SFS 2014:1410 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2014:1410 Lag om ändring i rättegångsbalken
141410.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 27 november 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 24 kap. 8 § och 33 kap. 6 § rätte-

gångsbalken ska ha följande lydelse.

24 kap.

8 §

2

Har ett beslut att anhålla någon meddelats i den misstänktes frånvaro,

ska han eller hon, så snart beslutet har verkställts, förhöras. Förhöret ska hål-
las av en åklagare eller av en polisman eller annan anställd vid Polismyndig-
heten eller Ekobrottsmyndigheten som myndigheten har utsett. Har åklagaren
inte redan underrättats om frihetsberövandet, ska det skyndsamt anmälas till
honom eller henne. �&klagaren ska efter förhöret omedelbart besluta om den
misstänkte ska förbli anhållen.

Har någon gripits enligt 7 §, ska han eller hon så snart som möjligt förhöras

av en åklagare eller av en polisman eller annan anställd vid Polismyndigheten
eller Ekobrottsmyndigheten som myndigheten har utsett. Har åklagaren inte
redan underrättats om frihetsberövandet, ska det skyndsamt anmälas till
honom eller henne. �&klagaren ska efter förhöret omedelbart besluta om den
misstänkte ska anhållas. Anhålls inte den misstänkte, ska åklagaren omedel-
bart häva beslutet om gripande.

Innan åklagaren har underrättats om frihetsberövandet, får beslutet om gri-

pande hävas av Polismyndigheten, om det är uppenbart att det inte finns skäl
för fortsatt frihetsberövande. I omedelbar anslutning till gripandet får beslutet
under samma förutsättningar hävas även av den polisman som har fattat
beslutet.

Om den som misstänks för brott avviker och det finns skäl för anhållande,

får åklagaren efterlysa honom eller henne.

33 kap.

6 §

3

Bestämmelserna i 3 § andra stycket, 34�38 och 47�51 §§ delgivnings-

lagen (2010:1932) gäller inte delgivning av stämning i brottmål.

Bestämmelserna i 24 § delgivningslagen hindrar inte att den tilltalade del-

ges stämning och andra handlingar i ett brottmål genom förenklad delgivning
om han eller hon av en sådan tjänsteman som anges i tredje stycket vid ett

1 Prop. 2013/14:232, bet. 2014/15:JuU3, rskr 2014/15:23.

2 Senaste lydelse 2014:649.

3 Senaste lydelse 2014:320.

SFS 2014:1410

Utkom från trycket
den 9 december 2014

background image

2

SFS 2014:1410

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

personligt sammanträffande har delgetts information om att förenklad delgiv-
ning kan komma att användas i tingsrätten och det vid den tidpunkt då hand-
lingarna skickas till den tilltalade inte har förflutit längre tid än tio veckor
sedan informationen lämnades.

Information som avses i andra stycket får delges av
a) en åklagare,
b) en polisman eller annan anställd vid Polismyndigheten eller Ekobrotts-

myndigheten som myndigheten har utsett,

c) en tulltjänsteman, eller
d) en tjänsteman vid Kustbevakningen.

Denna lag träder i kraft den 2 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.