SFS 2017:244 Lag om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

170244.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om kontroller och inspektioner på plats av
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning;

utfärdad den 30 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

I denna lag finns bestämmelser som kompletterar

– rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om
de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att
skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och
andra oegentligheter, och
– Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av
den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för
bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr
1074/1999.

Lagen innehåller bestämmelser om befogenheter för behöriga myndigheter

enligt förordning (EU, Euratom) nr 883/2013.

Regeringen utser de myndigheter som är behöriga myndigheter vid tillämp-

ningen av denna lag.

2 §

När Europeiska byrån för bedrägeribekämpning genomför kontroller

och inspektioner på plats enligt artikel 3 eller 4.3 i förordning (EU, Euratom)
nr 883/2013 (platskontroll) har den behöriga myndigheten rätt att få tillträde
till lokaler, markområden, transportmedel och andra platser som används
yrkesmässigt i den verksamhet som kontrollen avser. Den behöriga myndig-
heten har rätt att få tillgång till alla uppgifter och all dokumentation om be-
rörda transaktioner som behövs för att platskontrollen ska kunna genomföras,
med undantag för sådana handlingar som avses i 27 kap. 2 § rättegångsbal-
ken.

Den behöriga myndigheten har vid platskontrollen även rätt att göra de

undersökningar och ta de prover som bedöms nödvändiga.

Den som platskontrollen utförs hos har rätt att tillkalla ett ombud eller bi-

träde. Den behöriga myndigheten behöver inte avvakta att ombudet eller bi-
trädet inställer sig om det kan befaras att platskontrollen förlorar i betydelse
om den inte påbörjas omedelbart.

1 Prop. 2016/17:56, bet. 2016/17:JuU22, rskr. 2016/17:188.

SFS 2017:244

Utkom från trycket
den 11 april 2017

background image

2

SFS 2017:244

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

3 §

Den behöriga myndigheten får begära handräckning av Kronofogde-

myndigheten för att en platskontroll ska kunna genomföras.

Vid handräckningen gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verk-

ställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning.
Om den behöriga myndigheten begär det, ska Kronofogdemyndigheten inte i
förväg underrätta den som kontrollen avser.

4 §

Om den som platskontrollen avser anser att en viss handling omfattas av

27 kap. 2 § rättegångsbalken och att handlingen ska undantas från kontrollen,
ska denne ge in en begäran om detta till den förvaltningsrätt inom vars dom-
krets den behöriga myndigheten är belägen. Handlingen ska ges in tillsam-
mans med begäran.

Om den behöriga myndigheten redan har den handling som begäran avser,

ska myndigheten omedelbart försegla handlingen och överlämna den till
domstolen.

Domstolen ska utan dröjsmål pröva om handlingen ska omfattas av

kontrollen. Ett beslut att undanta en handling gäller omedelbart, om inte något
annat anges i beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.