SFS 1993:1010 Lag om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister / SFS 1993:1010 Lag om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister
SFS 1993_1010 Lag om ändring i lagen (1980_612) om medling i vissa upphovsrättstvister

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2373

Lag
om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa
upphovsrättstvister;

SFS 1993:1010

Utkom från trycket
den 7 september 1993

utfärdad den 26 augusti 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1980:612) om medling

i vissa upphovsrättstvister skall ha följande lydelse.

1 § Denna lag tillämpas när det uppstår en tvist om ingående av ett avtal

vilket utgör en förutsättning för en avtalslicens enligt 13 § lagen
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Lagen

tillämpas även vid motsvarande tvister vilka kan föreligga dels till följd av
hänvisningarna till 13§ i 45, 46 och 49 §§ lagen om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk och i 7 a § lagen (1960:730) om rätt till
fotografisk bild, dels när avtal om den aktuella exemplarframställningen
skall ingås med svenska radio- eller televisionsföretag till följd av företa-
gens rätt enligt 48 § lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

verk.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Göran Karlstedt
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1992/93:214, bet. 1992/93:LU44, rskr. 1992/93:413.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.