SFS 2023:730 Lag om grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen

SFS2023-730.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva

intressen

Utfärdad den 30 november 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas i fråga om grupptalan till skydd för konsumenters
kollektiva intressen i domstolar eller vid förvaltningsmyndigheter avseende
överträdelser av

– bestämmelser i förordningar som omfattas av Europaparlamentets och

rådets direktiv (EU) 2020/1828 av den 25 november 2020 om grupptalan för
att skydda konsumenters kollektiva intressen och om upphävande av
direktiv 2009/22/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2022/2065 av den 19 oktober 2022, och bestämmelser som
kompletterar dessa, och

– bestämmelser som genomför direktiv som omfattas av Europaparla-

mentets och rådets direktiv (EU) 2020/1828, i lydelsen enligt Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2022/2065 av den 19 oktober 2022.

Lagen tillämpas också i fråga om godkännande av enheter för att väcka

sådan grupptalan.

Uttryck i lagen

2 § I denna lag avses med

gränsöverskridande grupptalan: en grupptalan som väcks av en god-

känd enhet i en annan EU-medlemsstat än den där den godkända enheten
har godkänts,

inhemsk grupptalan: en grupptalan som väcks i Sverige av en enhet som

har godkänts här,

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål

som faller utanför näringsverksamhet,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål

som har samband med den egna näringsverksamheten,

åtgärd för gottgörelse: en åtgärd som innebär att en näringsidkare till-

handahåller berörda konsumenter skadestånd, hävning av avtal, avhjäl-
pande, prisavdrag, omleverans eller en liknande åtgärd som syftar till att
kompensera för en överträdelse.

1 Prop. 2022/23:136, bet. 2023/24:CU4, rskr. 2023/24:35.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/1828 av den 25 november 2020 om
grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen och om upphävande av direktiv
2009/22/EG.

SFS

2023:730

Publicerad
den

2 december 2023

background image

SFS

2023:730

2

Godkännande av enheter som får väcka grupptalan
Beslutande myndighet

3 § Den myndighet som regeringen bestämmer prövar frågor om god-
kännande av enheter enligt denna lag. Detta gäller dock inte beslut att utse
en förvaltningsmyndighet enligt 9 §.

Förutsättningar för godkännande

4 § En svensk juridisk person ska efter ansökan godkännas som enhet för
väckande av grupptalan enligt denna lag under förutsättning att den

1. bedriver verksamhet riktad till allmänheten i syfte att skydda kon-

sumenters intressen och har bedrivit sådan verksamhet under minst tolv
månader före ansökan,

2. inte är vinstdrivande,
3. inte är föremål för något insolvensförfarande eller har förklarats

insolvent,

4. är oberoende och inte påverkas av andra än konsumenter och har regler

för sin verksamhet som förebygger såväl inflytande från andra som intresse-
konflikter, och

5. offentliggör klar och begriplig information genom att publicera

informationen på sin webbplats eller på något motsvarande sätt om

– hur den uppfyller kriterierna för godkännande i 1–4,
– hur den finansieras,
– sin organisations-, lednings- och medlemsskapsstruktur, och
– sin verksamhet och dess syfte.
Godkännandet får avse gränsöverskridande eller inhemsk grupptalan eller

båda. Om syftet med den juridiska personens verksamhet är begränsat ska
godkännandet begränsas på motsvarande sätt.

Ansökans innehåll

5 § En ansökan om godkännande ska ges in till den beslutande myndig-
heten och innehålla sådan information som visar att sökanden uppfyller
förutsättningarna i 4 §. Av ansökan ska det framgå om enheten ansöker om
att godkännas som enhet för gränsöverskridande eller inhemsk grupptalan
eller båda.

Skyldighet att informera om ändrade förhållanden

6 § Om de förhållanden som har legat till grund för ett beslut att godkänna
en enhet ändras, ska den godkända enheten omedelbart underrätta den
beslutande myndigheten.

Prövning av ett lämnat godkännande

7 § Den beslutande myndigheten ska vart femte år pröva om ett godkän-
nande ska fortsätta att gälla.

En prövning av ett godkännande ska också göras om det framkommer

uppgifter som ger skäl att anta att en godkänd enhet inte längre uppfyller
förutsättningarna för godkännande.

På begäran av den beslutande myndigheten ska en godkänd enhet ge in de

uppgifter som behövs för prövningen av om ett godkännande ska fortsätta
att gälla. Om den godkända enheten inte lämnar de uppgifter som begärts,
får den beslutande myndigheten förelägga enheten att fullgöra sin skyldig-
het. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

background image

SFS

2023:730

3

Återkallelse av ett godkännande

8 § Den beslutande myndigheten ska återkalla ett godkännande av en
enhet om förutsättningarna för ett godkännande inte längre är uppfyllda, om
inte en återkallelse är uppenbart olämplig.

Beslut att utse en förvaltningsmyndighet

9 § Regeringen får utse en förvaltningsmyndighet till en godkänd enhet
för väckande av grupptalan om en åtgärd för gottgörelse. Bestämmelserna i
4–8 §§ tillämpas inte i fråga om en sådan enhet.

Förteckning över godkända enheter

10 § Den beslutande myndigheten ska föra en förteckning över de enheter
som har godkänts som enheter för väckande av grupptalan enligt denna lag.
Förteckningen ska publiceras på myndighetens webbplats.

Nationell kontaktpunkt

11 § Den beslutande myndigheten ska vara nationell kontaktpunkt enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/1828.

Anmälan till Europeiska kommissionen

12 § Den beslutande myndigheten ska anmäla vilka enheter som är god-
kända som enheter för väckande av gränsöverskridande grupptalan till
Europeiska kommissionen.

13 § Om ett godkännande att väcka gränsöverskridande grupptalan åter-
kallas ska den beslutande myndigheten genast anmäla det till Europeiska
kommissionen. Kommissionen ska därefter underrättas så snart ett beslut om
återkallelse har fått laga kraft.

Även när regeringen beslutar att en förvaltningsmyndighet inte längre ska

vara godkänd enhet för väckande av gränsöverskridande grupptalan ska det
anmälas till kommissionen.

Överklagande av den beslutande myndighetens beslut

14 § Beslut enligt 4 § om godkännande av en enhet, föreläggande enligt
7 § som har förenats med vite, beslut enligt 8 § om återkallelse av ett
godkännande och föreläggande enligt 17 § som har förenats med vite får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Talerätt för godkända enheter

15 § En enhet som finns upptagen i Europeiska kommissionens förteck-
ning över godkända enheter för gränsöverskridande grupptalan har rätt att
väcka en grupptalan enligt 18, 19 eller 22 § i Sverige. Talerätten omfattar
inte en talan som ligger utanför syftet med den godkända enhetens verk-
samhet.

Vad som sägs i första stycket gäller också en godkänd enhet för inhemsk

grupptalan som finns upptagen i den beslutande myndighetens förteckning
enligt 10 §.

16 § Om det finns anledning att misstänka att en enhet som har väckt
grupptalan enligt denna lag inte uppfyller kriterierna för godkännande, ska
domstolen eller förvaltningsmyndigheten hos vilken en grupptalan har

background image

SFS

2023:730

4

väckts kontakta den nationella kontaktpunkten i den medlemsstat som har
godkänt enheten för en bedömning av frågan.

Godkända enheters informationsskyldighet om en grupptalan

17 § En godkänd enhet ska på sin webbplats, eller på något motsvarande
sätt, informera om en grupptalan som enheten avser att väcka, om en på-
gående grupptalan och om resultatet av en grupptalan.

Om den godkända enheten inte uppfyller informationsskyldigheten får

den beslutande myndigheten förelägga enheten att fullgöra sin skyldighet.
Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Grupptalan om en åtgärd för förbudsföreläggande
Grupptalan vid förvaltningsmyndighet

18 § En godkänd enhet får ansöka hos en förvaltningsmyndighet om en
åtgärd som innebär att en näringsidkare ska upphöra med eller förbjudas att
fortsätta med en överträdelse som omfattas av 1 §. Det gäller dock bara
åtgärder som överklagas till en förvaltningsdomstol eller mark- och miljö-
domstol. Myndigheten är endast skyldig att pröva ansökningar om åtgärder
som myndigheten har befogenhet att besluta om.

Grupptalan vid domstol

19 § En godkänd enhet får väcka talan i domstol om en åtgärd som innebär
att en näringsidkare

1. förbjuds att fortsätta med en överträdelse, åläggs att lämna information

eller åläggs att tillhandahålla tekniska hjälpmedel till konsumenter med stöd
av lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden eller
marknadsföringslagen (2008:486),

2. åläggs att till svenska staten betala en sådan särskild avgift som avses i

radio- och tv-lagen (2010:696) vid överträdelse av bestämmelser om
produktplacering, sponsring och reklam i tv-sändning, beställ-tv och på
videodelningsplattformar, eller

3. förpliktas att betala vite vid en överträdelse av ett beslut enligt 1.
En talan enligt första stycket 1 och 3 väcks vid Patent- och marknads-

domstolen. En talan enligt första stycket 2 väcks vid Förvaltningsrätten i
Stockholm.

En talan om utdömande av vite enligt första stycket 3 får föras av den som

har fört talan om åtgärden eller av Konsumentombudsmannen.

Preskription

20 § En preskriptionstid som löper när en grupptalan om en åtgärd enligt
18 § eller 19 § första stycket 1 inleds, och som rör en fordran som grundar
sig på den överträdelse som talan avser, löper ut tidigast en månad efter att
grupptalan har avslutats genom ett avgörande som har fått laga kraft.

Information om ett avgörande

21 § På yrkande av den godkända enheten får domstolen eller förvalt-
ningsmyndigheten, när en talan förs om en åtgärd enligt 18 eller 19 §,
besluta att den som åtgärden riktas mot på egen bekostnad ska vidta lämpliga
åtgärder för att sprida information om ett slutligt avgörande i målet eller
ärendet. Av beslutet ska det framgå på vilket sätt och inom vilken tid
informationen ska lämnas.

background image

SFS

2023:730

5

Ett sådant beslut får förenas med vite.
En talan om utdömande av vite får föras av den godkända enhet som har

fört talan om åtgärden.

Grupptalan om en åtgärd för gottgörelse

Grupptalan vid domstol

22 § En grupptalan vid domstol om en åtgärd för gottgörelse enligt denna
lag får avse

1. anspråk som kan tas upp av allmän domstol enligt reglerna i rätte-

gångsbalken om tvistemål, eller

2. skadeståndsanspråk enligt 37 § marknadsföringslagen (2008:486) som

prövas av Patent- och marknadsdomstolen.

Vid en grupptalan enligt första stycket tillämpas lagen (2002:599) om

grupprättegång med undantag för 4–7 §§, 8 § 5, 21 och 22 §§.

Finansiering av en grupptalan

23 § Om en grupptalan om en åtgärd för gottgörelse finansieras av en
tredje part får en godkänd enhet som villkor för att en gruppmedlem ska
omfattas av grupptalan föreskriva att en andel av vad gruppmedlemmen har
tillerkänts i processen ska tillfalla finansiären. Villkoret ska anges i
underrättelsen till gruppmedlemmarna enligt 13 § lagen (2002:599) om
grupprättegång.

24 § En grupptalan om en åtgärd för gottgörelse får inte finansieras av en
konkurrent till svaranden eller av någon som är beroende av svaranden. En
tredje part som finansierar en sådan grupptalan får inte påverka de
processuella beslut som den godkända enheten fattar på ett sätt som skadar
gruppmedlemmarnas gemensamma intressen.

25 § Om det finns anledning att misstänka att en tredje part finansierar
eller påverkar en grupptalan i strid med 24 § ska domstolen förelägga den
godkända enheten att redovisa hur talan har finansierats och om någon
ändring har gjorts avseende finansieringen.

Om en grupptalan har finansierats eller påverkats i strid med 24 §, och

den godkända enheten efter ett föreläggande inte vidtar tillräckliga åtgärder
för att förändra finansieringen, har den godkända enheten inte längre talerätt
enligt 15 §. Talerätten kvarstår dock om domstolen med hänsyn till
gruppmedlemmarnas och svarandens intressen bedömer att det är lämpligt
att processen fortsätter.

Återkallelse av godkännande under pågående grupptalan

26 § Om den beslutande myndigheten återkallar ett godkännande av en
enhet under en pågående grupptalan om en åtgärd för gottgörelse, eller om
den godkända enheten förlorar sin talerätt enligt 25 §, kan rätten utse en
annan godkänd enhet att föra talan vid domstolen.

Om någon ny godkänd enhet inte utses, och om talan inte kan föras med

stöd av annan lag, ska grupptalan avvisas.

Anspråk på och utbetalning av medel

27 § Om en grupptalan om en åtgärd för gottgörelse har bifallits genom att
ett belopp har tillerkänts gruppen med den godkända enheten som före-
trädare för gruppen, får den godkända enheten bestämma en tidsfrist inom

background image

SFS

2023:730

6

vilken var och en av gruppmedlemmarna kan göra anspråk på de medel som
medlemmen har rätt till.

Tidsfristen får inte vara kortare än tre månader och ska löpa från den dag

den godkända enheten informerar gruppmedlemmen om att en utbetalning
är aktuell och begär in de uppgifter som behövs för att betala ut medlen. En
gruppmedlem som inte har gjort något anspråk inom tidsfristen förlorar sin
rätt till medlen.

28 § Medel som en gruppmedlem inte har gjort anspråk på enligt 27 § ska
fördelas mellan övriga gruppmedlemmar, om utbetalningen kan ske i
samband med att det belopp som en gruppmedlem har rätt till enligt domen
betalas ut. Om så inte kan ske ska sådana medel fördelas mellan övriga
gruppmedlemmar endast om beloppet uppgår till minst 100 kronor per
gruppmedlem. I annat fall ska medlen tillfalla den godkända enheten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.
2. Genom lagen upphävs lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska

konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande om talan har väckts före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

ERIK SLOTTNER
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.