SFS 1971:317

710317.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:317 Lag

utkom från t rycket om ändring i rättegångsbalken;

given Sofiero den 4 juni 1971.

den 18 juni 1971

-f
i\

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dagen^ funnit gott förordna, att 18 kap. 8 § rättegångsbalken skall ha
nedan angivna lydelse.

18 KAP.

8 § Ersättning för rättegångskostnad skall fullt motsvara kostnaden för

rättegångens förberedande och talans utförande jämte arvode till om­

bud eller biträde, såvitt kostnaden skäligen varit påkallad för tillvara-

710

1 Prop. 1971: 105, JuU 12, rskr 203.

¬

background image

tagande av partens rätt. Ersättning skall ock utgå för partens arbete

och tidsspillan i anledning av rättegången.

Inkassoåtgärd som vidtagits före rättegången ersättes som rättegångs­

kostnad, Ersättning för sådan kostnad utgår enligt bestämmelser som
Konungen meddelar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1 971.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Sofiero den 4 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

SFS 1971:317

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.