SFS 2018:160 Lag om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål

SFS2018-160.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål

Utfärdad den 5 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § På försök får vid de tingsrätter som regeringen bestämmer avvikelser
enligt denna lag göras från vad som annars gäller för delgivning av
handlingar i brottmål.

2 § Den tilltalade får delges stämning och andra handlingar i ett brottmål
genom att handlingarna hålls tillgängliga vid tingsrätten från och med en i
förväg bestämd tidpunkt (tillgänglighetsdelgivning).

3 § Tillgänglighetsdelgivning får användas om den tilltalade har fått
information om

1. att sådan delgivning kan komma att användas i målet, och
2. från och med vilken tidpunkt och vid vilken tingsrätt handlingarna

kommer att hållas tillgängliga.

Informationen ska vid ett personligt sammanträffande ha delgetts den

tilltalade av en åklagare eller av en polisman eller någon annan anställd vid
Polismyndigheten som myndigheten har utsett.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om information
om tillgänglighetsdelgivning.

4 § Tillgänglighetsdelgivning har skett när handlingarna har gjorts till-
gängliga vid den tidpunkt och den tingsrätt som den tilltalade har fått
information om enligt 3 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018.
2. Lagen upphör att gälla vid utgången av 2019.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:67, bet. 2017/18:JuU23, rskr. 2017/18:206.

SFS

2018:160

Publicerad
den

11 april 2018

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.