SFS 1972:147

720147.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1972:147 Lag

uikom frän trycket »m ändring i rättegångsbalken;

given Stockholms slott den 5 maj 1972.

.'ia

den 24 maj 1972

348

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vandes Konung, göra veterllgt; att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott att i fråga om rättegångsbalken förordna,

dels att 3 kap. 4�6 och 8 §§ samt 33 kap. 7 § skall ha nedan angivna

lydelse,

dels att i 3 kap. skall införas en ny paragraf, 7 §, av nedan angivna

lydelse.

3 KAP.

4 § Högsta domstolen utgöres av högst tjugotvå justitieråd. Konungen

förordnar ett av justitieråden att vara domstolens ordförande.

Högsta domstolen skall vara delad i två eller flera avdelningar. Av­

delningarna äro lika behöriga att upptaga mål, som högsta domstolen
handlägger.

Högsta domstolens ordförande är tillika ordförande på en avdel­

ning. Ordförande på annan avdelning är det justitieråd som Konungen
förordnar.

Justitieråden indelas till tjänstgöring på avdelningarna för viss tids­

period enligt grunder som högsta domstolen beslutar.

1 Prop. 1972: 21, JuU 9 , rskr 122,

Kl

i!"

'iFi

I

3

kS ⬢

kl;

b;

'b-

¬

background image

5 § Finner någon av högsta domstolens avdelningar vid överläggning

till dom eller beslut den å avdelningen rådande meningen avvika från

rättsgrundsats eller lagtolkning, som förut varit antagen av högsta dom­

stolen, må avdelningen förordna, att målet i hela dess vidd eller, om
det prövas kunna ske, allenast viss i målet uppkommen fråga skall
avgöras av högsta domstolen i dess helhet. Sådant förordnande må

också meddelas, om det i annat fall är av särskild betydelse för rätts­
tillämpningen att målet eller viss fråga avgöres av högsta domstolen i
dess helhet.

Hava i särskilda, för avdelningen kända domar eller beslut mot

varandra stridande åsikter i fråga om viss rättsgrundsats eller lagtolk­

ning å olika tider gjort sig gällande inom högsta domstolen, äge första

stycket första punkten tillämpning allenast i det fall, att avdelningen
finner den rådande meningen avvika från dom eller beslut, som senast

meddelats.

Vad nu är stadgat avser ej mål, som angår häktad eller eljest enligt

särskild föreskrift fordrar skyndsamt avgörande, om målet förekommer
å sådan tid, att det icke utan menlig tidsutdräkt kan avgöras av högsta

domstolen i dess he lhet.

Då mål avgöres av högsta domstolen i dess helhet, skola, om laga

hinder ej möter, alla justitieråden deltaga i avgörandet.

SFS 1972:147

6 §2 I behandling av fråga rörande tillstånd, att talan må komma un­

der högsta domstolens prövning, skola tre ledamöter deltaga. Fråga om
prövningstillstånd, som förklarats vilande enligt 54 kap. 11 § första
stycket, avgöres dock av de ledamöter som pröva målet.

Skall högsta domstolen avgiva yttrande över ansökan, som avses i

26 § regeringsformen, må beslut i frågan fattas av tre ledamöter.

7 §3 Då avdelning behandlar ansökan om resning eller besvär över

domvilla i något av högsta domstolen avgjort mål, må ej ledamot, som
deltagit i det tidigare avgörandet, tjänstgöra på avdelningen, om dom­

fört antal ledamöter ändå är att tillgå inom domstolen.

8 § För beredning och föredragning av mål i högsta domstolen skola

hos domstolen finnas revisionssekreterare, vilka skola vara lagfarna.

Vid högsta domstolen skall finnas kansli.

33 KAP.

7

Har någon hos högsta domstolen skriftligen anmält ombud, som

äger för honom mottaga stämning eller annan handling, må i den om­
fattning anmälan avser delgivning ske med ombudet.

Anmälan må göras endast av den som, då anmälan sker, äger hemvist

inom riket och skall avse viss tid ej överstigande tre år. Såsom ombud

må endast den anmälas, som äger hemvist inom riket. Vid anmälan

skall ombudets postadress uppgivas. Sker ändring däri, skall anmälan

därom göras.

2 S enaste lydelse 1971: 218.

' Förutvarande 7 § upphävd genom 1971: 218.

* Se naste lydelse 1970: 429.

349

t:",A

¬

background image

SFS 1972: 147

�r någon enligt denna paragraf behörig att mottaga delgivning för

annan, äge vad i 5 och 15 §§ delgivningslagen är stadgat icke till-

'

lämpning å delgivning med denne, med mindre delgivning med ombudet

enligt 7 eller 12 § delgivningslagen ej kan ske.

GUSTAF ADOLF

LENNART G EIJER

G-.S.)

(Justitiedepartementet)

0

jti

Denna lag träder i kraft den 1 juli 19 72. Till följd härav skall 24 §

regeringsformen, som enligt kungörelsen (1971; 31) om beslutad ändring
i regeringsformen' skall upphöra att gälla men skall tillämpas intill dess

Konungen och riksdagen bestämmer annat, icke tillämpas efter utgången
av juni 1972.

Genom lagen upphäves lagen (1946: 879) om högsta domstolens sam-

^

mansättning och tjänstgöring.

'

Högsta domstolen får bestå av fler än tjugotvå justitieråd till dess

antalet nedgått till detta antal till följd av inträffade ledigheter. Om
särskilda skäl föreligger, får dock nya ledamöter utses dessförinnan.

{ ,

Bestämmelserna i 33 kap. 7 § första och tredje styckena rättegångs-

"

balken om delgivning med ombud gäller även sådant ombud som enligt
paragrafens äldre lydelse har anmälts hos nedre justitierevisionen.

Q�

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter-

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

i jl'L

Stockholms slott den 5 maj 1972.

® �ppet bre v om utf ärdandet av k ungörelsen up pläst i riks dagen den 17 f ebruari

si:

1971.

a.E:
Söi;

'ii''

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.