SFS 2015:79 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2015:79 Lag om ändring i rättegångsbalken
150079.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 26 februari 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 36 kap. 1 § rättegångsbalken ska ha

följande lydelse.

36 kap.

1 §

2

Var och en, som inte är part i målet, får höras som vittne. I brottmål får

dock målsäganden inte vittna, även om han eller hon inte för talan.

I brottmål får vittnesförhör inte heller äga rum med någon som har åtalats

för medverkan till den gärning förhöret gäller eller för någon annan gärning
som har omedelbart samband med den gärningen.

Vad som sägs i andra stycket om den som har åtalats ska också gälla den

som för gärning som där avses

1. är skäligen misstänkt och har underrättats om misstanken enligt 23 kap.

18 §,

2. har meddelats strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot, eller
3. till följd av beslut enligt bestämmelser om åtalsunderlåtelse, straffvar-

ning eller särskild åtalsprövning inte har åtalats.

Ska någon som avses i andra eller tredje stycket höras i en rättegång som

inte avser åtal mot honom eller henne, gäller i fråga om kallelse till förhand-
ling och påföljd för utevaro från förhandlingen samt i fråga om förhöret vad
som sägs om tilltalade i 31 kap. 4 §, 37 kap. 1 §, 45 kap. 15 § samt, med
undantag för vad som sägs om häktning, 46 kap. 15 §. I fråga om rätt till er-
sättning för inställelse vid förhandling gäller 36 kap. 24 och 25 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Charlotte Kugelberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:25, bet. 2014/15:JuU9, rskr. 2014/15:102.

2 Senaste lydelse 2001:235.

SFS 2015:79

Utkom från trycket
den 10 mars 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.