SFS 2014:257 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2014:257 Lag om ändring i rättegångsbalken
140257.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 30 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om rättegångsbalken

dels att 23 kap. 18 § ska ha följande lydelse,
dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 24 kap. 9 a §, av följande

lydelse.

23 kap.

18 §

3

När förundersökningen har kommit så långt att någon skäligen miss-

tänks för brottet, ska den misstänkte, då han eller hon hörs, underrättas om
misstanken. Den misstänkte och hans eller hennes försvarare har rätt att fort-
löpande, i den mån det kan ske utan men för utredningen, ta del av det som
har förekommit vid undersökningen. De har vidare rätt att ange den utredning
som de anser är önskvärd och i övrigt anföra det som de anser är nödvändigt.
Underrättelse om detta ska lämnas eller sändas till den misstänkte och hans
eller hennes försvarare, varvid de ska ges skäligt rådrum. �&tal får inte beslu-
tas innan detta har skett.

På begäran av den misstänkte eller hans eller hennes försvarare ska förhör

eller annan utredning äga rum, om detta kan antas vara av betydelse för
undersökningen. Om en sådan begäran avslås, ska skälen för detta anges.

Innan åklagaren beslutar i fråga om åtal, får han eller hon hålla ett särskilt

sammanträde med den misstänkte eller hans eller hennes försvarare, om detta
kan antas vara till fördel för åtalsbeslutet eller för sakens fortsatta handlägg-
ning i övrigt.

I fråga om rätten för den som anhålls eller häktas att ta del av det som har

förekommit vid förundersökningen gäller även 24 kap. 9 a §.

24 kap.

9 a §

Den som anhålls eller häktas har rätt att ta del av de omständigheter

som ligger till grund för beslutet om anhållande eller häktning.

1 Prop. 2013/14:157, bet. 2013/14:JuU26, rskr. 2013/14:222.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten
till information vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 142, 1.6.2012, s. 1, Celex
32012L0013).

3 Senaste lydelse 1987:747.

SFS 2014:257

Utkom från trycket
den 13 maj 2014

background image

2

SFS 2014:257

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.