SFS 1971:875

710875.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

;;

i

'ni'

'e'

⬢ f':'

0:

SFS 1971:875

Utkom från trycket

den 17 dec. 1971

Lag

om ändring i rättegångsbalken;

given Stockholms slott den 10 december 1971.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^ funnit gott förordna, att 4 kap. 12 och 13 §§, 20 kap. 13 §,
21 kap. 1 § och 36 kap. 3 § rättegångsbalken skall ha nedan angivna
lydelse.

':v'

1976

4 kap.

12 §2 De som med varandra äro eller varit gifta eller äro trolovade

eller äro i rätt upp- och nedstigande släktskap eller svågerlag eller äro
syskon eller äro i det svågerlag, att den ene är eller varit gift med den
andres syskon, må ej samtidigt sitta som domare i rätten.

1 Prop. 1971; 143, LU 2 5, rskr 299.

2 S enaste lydelse 1958: 641.

¬

background image

13 §3 Domare vare jävig a tt handlägga mål:

1. om han själv är part eller eljest har del i saken eller av dess utgång

kan vänta synnerlig nytta eller skada;

2. om han med part är eller varit gift eller är trolovad eller är i rätt

upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag eller är syskon eller är i

den släktskap, att den ene är avkomling till den andres syskon eller att

de äro syskonbarn, eller i det svågerlag, att den ene är eller varit gift
med den andres syskon eller sykons avkomling eller med någon, från
vilkens syskon den andre härstammar;

3. om han till någon, som har del i saken eller av dess utgång kan

vänta synerlig nytta eller skada, står i förhållande, som avses i 2;

4. om han eller någon honom närstående, som avses i 2, är förmyn­

dare eller god man för part eller eljest parts ställföreträdare eller är

ledamot av styrelsen för bolag, förening eller annat samfund, stiftelse

eller annan sådan inrättning, som är part, eller, då kommun eller annan

sådan menighet är part, är ledamot av nämnd eller styrelse, som hand­

har förvaltningen av den angelägenhet målet rör;

5. om han eller någon honom närstående, som sägs i 2, till någon,

som har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller
skada, står i f örhållande, som avses i 4;

6. om han är parts vederdeloman, dock ej om parten sökt sak med

honom för att göra honom jävig;

7. om han i annan rätt såsom domare eller befattningshavare fattat

beslut, som rör saken, eller hos annan myndighet än domstol eller såsom

skiljeman tagit befattning därmed;

8. om han i saken såsom rättegångsombud fört parts talan eller bi­

trätt part eller vittnat eller varit sakkunnig; eller

9. om eljest särskild omständighet föreligger, som är ägnad att rubba

förtroendet till hans opartiskhet i målet.

SFS 1971: 875

20 kap.

13

Har någon genom brott blivit dödad, äge hans efterlevande ma­

ke, bröstarvinge, fader, moder eller syskon samma rätt som målsägande
att angiva brottet eller tala därå.

Avlider eljest den, mot vilken brott är begånget eller som därav blivit

förnärmad eller lidit skada, äge närstående, som nu sagts, samma rätt

att angiva brottet eller tala därå, som tillkom den avlidne, om icke av
omständigheterna framgår, att denne ej velat angiva eller åtala brottet.

21 kap.

1 §° Den misstänkte äge själv föra sin talan. �r han omyndig, skall

rätten, om det med hänsyn till brottets beskaffenhet eller eljest finnes er­

forderligt, höra den som har vårdnaden om honom; denne äge ock föra

talan för den omyndige.

® Senaste lydelse 1958: 641.

* Se naste lydelse 1958: 641.

" Senaste lydelse 1958: 641.

1977

¬

background image

SFS 1971:875

Har den misstänkte avlidit, äge hans efterlevande make, bröstarvinge, >

fader, moder eller syskon föra. tala n mot dom, såvitt genom denna fast-

;

ställts, att den misstänkte förövat gärningen.

Fiv

36 kap.

3

Den som med part är eller varit gift eller är trolovad eller är i

rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag eller är syskon eller

är i det svågerlag, att den ene är eller varit gift med den andres syskon,

vare ej skyldig att avlägga vittnesmål.

Står någon till parts ställföreträdare i sådant förhållande, som nu

sagts, äge han ej på grund därav undandraga sig att vittna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bek räfta låtit.

Stockholms slott den 10 december 1971.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

CARL LIDBOM

(J ustitiedepartementet)

® Senaste lydelse 1958: 641.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.