SFS 2014:904 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2014:904 Lag om ändring i rättegångsbalken
140904.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 6 och 8 §§ rättegångsbalken

ska ha följande lydelse.

4 kap.

6 §

2

Valbar till nämndeman är varje svensk medborgare som inte är under-

årig, är i konkurstillstånd eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
För att vara valbar till nämndeman i en tingsrätt krävs vidare att han eller hon
är folkbokförd i kommunen eller den del av kommunen som hör till tingsrät-
ten och i en hovrätt att han eller hon är folkbokförd i länet eller den del av
länet som hör till hovrätten. Den som är lagfaren domare, anställd vid dom-
stol, åklagare, polisman eller advokat eller någon annan som har till yrke att
föra andras talan inför domstol får inte vara nämndeman.

Ingen får samtidigt vara nämndeman i en hovrätt och i en tingsrätt.
Till nämndeman får endast den utses som med hänsyn till omdömesför-

måga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för
uppdraget.

Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte skyldig

att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som nämndeman är
inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter fyra år.

Domstolen ska kontrollera behörigheten och, i fråga om laglydnad, lämp-

ligheten hos den som har utsetts till nämndeman.

8 §

3

En nämndeman utses för fyra år. Den som har fyllt sextio år får avgå

som nämndeman. Domstolen får entlediga en nämndeman som visar giltigt
hinder.

Domstolen ska entlediga en nämndeman som genom att begå brott eller på

annat sätt har visat sig olämplig för uppdraget.

Om en nämndeman inte längre är valbar eller behörig upphör nämnde-

mannens uppdrag. Fullmäktige får dock besluta att en nämndeman som till
följd av ändrad folkbokföring inte längre är valbar får ha kvar sitt uppdrag
under resten av tjänstgöringstiden.

Om en nämndemans uppdrag upphör under tjänstgöringstiden utses en ny

nämndeman för den tid som återstår. �ndras antalet nämndemän inom dom-

1 Prop. 2013/14:169, bet. 2013/14:JuU32, rskr. 2013/14:391.

2 Senaste lydelse 2007:74.

3 Senaste lydelse 2006:850.

SFS 2014:904

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:904

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

sagan eller länet får en nytillträdande nämndeman utses för kortare tid än som
följer av första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för en nämndeman vars tjänst-

göringsperiod upphör senast den 31 december 2014.

3. För en nämndeman som utses 2014 upphör tjänstgöringsperioden senast

den 31 december 2015.

4. Val av nämndemän ska genomföras 2015 för en tjänstgöringsperiod som

börjar den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.