlemsstaten

8 §   Om en utredningsorder sänds över enligt 7 § andra  stycket, ska det i ordern anges om bevismaterialet ska  överlämnas till Sverige eller vara kvar i den andra  medlemsstaten. 

I de fall det begärs att bevismaterialet ska vara kvar i den  andra staten, ska det i utredningsordern även anges när en  återkallelse av ordern enligt 20 § kan förväntas. 

Särskilda bestämmelser om vissa utredningsåtgärder

Bevisupptagning vid utländsk domstol

9 §   En utredningsorder för bevisupptagning vid utländsk  domstol får avse syn, skriftligt bevis eller förhör med  vittne, sakkunnig, tilltalad, målsägande eller någon som  avses i 36 kap. 1 § andra och tredje styckena  rättegångsbalken. 

Förhör genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring

10 §   En utredningsorder för förhör genom ljudöverföring får  endast utfärdas om förhöret avser ett vittne, en målsägande  eller en sakkunnig. 

Om ett förhör genom ljud- och bildöverföring ska hållas med  en misstänkt eller tilltalad eller med någon som avses i 36  kap. 1 § andra och tredje styckena rättegångsbalken, ska det  av utredningsordern framgå att den som ska höras samtycker  till förhöret.

11 §   Vid genomförande av ett förhör genom ljudöverföring  eller ljud- och bildöverföring tillämpas de bestämmelser som  gäller för förhör under en svensk förundersökning eller  rättegång i brottmål. 

Tillfälligt överförande av en frihetsberövad person

12 §   Om den utredningsåtgärd som ska vidtas kräver närvaro av  en frihetsberövad person i Sverige eller i en annan  medlemsstat, får en utredningsorder utfärdas för att en  person som 
   1. är frihetsberövad i en annan medlemsstat tillfälligt ska  föras över till Sverige, eller
   2. är frihetsberövad i Sverige tillfälligt ska föras över  till en annan medlemsstat.

Innan en utredningsorder enligt första stycket 2 utfärdas,  ska den frihetsberövade personens inställning till  överförandet inhämtas.

Beslag

13 § 13 §   En utredningsorder får utfärdas för beslag av ett 
föremål som kan antas komma att påträffas i en annan  medlemsstat, trots att föremålet inte är tillgängligt vid  utfärdandet. 

Vad som sägs i denna paragraf och i 14 och 15 §§ om föremål  ska också gälla i fråga om skriftlig handling. 

14 §   När en utredningsorder för beslag har verkställts i den  andra medlemsstaten, ska följande bestämmelser i 27 kap.  rättegångsbalken tillämpas: 
   - 2 § fjärde stycket om åklagarens skyldighet att anmäla  verkställt beslag av ett skriftligt meddelande,
   - 6 § första stycket om rättens prövning, 
   - 7 § om tid för åtals väckande, 
   - 8 § första och fjärde styckena om hävande av beslag, 
   - 11 § om underrättelseskyldighet, och
   - 13 § om protokoll och om rätt för den som drabbats av ett  beslag att få ett bevis om beslaget.

Den som berörs av beslaget ska, i förekommande fall,  underrättas om möjligheten att begära rättens prövning av  beslaget.

Om föremålet inte har överlämnats till Sverige när brottmålet  avgörs, ska rätten med tillämpning av 27 kap. 8 § femte  stycket rättegångsbalken pröva om beslaget fortfarande ska  bestå.

15 §   Ett föremål som överlämnas till Sverige enligt en  utredningsorder för beslag ska tas i förvar av åklagaren och  anses vara taget i beslag enligt rättegångsbalken. 

Avspärrning och tillträdesförbud m.m.

16 §   När en utredningsorder som avser en åtgärd enligt 27  kap. 15 § rättegångsbalken har verkställts i den andra  medlemsstaten, ska 14 § tillämpas. 

/Rubriken träder i kraft I:2021-05-01/

Föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift

16 a §    /Träder i kraft I:2021-05-01/  När en utredningsorder för ett föreläggande att bevara  en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. 16 § rättegångsbalken  har verkställts i den andra medlemsstaten får den som har  förelagts åtgärden begära rättens prövning. För rättens  prövning gäller 27 kap. 6 § första stycket samma balk.

Den tid en uppgift enligt 27 kap. 16 § andra stycket  rättegångsbalken ska bevaras, räknas från den tidpunkt då  åtgärden verkställdes i den andra medlemsstaten. Om det finns  särskilda skäl får tiden för bevarande förlängas med högst 90  dagar. Lag (2021:241).

Hemlig avlyssning och hemlig övervakning av elektronisk  kommunikation

17 §   En utredningsorder får utfärdas för hemlig avlyssning av  elektronisk kommunikation eller hemlig övervakning av  elektronisk kommunikation i Sverige eller i en annan  medlemsstat. 

Om avlyssningen eller övervakningen ska ske i en annan  medlemsstat än den stat till vilken ordern översänds enligt  7 § första stycket, ska det av utredningsordern framgå att en  underrättelse enligt 4 kap. 12 § har lämnats.

18 §   När en utredningsorder enligt 17 § har utfärdats, ska 27  kap. 22-24 §§ rättegångsbalken tillämpas. I de fall  upptagningen eller uppteckningen av avlyssningen eller  övervakningen sker i Sverige, ska även 27 kap. 31-33 §§  rättegångsbalken tillämpas. 

Hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning

19 §   När en utredningsorder för hemlig kameraövervakning  eller hemlig rumsavlyssning har utfärdats, ska 27 kap.  22-24 §§ rättegångsbalken tillämpas.

Hemlig dataavläsning

19 a §   En utredningsorder får utfärdas för hemlig  dataavläsning i Sverige eller i en annan medlemsstat. 

En utredningsorder för hemlig dataavläsning i Sverige eller i  en annan medlemsstat än den stat till vilken ordern översänds  enligt 7 § första stycket får endast avse en åtgärd enligt 2 §  första stycket 1-3 lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning. 

Om dataavläsningen enligt andra stycket ska ske i en annan  medlemsstat än den stat till vilken ordern översänds enligt  7 § första stycket ska det av utredningsordern framgå att en  underrättelse enligt 4 kap. 12 § har lämnats. Lag (2020:67).

19 b §   När en utredningsorder för hemlig dataavläsning har  utfärdats, ska 20 § andra stycket, 27 § och 28 § första  stycket lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning tillämpas. I  de fall där upptagningen eller uppteckningen görs i Sverige  ska 28 § andra stycket lagen om hemlig dataavläsning  tillämpas. Lag (2020:67).

Återkallelse av en utredningsorder

20 §   Om den utredningsåtgärd som utredningsordern avser har  upphävts, ska utredningsordern återkallas. Detsamma gäller om  det i övrigt inte längre finns skäl för att vidta den åtgärd  som avses i utredningsordern. 

Om utredningsordern har utfärdats av en domstol, ansvarar  domstolen för återkallelsen. I övriga fall ansvarar åklagare  för återkallelsen. 


3 kap. Erkännande och verkställighet i Sverige av en  europeisk utredningsorder

Skyldighet att erkänna och verkställa en utredningsorder

1 §   En utredningsorder som sänds över från en annan  medlemsstat ska erkännas och verkställas i Sverige om  förutsättningarna enligt 2-4 §§ är uppfyllda och inte annat  följer av denna lag. 

Förutsättningar för erkännande och verkställighet av en  utredningsorder i vissa fall

Förhör genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring

2 §   En utredningsorder för förhör genom ljudöverföring får  erkännas och verkställas endast om förhöret ska ske med ett  vittne, en målsägande eller en sakkunnig. 

Om en utredningsorder avser förhör genom ljud- och  bildöverföring med en misstänkt eller tilltalad eller med  någon som avses i 36 kap. 1 § andra och tredje styckena  rättegångsbalken, får ordern erkännas och verkställas endast  om den som ska höras samtycker till förhöret. 

Tillfälligt överförande av en frihetsberövad person

3 §   En utredningsorder för tillfälligt överförande av en i  Sverige frihetsberövad person till en annan medlemsstat får  erkännas och verkställas endast om
   1. överförandet inte medför att tiden för frihetsberövandet  förlängs, och 
   2. den frihetsberövade personen samtycker till överförandet  eller, om samtycke inte lämnas, ett överförande ändå är  lämpligt med hänsyn till den frihetsberövades personliga  förhållanden och omständigheterna i övrigt. 

Hemliga tvångsmedel och vissa andra åtgärder

4 §   En utredningsorder för en åtgärd som avses i 1 kap. 4 §  6, 9, 10 eller 11 får erkännas och verkställas endast om den  gärning som avses i utredningsordern motsvarar ett brott  enligt svensk lag och om övriga förutsättningar som gäller  för en motsvarande åtgärd i en svensk förundersökning eller  rättegång i brottmål är uppfyllda.

Hinder mot erkännande och verkställighet

Obligatoriska vägransgrunder

5 §    /Upphör att gälla U:2021-05-01/  En utredningsorder får inte erkännas och verkställas i  Sverige om
   1. det skulle strida mot bestämmelser om immunitet och  privilegier eller om skydd för uppgifter som avses i 36 kap.  5 och 5 a §§ rättegångsbalken, 
   2. ordern avser beslag av en skriftlig handling eller ett  skriftligt meddelande och det enligt 27 kap. 2 §  rättegångsbalken finns hinder mot att ta handlingen eller  meddelandet i beslag, 
   3. det skulle medföra fara för Sveriges säkerhet, äventyra  enskilda personers säkerhet eller medföra risk för röjande av  uppgifter som rör underrättelseverksamhet, 
   4. den gärning som avses i utredningsordern har begåtts  utanför den utfärdande medlemsstatens territorium och helt  eller delvis i Sverige, och gärningen inte motsvarar ett  brott enligt svensk lag, eller 
   5. utredningsåtgärden inte motsvarar en åtgärd som anges i 1  kap. 4 §.

En utredningsorder får inte vägras enligt första stycket 5,  om en annan utredningsåtgärd kan vidtas som ger motsvarande  resultat som den åtgärd som utredningsordern avser. 

5 §    /Träder i kraft I:2021-05-01/  En utredningsorder får inte erkännas och verkställas i  Sverige om 
   1. det skulle strida mot bestämmelser om immunitet och  privilegier eller om skydd för uppgifter som avses i 36 kap. 5  och 5 a §§ rättegångsbalken,
   2. ordern avser beslag av en skriftlig handling eller ett  skriftligt meddelande eller ett föreläggande att bevara en  viss lagrad uppgift och det enligt 27 kap. 2 §  rättegångsbalken finns hinder mot att ta handlingen eller  meddelandet i beslag eller enligt 27 kap. 16 § fjärde stycket  samma balk meddela ett föreläggande,
   3. det skulle medföra fara för Sveriges säkerhet, äventyra  enskilda personers säkerhet eller medföra risk för röjande av  uppgifter som rör underrättelseverksamhet, 
   4. den gärning som avses i utredningsordern har begåtts  utanför den utfärdande medlemsstatens territorium och helt  eller delvis i Sverige, och gärningen inte motsvarar ett brott  enligt svensk lag, eller 
   5. utredningsåtgärden inte motsvarar en åtgärd som anges i 1  kap. 4 §.

En utredningsorder får inte vägras enligt första stycket 5, om  en annan utredningsåtgärd kan vidtas som ger motsvarande  resultat som den åtgärd som utredningsordern avser.
Lag (2021:241).

Fakultativa vägransgrunder

6 §   Erkännande och verkställighet av en utredningsorder får  vägras om det för samma gärning som avses i utredningsordern  har meddelats dom i Sverige eller i en annan stat och domen  har fått laga kraft samt, vid en fällande dom, påföljden har  avtjänats, är under verkställighet eller inte längre kan  verkställas enligt lagen i den stat som har meddelat domen. 

7 §   Erkännande och verkställighet av en utredningsorder för  en åtgärd som avses i 1 kap. 4 § 4, 5 eller 8 får vägras om 
   1. den gärning som avses i utredningsordern inte motsvarar  ett brott enligt svensk lag och det inte är fråga om en sådan  gärning som finns angiven i bilagan till denna lag och för  vilken det i den andra medlemsstatens lagstiftning är  föreskrivet en frihetsberövande påföljd i tre år eller mer,  eller
   2. det, för att vidta en motsvarande åtgärd i en svensk  förundersökning eller rättegång i brottmål, krävs att det rör  sig om ett brott på vilket det kan följa fängelse eller  fängelse på viss tid eller för vilket det inte är föreskrivet  lindrigare straff än fängelse på viss tid, och det kravet  inte är uppfyllt.

Handläggningen 

Handläggande och beslutande myndigheter

8 §   Ett ärende om erkännande och verkställighet av en  utredningsorder för en utredningsåtgärd som avses i 1 kap.  4 § 2 handläggs av domstol. Detsamma gäller för en  utredningsorder för en åtgärd som avses i 1 kap. 4 § 3, om  förhöret ska ske i domstol. 

Ett ärende om erkännande och verkställighet av en  utredningsorder för övriga utredningsåtgärder handläggs av  åklagare. I 9 § anges i vilka fall domstol ska pröva om  utredningsordern ska erkännas och verkställas.

9 §   Om utredningsordern avser en utredningsåtgärd som i en  svensk förundersökning eller rättegång i brottmål endast kan  vidtas efter rättens tillstånd, ska åklagaren överlämna till  domstol att pröva om utredningsordern ska erkännas och  verkställas. Detsamma gäller om utredningsordern avser en  åtgärd som åklagaren i en svensk förundersökning eller  rättegång i brottmål skulle ha inhämtat rättens tillstånd  till enligt 28 kap. 4 § första stycket eller 13 § första  stycket rättegångsbalken.

Första stycket gäller inte om åklagaren vägrar erkännande och  verkställighet av utredningsordern.

10 §   I avvaktan på domstolens beslut enligt 9 § första stycket  får åklagaren, enligt de förutsättningar som anges i 27 kap.  9 a och 21 a §§ rättegångsbalken eller 17 § lagen (2020:62) om  hemlig dataavläsning, besluta att erkänna och verkställa en  utredningsorder för kvarhållande av försändelse enligt 27 kap.  9 § rättegångsbalken eller för hemlig avlyssning av elektro- nisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk  kommunikation, hemlig kameraövervakning eller hemlig  dataavläsning. Lag (2020:67).

Behörig domstol 

11 §   Behörig domstol enligt 8 och 9 §§ är den tingsrätt inom  vars domkrets utredningsåtgärden eller någon av  utredningsåtgärderna ska verkställas. 

Om behörig domstol inte går att fastställa, är behörig  domstol den tingsrätt där den åklagare som handlägger ärendet  för talan i brottmål i allmänhet. 

Om det kommer fram att en tingsrätt inte är behörig att  handlägga ärendet, ska ärendet överlämnas till behörig  tingsrätt. Efter samråd får ett ärende även överlämnas i  annat fall om det är lämpligt. 

I 32 § finns bestämmelser om behörig domstol vid prövning av  ett verkställt beslag.

Förfaranderegler

13 § 12 §   Vid prövningen av om en utredningsorder ska erkännas 
och verkställas tillämpas samma förfarande som när en  motsvarande utredningsåtgärd som den som utredningsordern  avser beslutas i en svensk förundersökning eller rättegång i  brottmål, om inte annat anges i 13-20 §§. 

Hur förfarandet inleds

13 §   En utredningsorder ska sändas skriftligen till behörig  åklagare eller tingsrätt och vara upprättad i enlighet med  formuläret i bilaga A till Europarlamentets och rådets  direktiv 2014/41/EU, i den ursprungliga lydelsen.

Utredningsordern ska vara skriven på eller översatt till  svenska. Om den åklagare eller tingsrätt som handlägger  ärendet bedömer att det är lämpligt i det enskilda fallet,  får utredningsordern vara skriven på eller översatt till  engelska. 

Brister i utredningsordern

14 §   Om utredningsordern till form eller innehåll är så  bristfällig att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas  till grund för en prövning av frågan om erkännande och  verkställighet, ska den behöriga myndigheten i den andra  medlemsstaten ges möjlighet att inom en viss tid komma in med  komplettering. 

Om bristerna kvarstår efter den angivna tiden, får beslut  fattas om att inte erkänna och verkställa utredningsordern. 

Särskilda formkrav eller förfaranden

15 §   Om det i utredningsordern anges att något särskilt  formkrav eller särskilt förfarande ska iakttas vid  verkställigheten av utredningsordern, ska det tillgodoses om  det inte strider mot grundläggande principer i den svenska  rättsordningen.

Tidsfrister

16 §   Ett beslut i fråga om erkännande och verkställighet ska  meddelas skyndsamt och inom 30 dagar efter det att behörig  åklagare eller tingsrätt tog emot utredningsordern. Om det  finns särskilda skäl får beslut meddelas senast 60 dagar  efter mottagandet. 

17 §   Om en utredningsorder översänds enligt artikel 32 i  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU, i den  ursprungliga lydelsen, ska beslut om möjligt meddelas inom 24  timmar efter mottagandet.

Alternativa åtgärder

18 §   Vid prövningen av om en utredningsorder ska erkännas och  verkställas får den utredningsåtgärd som anges i  utredningsordern ersättas med en annan åtgärd som ger  motsvarande resultat.

Verkställbarhetsförklaringen

19 §   Om utredningsordern kan erkännas och verkställas i  Sverige, ska beslut meddelas om att verkställighet ska äga  rum (verkställbarhetsförklaring). 

Verkställbarhetsförklaringen ska innehålla uppgift om den  eller de utredningsåtgärder som ska verkställas. Av  förklaringen ska det i förekommande fall även framgå om ett  särskilt formkrav eller särskilt förfarande ska iakttas  enligt 15 §, andra uppgifter av betydelse för  verkställigheten av åtgärden och hur en  verkställbarhetsförklaring överklagas. 

20 §   Beslut i fråga om erkännande och verkställighet ska  innehålla skälen för beslutet. 

Verkställigheten av en utredningsorder

Tillämpliga bestämmelser

21 §   Vid verkställighet av en utredningsorder för en viss  utredningsåtgärd tillämpas samma bestämmelser som när en  motsvarande åtgärd verkställs i en svensk förundersökning  eller rättegång i brottmål, om inte annat anges i 22-41 §§.

Handläggningsspråk

22 §   Vid verkställigheten av en utredningsorder får åklagaren  eller tingsrätten, om det är lämpligt, bestämma att  handläggningen helt eller delvis ska äga rum på ett annat  språk än svenska. 

Tidsfrister

23 §   En utredningsåtgärd ska verkställas skyndsamt och inom  90 dagar efter det att verkställbarhetsförklaringen  meddelades enligt 19 §. Om det inte är praktiskt möjligt, får  verkställigheten ske vid en senare tidpunkt. 

Om en utredningsorder översänds enligt artikel 32 i  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU, i den  ursprungliga lydelsen, ska verkställighet om möjligt ske inom  24 timmar efter det att verkställbarhetsförklaringen  meddelades enligt 19 §.

Uppskov med verkställigheten

24 §   Åklagaren får besluta om uppskov på viss tid med  verkställigheten av utredningsordern, om verkställigheten  skulle kunna skada en pågående utredning eller lagföring  eller om utredningsordern avser bevismaterial som används i  ett annat förfarande i Sverige. Tingsrätten får besluta om  sådant uppskov om det rör sig om en utredningsorder som anges  i 8 § första stycket. 

Tiden för uppskov enligt första stycket får förlängas. När  skälen för uppskov har upphört ska verkställigheten av  utredningsordern återupptas.

Beslut i fråga om uppskov och förlängning av uppskov ska  innehålla skälen för beslutet. 

Offentlig försvarare, målsägandebiträde och stödperson

25 §   En misstänkt, tilltalad eller målsägande som ska höras  eller annars drabbas av en utredningsåtgärd som ska  verkställas har samma rätt till offentlig försvarare,  målsägandebiträde eller stödperson som vid en svensk  förundersökning eller rättegång i brottmål. 

Om det finns särskilda skäl, får en offentlig försvarare  utses för en misstänkt eller tilltalad även när det inte är  den misstänkte eller tilltalade som drabbas av åtgärden.

Rätt för en enskild att vägra medverka

26 §   Den som ska höras eller annars fullgöra något vid  verkställigheten av en utredningsorder har rätt att vägra, om  stöd finns för det i svensk lag eller i den andra  medlemsstatens lag.

Deltagande av utländska tjänstemän vid verkställigheten

27 §   Tjänstemän från den andra medlemsstaten får delta vid  verkställigheten av en utredningsorder i Sverige om ett  sådant deltagande inte strider mot grundläggande principer i  den svenska rättsordningen och inte medför fara för Sveriges  säkerhet. 

Utländska tjänstemän som deltar vid verkställigheten av en  utredningsorder får inte vidta åtgärder på svenskt  territorium som innebär myndighetsutövning.

Bevisupptagning vid svensk domstol

28 §   Vid verkställighet av en utredningsorder för  bevisupptagning vid svensk domstol genom förhör, skriftligt  bevis eller syn ska bestämmelserna i rättegångsbalken om  bevisupptagning utom huvudförhandling tillämpas. 

Den som ska höras eller annars fullgöra något ska kallas till  bevisupptagningen. 

29 §   Om den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten  har begärt det, får en svensk åklagare delta vid  bevisupptagningen vid domstolen för att bevaka den andra  statens intressen. 

Förhör genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring

30 §   Vid verkställighet av en utredningsorder för förhör  genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring ska  förhöret hållas direkt eller under ledning av företrädare för  den andra medlemsstatens behöriga myndighet. 

Tidpunkten för förhöret och övriga praktiska frågor med  anledning av förhöret beslutas av åklagaren eller tingsrätten  efter samråd med myndigheten i den andra staten. 

Om förhöret ska ske i domstol ska även 28 § tillämpas. 

31 §   När en åklagare handlägger en utredningsorder för förhör  genom ljudöverföring får åklagaren, om det är lämpligt,  besluta att den andra medlemsstatens myndigheter får hålla  förhöret utan bistånd från svensk myndighet. Åklagaren ska i  sådant fall underrätta den som ska höras om tid och plats för  förhöret.

Beslag

32 §   När en utredningsorder för beslag har verkställts, får  den som har drabbats av beslaget begära prövning av  verkställbarhetsförklaringen i domstol. 

En utredningsorder för beslag som har verkställts med stöd av  27 kap. 2 § andra stycket 2-8 rättegångsbalken ska av  åklagaren anmälas till domstolen för prövning av  verkställbarhetsförklaringen. 

Bestämmelserna i 27 kap. 7 § rättegångsbalken om tid för  väckande av åtal ska inte tillämpas. 

Behörig domstol enligt första och andra styckena är den  tingsrätt inom vars domkrets beslaget har verkställts.

Om domstolen vid sin prövning enligt första eller andra  stycket finner att verkställbarhetsförklaringen ska upphävas,  ska de verkställighetsåtgärder som vidtagits återgå, så långt  det är möjligt. 

Avspärrning och tillträdesförbud m.m.

33 §   När en utredningsorder för en åtgärd som avses i 27 kap.  15 § rättegångsbalken har verkställts, tillämpas 32 § första  och tredje-femte styckena.

/Rubriken träder i kraft I:2021-05-01/

Föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift

33 a §    /Träder i kraft I:2021-05-01/  När en utredningsorder för ett föreläggande att bevara  en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. 16 § rättegångsbalken  har verkställts, tillämpas 32 § första, fjärde och femte  styckena. Lag (2021:241).

Hemlig avlyssning och hemlig övervakning av elektronisk  kommunikation

34 §   Åklagaren ska, efter samråd med behörig myndighet i den  andra medlemsstaten, besluta om huruvida en utredningsorder  för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller, i  tillämpliga fall, hemlig övervakning av elektronisk  kommunikation ska verkställas 
   1. genom omedelbar överföring till den andra medlemsstaten av  meddelanden eller uppgifter om meddelanden, eller 
   2. genom upptagning eller uppteckning i Sverige av  meddelanden eller uppgifter om meddelanden. 

35 §   Vid verkställighet enligt 34 § 1 får upptagning eller  uppteckning inte göras i Sverige och 27 kap. 31-33 §§  rättegångsbalken ska inte tillämpas. 

Om åklagaren med stöd av 10 § har meddelat en  verkställbarhetsförklaring, får verkställighet enligt 34 § 1  ske först efter det att domstolen har fastställt  förklaringen.

36 §   Vid verkställighet enligt 34 § 2 och i andra fall av  verkställighet av en utredningsorder för hemlig övervakning  av elektronisk kommunikation behöver upptagningar eller  uppteckningar inte granskas enligt 27 kap. 24 §  rättegångsbalken. Upptagningar och uppteckningar som finns  kvar i Sverige efter det att ärendet har avslutats hos  åklagaren och bevismaterialet har överlämnats med stöd av 38  eller 40 §, får bevaras endast om detta är tillåtet enligt 27  kap. 24 § rättegångsbalken.

I fråga om underrättelse till enskild enligt 27 kap. 31-33 §§  rättegångsbalken ska 27 kap. 31 § fjärde stycket och 33 §  andra och tredje styckena samma balk inte tillämpas.  Underrättelse ska lämnas så snart det kan ske sedan  avlyssningen eller övervakningen har avslutats. Underrättelse  ska, utöver vad som följer av 27 kap. 33 § första stycket  rättegångsbalken, skjutas upp om sekretess gäller enligt 18  kap. 17 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Om  det på grund av sekretess inte har kunnat lämnas någon  underrättelse inom ett år från det att verkställigheten  avslutades, behöver underrättelse inte lämnas. Underrättelse  ska inte lämnas om utredningen gäller gärning som motsvarar  brott som anges i 27 kap. 33 § tredje stycket  rättegångsbalken. 

Hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning

37 §   Vid verkställighet av en utredningsorder för hemlig  kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning ska 36 §  tillämpas.

Hemlig dataavläsning

37 a §   Vid verkställighet av en utredningsorder för hemlig  dataavläsning som gäller en åtgärd enligt 2 § första stycket 1  och 2 lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning tillämpas 34 §. 

Vid verkställighet enligt 34 § 1 får inte någon upptagning  eller uppteckning göras i Sverige, och 28 § andra stycket  lagen om hemlig dataavläsning ska inte tillämpas. Vid sådan  verkställighet tillämpas 35 § andra stycket. Lag (2020:67).

37 b §   Vid verkställighet av en utredningsorder för hemlig  dataavläsning som sker med stöd av 34 § 2 eller i andra fall  av verkställighet av en utredningsorder för hemlig  dataavläsning behöver upptagningar eller uppteckningar inte  granskas enligt 28 § första stycket lagen (2020:62) om hemlig  dataavläsning. Upptagningar och uppteckningar, som finns kvar  i Sverige efter det att ärendet har avslutats hos åklagaren  och bevismaterialet har överlämnats med stöd av 38 eller 40 §,  får bevaras endast om detta är tillåtet enligt 28 § första  stycket lagen om hemlig dataavläsning.

I fråga om underrättelse till en enskild enligt 28 § andra  stycket lagen om hemlig dataavläsning ska bestämmelserna i  36 § andra stycket tillämpas. Lag (2020:67).

Överlämnande av bevismaterialet

38 §   Bevismaterial som har inhämtats vid verkställighet av en  utredningsorder ska överlämnas till den andra medlemsstatens  myndighet utan onödigt dröjsmål, om inte annat anges i 40  eller 41 §. Den tingsrätt eller åklagare som handlägger  utredningsordern ansvarar för att bevismaterialet  överlämnas.

39 §   Ett överlämnande får, om det är motiverat med hänsyn  till enskilds rätt eller är nödvändigt från allmän synpunkt,  förenas med villkor om att bevismaterialet ska återlämnas  till Sverige när det inte längre behövs för det förfarande  som utredningsordern avser eller vid en annan tidpunkt som  åklagaren eller domstolen efter samråd med myndigheten i den  andra medlemsstaten bestämmer. 

40 §   Ett överlämnande av inhämtat bevismaterial ska skjutas  upp i avvaktan på domstolens prövning, om
   1. en sådan prövning har begärts enligt 32 § första  stycket,
   2. åklagaren ska anmäla ett verkställt beslag till  domstolen enligt 32 § andra stycket, eller
   3. åklagaren har meddelat en verkställbarhetsförklaring med  stöd av 10 § och domstolen inte har fastställt förklaringen. 

Trots första stycket ska bevismaterialet överlämnas  omedelbart om det finns särskilda skäl. Detta gäller inte om  överlämnandet skulle medföra allvarlig skada för den som  drabbas av åtgärden. 

41 §   Om den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten,  med anledning av en utredningsorder för beslag, har begärt  att det bevismaterial som har inhämtats ska vara kvar i  Sverige, ska åklagaren eller, om verkställbarhetsförklaringen  fastställs av domstolen enligt 32 §, domstolen bestämma hur  länge verkställigheten av utredningsordern ska bestå. Tiden  för verkställigheten av utredningsordern får förlängas. 

Upphävande av en verkställbarhetsförklaring

42 §   En verkställbarhetsförklaring ska utan dröjsmål  upphävas, om
   1. det framkommer omständigheter som medför att  utredningsordern inte skulle ha erkänts om omständigheterna  hade förelegat eller varit kända när  verkställbarhetsförklaringen meddelades, 
   2. det inte finns tillräckliga skäl för att verkställigheten  av en utredningsorder ska bestå enligt 41 §, 
   3. den utredningsåtgärd som utredningsordern avser inte kan  verkställas i Sverige, eller
   4. utredningsordern återkallas. 

En verkställbarhetsförklaring som avser en utredningsorder  som hand-läggs av domstol enligt 8 § första stycket upphävs  av domstolen. Detsamma gäller vid upphävande enligt första  stycket 2 om domstolen har bestämt tiden för verkställigheten  enligt 41 §. I övriga fall upphävs  verkställbarhetsförklaringen av åklagare. Åklagaren får  begära att domstolen prövar frågan om upphävande i de fall  domstolen har meddelat eller fastställt  verkställbarhetsförklaringen och upphävandet ska ske med stöd  av första stycket 1. Beslut om att upphäva en  verkställbarhetsförklaring ska innehålla skälen för  beslutet.

När bevismaterial, som har överlämnats till en behörig  myndighet i den andra medlemsstaten med anledning av en  utredningsorder för beslag, återlämnas till Sverige med stöd  av 39 §, ska åklagaren upphäva verkställbarhetsförklaringen. 

Om en verkställbarhetsförklaring upphävs, ska de  verkställighetsåtgärder som vidtagits återgå, så långt det är  möjligt. 


4 kap. Övriga bestämmelser

Överklagande

1 §    /Upphör att gälla U:2021-05-01/  Domstolens beslut enligt 2 kap. 5, 14 och 16 §§ får  överklagas. Vid överklagande gäller vad som är föreskrivet i  rättegångsbalken eller annan författning för beslut angående  den åtgärd som avses i utredningsordern.

Ett beslut i fråga om att utfärda en utredningsorder får inte  överklagas. 

1 §    /Träder i kraft I:2021-05-01/  Domstolens beslut enligt 2 kap. 5, 14, 16 och 16 a §§ får  överklagas. Vid överklagande gäller vad som är föreskrivet i  rättegångsbalken eller annan författning för beslut om den  åtgärd som avses i utredningsordern.

Ett beslut i fråga om att utfärda en utredningsorder får inte  överklagas. Lag (2021:241).

2 §    /Upphör att gälla U:2021-05-01/  Domstolens beslut enligt 3 kap. 9, 32 och 33 §§ får  överklagas. Vid överklagande gäller vad som är föreskrivet i  rättegångsbalken eller annan författning för beslut angående  en åtgärd som motsvarar den åtgärd som avses i  utredningsordern. Domstolens beslut enligt 3 kap. 25 § får  överklagas på det sätt som gäller enligt rättegångsbalken. 

Övriga beslut i fråga om erkännande och verkställighet av en  utredningsorder får inte överklagas. 

2 §    /Träder i kraft I:2021-05-01/  Domstolens beslut enligt 3 kap. 9, 32, 33 och 33 a §§ får  överklagas. Vid överklagande gäller vad som är föreskrivet i  rättegångsbalken eller annan författning för beslut om en  åtgärd som motsvarar den åtgärd som avses i utredningsordern.  Domstolens beslut enligt 3 kap. 25 § får överklagas på det  sätt som gäller enligt rättegångsbalken.

Övriga beslut i fråga om erkännande och verkställighet av en  utredningsorder får inte överklagas. Lag (2021:241).

Villkor om användningsbegränsningar

3 §   Om en behörig myndighet i en annan medlemsstat enligt  denna lag har överlämnat bevismaterial eller andra uppgifter  på villkor som begränsar möjligheterna att använda  bevismaterialet eller uppgifterna, ska svenska myndigheter  följa villkoren oavsett vad som annars är föreskrivet i lag  eller annan författning. 

4 §   Överlämnande av bevismaterial eller andra uppgifter till  en myndighet i en annan medlemsstat enligt denna lag, får  förenas med villkor som begränsar möjligheterna att använda  bevismaterialet eller uppgifterna, om det är motiverat med  hänsyn till enskilds rätt eller är nödvändigt från allmän  synpunkt.

I 3 kap. 39 § finns särskilda bestämmelser om uppställande av  villkor.

5 §   På begäran av en behörig myndighet i den andra  medlemsstaten får undantag medges från villkor i 4 §.  Undantag medges av den domstol som har ställt upp eller  fastställt villkoren. I övriga fall medger åklagare undantag  från villkoren. 

Gemensamma bestämmelser om tillfälligt överförande av en  frihetsberövad person

Immunitet

6 §   En frihetsberövad person som med stöd av denna lag  tillfälligt förs över till Sverige får inte lagföras eller  berövas sin frihet eller på annat sätt underkastas  inskränkning i denna på grund av handling, underlåtenhet  eller dom som härrör från tiden före inresan till Sverige och  som inte har angetts i utredningsordern.

Om någon som har överförts till Sverige enligt första stycket  släpps fri efter en begäran från behörig myndighet i den  andra medlemsstaten, upphör immuniteten enligt första  stycket, om personen stannar kvar i Sverige mer än 15 dagar.  Detsamma gäller om han eller hon återvänder hit efter att ha  lämnat landet. 

Transitering

7 §   Om det begärs ska Polismyndigheten bevilja tillstånd till  transitering genom Sverige av en frihetsberövad person som  ska föras över från en medlemsstat till en annan medlemsstat  med stöd av en europeisk utredningsorder. Polismyndigheten  ska ange under vilka villkor transitering får ske. 

Förvar

8 §   En frihetsberövad person som med stöd av denna lag  tillfälligt förs över till Sverige ska hållas i förvar av  Polismyndigheten.

Vid en transitering genom Sverige enligt 7 § får  Polismyndigheten hålla den som överförs i förvar, dock längst  under 48 timmar, om det är nödvändigt för att transiteringen  ska kunna genomföras. 

Transporter

9 §   Vid ett överförande av en frihetsberövad person enligt  denna lag ska Polismyndigheten se till att personen förs över  till den andra medlemsstaten och ansvara för de transporter  som behöver ske i Sverige.

Skadestånd

10 §   Om en utländsk tjänsteman vid verkställigheten av en  utredningsorder utför uppgifter i Sverige, ska svenska  staten, i stället för den andra medlemsstatens myndighet  eller tjänstemannen, ersätta skada som uppkommer i samband  med verkställigheten i Sverige och som den andra  medlemsstatens myndighet eller tjänstemannen skulle ha varit  skyldig att ersätta enligt svensk lag. Svenska staten ska  dock inte ersätta skada som drabbar den andra medlemsstatens  myndighet eller tjänstemannen. 

11 §   Bestämmelser om svenska statens skyldighet att ersätta  skador som svenska tjänstemän vållar ska inte vara  tillämpliga när skadorna vållas i en annan medlemsstat i  samband med verkställighet av en utredningsorder i den  staten. 

Underrättelse om hemlig avlyssning eller hemlig övervakning  av elektronisk kommunikation

Underrättelse till en annan medlemsstat

12 §   Om beslut har meddelats i Sverige om hemlig avlyssning  av elektronisk kommunikation eller hemlig övervakning av  elektronisk kommunikation i en annan medlemsstat från vilken  det inte behövs något bistånd för att genomföra åtgärden, ska  åklagaren underrätta den medlemsstaten om beslutet. 

Underrättelsen ska lämnas innan avlyssningen eller  övervakningen påbörjas, om det vid denna tidpunkt är känt att  telefonnumret, adressen eller den elektroniska  kommunikationsutrustningen kommer att användas eller finnas i  den andra medlemsstaten. I annat fall ska underrättelse  lämnas så fort åklagaren får kännedom om detta, även om det  sker efter det att avlyssningen eller övervakningen är  avslutad.

Om den andra medlemsstaten, inom 96 timmar efter det att dess  behöriga myndighet tog emot en underrättelse enligt första  stycket, har anmält att avlyssningen eller övervakningen inte  får utföras eller att den ska avslutas, ska åklagaren utan  dröjsmål upphäva det beslut som avses i första stycket.  Villkor som den andra medlemsstaten i en sådan anmälan  ställer upp för användningen av uppgifter som har inhämtats,  ska svenska myndigheter följa, oavsett vad som annars är  föreskrivet i lag eller annan författning. 

Underrättelse till Sverige

13 §   En underrättelse från en behörig myndighet i en annan  medlemsstat om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation  eller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i  Sverige, utan bistånd av en svensk myndighet, ska lämnas till  behörig åklagare.

Underrättelsen ska vara upprättad i enlighet med formuläret i  bilaga C till Europaparlamentets och rådets direktiv  2014/41/EU, i den ursprungliga lydelsen.

Med anledning av underrättelsen ska ställning tas till om  tillstånd till avlyssningen eller övervakningen ska meddelas.  Ärendet om tillstånd handläggs av åklagare enligt 14 och  15 §§. 

14 §   För ett tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk  kommunikation eller hemlig övervakning av elektronisk  kommunikation med anledning av en underrättelse enligt 13 §  krävs att den gärning som avses i underrättelsen motsvarar  ett brott enligt svensk lag och att övriga förutsättningar  som gäller för en motsvarande åtgärd i en svensk  förundersökning eller rättegång i brottmål är uppfyllda.

Åklagaren ska pröva om förutsättningarna enligt första  stycket är uppfyllda och, om så är fallet, överlämna ärendet  till domstolen för prövning av frågan om tillstånd till  avlyssningen eller övervakningen. Åklagaren eller domstolen  ska i förekommande fall även pröva om villkor ska ställas upp  enligt 15 § andra stycket. Domstolens beslut får inte  överklagas. 

I fråga om behörig domstol och handläggningen av ett ärende  enligt andra stycket tillämpas 3 kap. 11 och 12 §§. Beslut om  att inte tillåta avlyssningen eller övervakningen och om att  ställa upp villkor ska innehålla skälen för beslutet.

15 §   En prövning enligt 14 § andra stycket ska ske utan  dröjsmål, så att åklagaren, om tillstånd inte meddelas, inom  96 timmar efter det att underrättelsen togs emot, kan anmäla  till den andra medlemsstatens behöriga myndighet att  avlyssningen eller övervakningen inte är tillåten. 

Om avlyssningen eller övervakningen vid tidpunkten för  anmälan redan har påbörjats eller avslutats, ska åklagaren i  anmälan även ange att uppgifter som redan har tagits eller  tecknats upp inte får användas eller får användas endast på  de villkor som domstolen eller åklagaren ställer upp. 

Underrättelse om hemlig dataavläsning

16 §   Det som anges om hemlig avlyssning och hemlig övervakning  av elektronisk kommunikation i 12-15 §§ tillämpas även för  hemlig dataavläsning enligt 2 § första stycket 1-3 lagen  (2020:62) om hemlig dataavläsning. Lag (2020:67).


Övergångsbestämmelser

2017:1000
   1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2017. 
   2. Lagen tillämpas inte i fråga om ett ärende enligt lagen  (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, lagen  (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i  brottsutredningar eller lagen (2005:500) om erkännande och  verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall som har inletts  före ikraftträdandet eller vid en tidpunkt då den andra  medlemsstaten inte har genomfört Europaparlamentets och rådets  direktiv 2014/41/EU av den 3 april 2014 om en europeisk  utredningsorder på det straffrättsliga området, i den  ursprungliga lydelsen. Lag (2020:973).

Bilaga som avses i 3 kap. 7 § 1

   1. Deltagande i en kriminell organisation
   2. Terrorism
   3. Människohandel
   4. Sexuellt utnyttjande av barn samt barnpornografi
   5. Olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen
   6. Olaglig handel med vapen, ammunition och sprängämnen
   7. Korruption
   8. Bedrägeri, inbegripet bedrägeri som riktar sig mot  Europeiska unionens finansiella intressen enligt konventionen  av den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas  finansiella intressen
   9. Tvätt av vinning av brott
   10. Penningförfalskning, inklusive förfalskning av euron
   11. It-brottslighet
   12. Miljöbrott, inbegripet olaglig handel med hotade  djurarter och hotade växtarter och växtsorter
   13. Hjälp till olovlig inresa och olovlig vistelse
   14. Mord och grov misshandel
   15. Olaglig handel med mänskliga organ och vävnader
   16. Människorov, olaga frihetsberövande och tagande av  gisslan
   17. Rasism och främlingsfientlighet
   18. Organiserad stöld eller väpnat rån
   19. Olaglig handel med kulturföremål, inbegripet antikviteter  och konstverk
   20. Svindleri
   21. Beskyddarverksamhet och utpressning
   22. Förfalskning och piratkopiering
   23. Förfalskning av administrativa dokument och handel med  sådana förfalskningar
   24. Förfalskning av betalningsmedel
   25. Olaglig handel med hormonpreparat och andra  tillväxtsubstanser
   26. Olaglig handel med nukleära eller radioaktiva ämnen
   27. Handel med stulna fordon
   28. Våldtäkt
   29. Mordbrand
   30. Brott som omfattas av den internationella  brottmålsdomstolens behörighet
   31. Kapning av flygplan eller fartyg
   32. Sabotage

Viktiga lagar inom processrätt

Viktiga lagar inom processrätt