SFS 2008:649 Lag om ändring i lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2008:649 Lag om ändring i lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken
080649.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:683) om ändring i
rättegångsbalken;

utfärdad den 26 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 50 kap. 4, 7 a och 8 §§ rättegångs-

balken i stället för deras lydelse enligt lagen (2005:683) om ändring i
nämnda balk ska ha följande lydelse.

50 kap.

4 §

�verklagandet ska innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas,
2. i vilken del domen överklagas och den ändring i domen som yrkas,
3. grunderna för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl

enligt klagandens mening är oriktiga,

4. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska

meddelas, och

5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.
Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts

fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten för-
klara anledningen till det. Skriftliga bevis som inte har lagts fram tidigare
ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och
skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motpar-
ten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten.

7 a §

Om överklagandet inte avvisas enligt 6 § eller 7 § andra stycket, ska

hovrätten besluta om prövningstillstånd ska meddelas. Om det behövs, ska
beslutet föregås av skriftväxling.

Om det finns särskilda skäl, får sammanträde hållas innan frågan om

prövningstillstånd avgörs. Till ett sådant sammanträde ska parterna kallas.
Uteblir en part, får frågan ändå avgöras.

8 §

2

Beviljas prövningstillstånd, ska överklagandet delges motparten med

föreläggande att svara skriftligen inom en viss tid, om detta inte redan har
skett.

1

Prop. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31, rskr. 2007/08:251.

2

�ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2008:649

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:649

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Har tingsrätten avslagit ett yrkande om kvarstad eller någon annan åtgärd

enligt 15 kap. eller upphävt ett beslut om en sådan åtgärd, får hovrätten ome-
delbart bevilja åtgärden att gälla tills vidare. Har tingsrätten beviljat en så-
dan åtgärd eller förklarat att domen får verkställas även om den inte har laga
kraft, får hovrätten omedelbart besluta att tingsrättens beslut tills vidare inte
får verkställas.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.