SFS 1995:448 Lag om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister / SFS 1995:448 Lag om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister
SFS 1995_448 Lag om ändring i lagen (1980_612) om medling i vissa upphovsrättstvister

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:448
Utkom från trycket
den 23 maj 1995

Lag
om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa
upphovsrättstvister;

utfärdad den 11 maj 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1980:612) om

medling i vissa upphovsrättstvister

dels att 1 § skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas två nya paragrafer, 5 a och 10 §§, av följande

lydelse.

1 §2 Denna lag tillämpas när det uppkommer en tvist om ingåendet av

ett avtal som utgör en förutsättning för en avtalslicens enligt 13 § eller,
såvitt gäller vidaresändning genom kabel, 26 f § lagen (1960:729) om

upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Lagen tillämpas även vid
motsvarande tvister som kan uppkomma dels till följd av hänvisningarna
till 13 § i 45, 46, 49 och 49 a §§ och till 26 f § i 45, 46 och 49 a §§ lagen om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, dels när avtal om
exemplarframställning skall ingås med svenska radio- eller televisionsföre-
tag eller avtal om vidaresändning genom kabel skall ingås med radio- eller

televisionsföretag som verkställer utsändningar inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet.

5 a § Vid tvist om vidaresändning genom kabel skall ett av förliknings-
mannen framlagt förslag till lösning anses antaget, om ingen av parterna
gör någon invändning mot det inom tre månader från den dag då parten
fick del av förslaget.

1

Prop. 1994/95:58, bet. 1994/95:LU4, rskr. 1994/95:266. Jfr rådets direktiv

93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser om
upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresänd-
ning via kabel (EGT nr L 248, 6.10.1993, s. 15, Celex 393 L0083).
2

Senaste lydelse 1994:191.

732

background image

10 § Förlikningsmannen har rätt till skälig ersättning för arbete och

kostnader. Om inte annat har avtalats, skall ersättningen betalas av den
part som har begärt medlingen eller, om flera parter har begärt den, av
dessa parter med lika delar.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Karlstedt
(Justitiedepartementet)

733

SFS 1995:448

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.